czwartek, 27 lutego 2020

Dzień po dniu

27 lutego 2020

NIE JESTEŚ DZIEŁEM PRZYPADKU

Jednak Bóg jest i to On stworzył cię dla konkretnego celu, a twoje życie ma głęboki sens! Ten sens i cel możemy odkryć tylkowtedy, gdy uczynimy Boga punktem odniesienia naszego życia.
Iz 44,2
Rick Warren

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście...

Jesteś wolny i odpowiedzialny - wybierz Jezusa...
Jego droga prowadzi do życia i nieśmiertelności...
Jego krzyż jest drzewem życia i drogowskazem...
Jego Duch uwalnia od egoizmu - jest Miłością... 

Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

W więź z Bogiem wchodzi się poprzez komunię z Jezusem - sami i tylko naszymi możliwościami tego nie osiągniemy. Relacja z Chrystusem jest jednak relacją z Tym, który samego siebie oddał na okup za nas wszystkich. Trwanie w komunii z Chrystusem włącza nas w Jego bycie dla wszystkich, które odtąd staje się naszym sposobem bycia.
Benedykt XVI
        

środa, 26 lutego 2020

Dzień po dniu

26 lutego 2020

BEZ BOGA ŻYCIE NIE MA SENSU

Zostałeś stworzony dla Boga, a nie odwrotnie i w życiu chodzi o to, abyś pozwolił Bogu używać cię do Jego celów, a nie posługiwał się Bogiem do realizacji swoich prywatnych celów.
Kol 1,16
Rick Warren

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!...

Wyruszasz w drogę z Jezusem ku życiu w pełni...
Jesteś grzesznikiem - potrzebujesz nawrócenia...
Cel drogi to pascha Jezusa - krzyż i pusty grób...
Twój powrót do Ojca, który przebacza i czeka... 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas żyjemy.
Benedykt XVI
       

wtorek, 25 lutego 2020

Dzień po dniu

25 lutego 2020

Zaufaj Panu, a On sam będzie działał...

Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzkie chwiejni!...

Trzeba nam wejść na drogę nawrócenia...
Ciemności serca rozświetlić Słowem Pana...
Stań w prawdzie swego życia - z pokorą...
Zbliż się do Krzyża - dotknij Jego miłości... 

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was...

 To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość... Kiedy ktoś doświadcza w swoim życiu wielkiej miłości, jest to moment odkupienia, który nadaje nowy sens jego życiu...
Benedykt XVI
    

poniedziałek, 24 lutego 2020

Dzień po dniu

24 lutego 2020

Nakazy Pana są radością serca...

Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy...

 Pokonać lenistwo serca - trzeba iść pod prąd...
Zaufać Panu, który umacnia nas w drodze...
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...
Rzeczy niemożliwe czynić od razu - Pan z tobą...

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy...

Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomija ludzką wolność. Wolność musi wciąż być zdobywana dla dobra.
Benedykt XVI
    

niedziela, 23 lutego 2020

Dzień po dniu

23 lutego 2020

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!...

Miłość przekracza granice egoizmu...
Jest jak krzyż - sercem ogarnia wszystko...
Zło dobrem zwycięża - jest szalona...
Zaskakuje niezwykłością odwagi i pokory...

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście...

Nie wybucha w człowieku zło, lecz zwycięża światło: cierpienie - nie przestaje być cierpieniem - mimo wszystko staje się pieśnią pochwalną...
Benedykt XVI
  
  

sobota, 22 lutego 2020

Dzień po dniu

22 lutego 2020

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...

Jesteś moim Panem - uwielbiam Twoje Imię...
Twój Krzyż to drzewo życia - w nim zbawienie...
Kościół to wspólnota uczniów Jezusa na skale...
Duch miłości ożywia, oczyszcza i jednoczy...

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą...

Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością.
Benedykt XVI
    

piątek, 21 lutego 2020

Dzień po dniu

21 lutego 2020

Radość znajduję w Bożych przykazaniach...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je...

Jesteśmy dziećmi dobrego Boga - Jezus nas pochwycił...
Życie Jezusa przez Krzyż stało się naszym ocaleniem...
Idziemy Jego drogą przez krzyż do zmartwychwstania...
Niech Duch Święty nas przemienia ku chwale świętości...

Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?...

Tylko wielka nadzieja-pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy Miłości, i dzięki niej i dla niej mają sens i wartość - tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze odwagi, by działać i iść naprzód...
Benedykt XVI