niedziela, 24 stycznia 2021

Dzień po dniu

 24 stycznia 2021

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Czas jest krótki... Przemija postać tego świata...

Idziemy przez czas do wieczności życia...
Ziemia jest drogą - idziemy za Jezusem...
Krzyż jest drogowskazem - drzewem życia...
Sieci królestwa zagarniają zbłąkanych ludzi...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię... Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi...

Ile uroku kryje w sobie cierpienie, gdy ktoś umie je przyjmować, jego pragnąć. Jakże obfitym jest źródłem zasług! Nie ma pewniejszej drogi, jak droga krzyżowa. Sam Bóg nam ją wybrał.

Św. Elzbieta od Trójcy Świętej

sobota, 23 stycznia 2021

Dzień po dniu

23 stycznia 2021

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

O ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu...

Jezus jest blisko każdego z nas - jest życiem...
Jego światło jest dla nas nadzieją i radością...
Jest i działa w świecie przez ludzi w Duchu...
Jego Matka kocha nas i boleje gdy się gubimy...

Odszedł od zmysłów...

Tam, gdzie jest miłość, Bóg jest także. Jeśli myślicie o tym, by uczynić dobro bliźniemu, Bóg będzie myślał o was. Jeśli wykopiecie dół dla bliźniego, wpadniecie do niego; będzie on dla was. Ale jeśli uczynicie niebo dla bliźniego, ono będzie dla was. Pamiętajcie o tym.

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego 

piątek, 22 stycznia 2021

Dzień po dniu

22 stycznia 2021

Łaska i wierność spotkają się z sobą... 

Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe...

Przymierze miłości było na początku w ogrodzie Eden...
Potem był Noe, Abraham i Mojżesz dekalog na Synaju...
Jezus na krzyżu swoją krwią podpisał nowe przymierze...
Jesteśmy ludem nowego przymierza przez wodę chrztu... 

I będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem...

Tam, gdzie jest miłość, Bóg jest także. Jeśli myślicie o tym, by uczynić dobro bliźniemu, Bóg będzie myślał o was. Jeśli wykopiecie dół dla bliźniego, wpadniecie do niego; będzie on dla was. Ale jeśli uczynicie niebo dla bliźniego, ono będzie dla was. Pamiętajcie o tym.

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

czwartek, 21 stycznia 2021

Dzień po dniu

21 stycznia 2021

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Jezus może całkowicie zbawić na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami... 

W Jezusie jest nasze ocalenie - przez ofiarę krzyża...
Stoi po naszej stronie - okazuje nam dar miłosierdzia...
W Eucharystii On przychodzi i daje nam swoje życie...
Jego kapłaństwo jest wieczne i obecne we wspólnocie...

Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar...

Zwalczaj wszystkie błędy, ale czyń to z humorem, cierpliwością, uprzejmością i miłością. Surowość niszczy twoją duszę i szkodzi dobrej sprawie.

Św. Jan Kanty 

środa, 20 stycznia 2021

Dzień po dniu

20 stycznia 2021

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku swych dni, ani końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze...

Jezus jest dawcą miłości Ojca - kapłanem na wieki...
Jesteśmy Jego rodziną - wspólnotą Jego przyjaciół...
Nic nie może w nas hamować zdolność do miłości...
Idziemy z Jezusem do świata w blasku Jego chwały...

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?

Przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień, bo nie ma racji do smutku. Czy Opatrzność Boża nie kieruje światem?

Św. Maksymilian Maria Kolbe 

wtorek, 19 stycznia 2021

Dzień po dniu

 19 stycznia 2021

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei, aż do końca, abyśmy nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stali się dziedzicami obietnic... 

Idziemy za Panem drogą żywej nadziei...
Ukazuje nam cel wędrowania - Dom Ojca...
Nie może przestraszać cię twoja słabość...
Miłość Jezusa w sercu twoim na zawsze...

Uciekliśmy się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę...

Pod działaniem Ducha Świętego rodzą się w duszy ogarniające ją całą pragnienia, aby zbawić bliźnich i pomnażać ich dobro. W tym stanie dusza żyje z ogromną gorliwością w płomieniu miłości, bo zawsze i na wszystko odpowiada miłością: a miłość patrzy, miłość widzi, miłość słyszy, miłość kocha, miłość myśli, miłość pragnie, miłość wszystko rozumie, miłość chce mieć swoje istnienie przez całą wieczność!

Bł. Maria Celeste Crostarosa

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Dzień po dniu

18 stycznia 2021

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga...

Powołanie do kapłaństwa jest darem dla wspólnoty...
Nie skupiaj się na sobie - jak bardzo jesteś wybrany...
Jesteś sługą Boga nie dla swoich korzyści i sławy...
Posłuszny Bogu masz przynosić dobry owoc Bogu...

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Wzajemne przebaczenie natychmiastowe jest nieocenionym źródłem łask.

Św. Maksymilian Maria Kolbe