sobota, 30 czerwca 2018

Dzień po dniu

30 czerwca 2018

O życiu biednych nie zapomnij, Panie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

Twoje życie jest w rękach dobrego Boga - Jezusa...
Zaufaj Mu - oddaj Mu swój grzech, słabość i chorobę...
Jego Słowo jest życiem, Jego Chleb jest miłością...
Jego Duch budzi w tobie wiarę - ufaj i żyj w radości...

U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary...  

piątek, 29 czerwca 2018

Dzień po dniu

29 czerwca 2018

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...

Dziś dzień Kościoła - jesteśmy wspólnotą Jezusa...
Powołani do wiary i świętości - słabi i grzeszni...
Napełnieni Duchem Świętym budujemy Boży Dom...
Jezus - Mesjasz jest dziś kamieniem węgielnym...

Jesteśmy w drodze przez pustynię tego świata...
Są kryzysy i bunty - już nie chcemy dalej iść...
Nawracamy się i powstajemy z naszej nędzy...
Jesteśmy dziś świadkami Jezusa wobec świata...


Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...  

czwartek, 28 czerwca 2018

Dzień po dniu

28 czerwca 2018

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie...

Trzeba słuchać Słowa Pana - jest światłem życia...
Iść drogą życia w miłości to wola Pana dla nas...
Na skale buduj dom życia - to pewny fundament...
Wszystko wokół ciebie upada - ty stoisz i żyjesz...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

Dzień po dniu

26 czerwca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Idziemy za Twoim głosem - Panie...
Światło Twoje nadaje blask dziś...
Jesteś świętością naszych serc...
Nie chcemy profanacji i obłudy...

Nie dawajcie psom tego, co święte...
Wchodźcie przez ciasną bramę...
  

środa, 27 czerwca 2018

Dzień po dniu

27 czerwca 2018

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Prawda was wyzwoli - jesteś prorokiem Jezusa...
Owoce miłości w twoim życiu są świadectwem...
Trzeba rozeznawać wokoło, kto jest dziś prawdą...
Omijamy rafy, aby uniknąć katastrofy na drodze...

Poznacie ich po ich owocach...  

wtorek, 26 czerwca 2018

Dzień po dniu

26 czerwca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Idziemy, Panie Jezu, za Tobą w światłości...
Droga Twoja jest życiem, miłością i nadzieją...
Twój Duch nas oczyszcza, prowadzi w mocy...
Ufamy Tobie - Tyś Jezu dobrym pasterzem...

Nie dawajcie psom tego, co święte...
  

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Dzień po dniu

25 czerwca 2018

Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicę...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...

Moja słabość mnie upokarza - szukam winnych...
Jestem zaślepiony - chcę innych reformować...
Pozwól mi Panie przyjąć moją słabość - taki jestem...
Twój Duch oczyszcza mnie - przemienia me serce... 
 

Usuń najpierw belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz...  

niedziela, 24 czerwca 2018

Dzień po dniu

24 czerwca 2018

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż od krańców ziemi...

Jesteś wybrany i posłany, aby ukazać Jezusa światu...
Misja Jana Chrzciciela jest dziś obecna w Kościele...
Jesteśmy misjonarzami - ukazujemy blask chwały...
Baranek Boży zbawił świat - jest pośród nas dziś... 

Kim będzie to dziecię?...
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...

45 lat posługi - dzięki Ci, Jezu.....  

sobota, 23 czerwca 2018

Dzień po dniu

23 czerwca 2018

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Chcę być oddanym Jezusowi we wszystkim...
Chcę dziś być wolnym od trosk i złudzeń...
Niech Duch Święty przemienia moje serce...
Wszystko czynić na chwałę Pana w miłości... 

Nie martwcie się o swoje życie...  

piątek, 22 czerwca 2018

Dzień po dniu

22 czerwca 2018

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Albo, albo - kto jest twoim Bogiem?...
Dziś u wielu pieniądz dzierży władzę...
Zaufaj Jezusowi - wszystko albo nic...
Wszystko co masz jest z ręki dobrego Boga...

Nie martwcie się o swoje życie...  

czwartek, 21 czerwca 2018

Dzień po dniu

21 czerwca 2018

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Modlitwa to ogień Ducha w moim sercu...
To słowo Pana, które przenika do dna duszy...
To zjednoczenie w miłości - uwielbienie...
Chwała i dziękczynienie w radości nieba... 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...  

środa, 20 czerwca 2018

Dzień po dniu

20 czerwca 2018

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...

 Post wewnętrznie oczyszcza - dla modlitwy...
Jałmużna nie istnieje bez modlitwy prawdziwej...
Te trzy są razem - jałmużna, modlitwa i post...
To wszystko z Ducha jest dla chwały Pana...

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 19 czerwca 2018

Dzień po dniu

19 czerwca 2018

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie sie za tych, którzy was prześladują...

Bóg pierwszy nas umiłował gdyśmy Go odrzucili...
Jezus umarł za nas na krzyżu - uwalnia w nas miłość...
Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach...
Przekraczamy granice naszych możliwości - już dziś... 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Dzień po dniu

18 czerwca 2018

Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy...

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce...

Jakie są moje modlitwy, gdy przychodzę do Ciebie...
Jakie wołania słychać w świecie ludzi wiary dziś...
Gdzie jesteś i czy słyszysz nasze udręki nasz Boże...
Czy modlitwa przemienia świat - czy leczy serca...

Otwórz moje serce - niech daje miłość żebrakom...
Mój czas nie należy do mnie - jest czasem miłości...
Moje słowa, pieniądze trzeba przemienić w miłość...
Daj wolność serca - niech w nas objawi się Bóg...

Jesteśmy w drodze - twoje słowo oświeca nas...
Twój Duch daje siłę słabym ludziom na dziś...
Niech czystość i prawość będzie naszą ozdobą...
Chcemy być blaskiem Twojego światła dziś... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

Dzień po dniu

17 czerwca 2018

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże...

Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym...

Maryja jest gałązką cedru - daje nowość życia...
My - Kościół jesteśmy cedrem wspaniałym...
Z ziarnka chrztu wyrasta drzewo życia wiary...
Duch Święty działa w nas - człowiek pozwala... 

Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy...
Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu...

Jesteśmy w drodze - idziemy za Jezusem...
Duch Święty jest natchnieniem i mocą...
Przemienia nas, zapala miłość i prowadzi...
Idziemy do bramy przejścia - Pascha nasza... 

Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana...  

sobota, 16 czerwca 2018

Dzień po dniu

16 czerwca 2018

Przyciągnę wszystkich do siebie...

To Jezus zaprasza i przyciąga mocą swej miłości.
To Duch Święty tak działa w naszych sercach.
Jesteśmy tu, aby wielbić Boga, aby dziękować za obfitość darów 
i aby wstawiać się za Warszawę, Polskę i świat.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Dobrze, że jesteś!

Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy,
spraw, abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć 
i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych...

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza...
Podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz...

Dziś Eliasz poszukuje Elizeusza - rozgląda się wokoło...
Historia naszej wspólnej drogi z Jezusem dalej toczy się...
Trzeba dziękować i ufać, że Pan nas nie opuści - ON JEST ...
Jesteśmy wspólnotą świętych grzeszników i tu jest Pan... 

Elizeusz zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą...  


 
  

piątek, 15 czerwca 2018

Dzień po dniu

15 czerwca 2018

Szukam, o Panie, Twojego oblicza...

Co ty tu robisz, Eliaszu?...

 Gdzie jestem i co tutaj robię jeszcze?...
Przed kim uciekam - kogo się boję?...
Jaka jest misja moja dziś - jestem tu!...
Niech zapłonie ogień Pana w mym sercu...

Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga Zastępów...  

czwartek, 14 czerwca 2018

Dzień po dniu

14 czerwca 2018

Ciebie należy wielbić na Syjonie...

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Tylko w Duchu Świętym miłość jest możliwa...
Przekroczyć granice egoizmu - swoich spraw...
Wyjść z przebaczeniem - przyjąć odrzuconego...
Nie dać się przestraszyć atakiem wrogości...

Idź i pojednaj się z bratem swoim...  

środa, 13 czerwca 2018

Dzień po dniu

13 czerwca 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń...

Twoje nakazy, Panie, są przestrzenią mojej miłości...
Twoje prawo jest drogą życia - Tobie Jezu ufam...
Miłość jest wypełnieniem prawa - jesteś Miłością...
Twoje życie, Jezu i krzyż jest wypełnieniem Prawa...

Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie...  

wtorek, 12 czerwca 2018

Dzień po dniu

12 czerwca 2018

Wnieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Wy jesteście solą ziemi...
Wy jesteście światłem świata...

 Bóg kocha was i chce byśmy byli solą miłości Bożej...
Sól tak działa, że roztapia się i jak miłość nadaje smak...
Światło Boga chce blaskiem swoim w nas rozświetlać...
Tyle jest ciemności w świecie wokół nas - bądź światłem...

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego...
  

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Dzień po dniu

11 czerwca 2018

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie...

Posłani do świata z nowina miłości - niosą zdrowie...
Idą pod wiatr - Duch ich prowadzi - idą w mocy...
Uzdrawiają i głoszą miłość - pokój ludziom świata...
Oto Jezus przybywa - zaufaj Mu i bądź otwarty...

Misja Jezusa wciąż trwa - jest tylu oczekujących...
Jesteś uczniem-misjonarzem - z mandatu Jezusa...
Doświadczysz odrzucenia i biedy - dziękuj Panu...
Miłość jest ofiarą - życie jest ceną - ratunek dusz...

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

niedziela, 10 czerwca 2018

Dzień po dniu

10 czerwca 2018

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Gdzie jesteś?...

Człowiek zerwał więź przyjaźni z Bogiem...
Chowa się i ucieka przed Bogiem w krzaki...
Grzech jest ciemnością i śmiercią człowieka...
Bóg nie rezygnuje nie odrzuca - kocha i szuka...

Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony...

Idziemy przez świat, który rozsypuje się i ginie...
Wszystko przemija - Jezus zmartwychwstał...
Prowadzi nas przez śmierć do domu Ojca...
Uzdrawia nasze nadzieje - jest perspektywa...

Odszedł od zmysłów...

sobota, 9 czerwca 2018

Dzień po dniu

9 czerwca 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Synu, czemuś nam to uczynił?...

Zaginął Pan - schował się gdzieś i Go nie ma...
Duchowa pustka, ciemność i zagubienie wiary...
Szukać na ulicach, w aktywności - wszędzie...
Jezus jest w świątyni - blisko ciebie - w sercu...

Czemuście Mnie szukali?...

piątek, 8 czerwca 2018

Dzień po dniu

8 czerwca 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać...

Jesteś blisko mnie, Panie mój - czuje Twoją obecność...
Kochasz mnie i ufam Ci, bo szukasz mnie i podnosisz...
Jakże często zawodzę Ciebie, Panie - chodzę, jak chcę...
Ty mnie wprowadzam na swój trop - ocierasz moje łzy...

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach...

Wiara to nie złudzenia - nie sztywne rytuały - to Jezus...
Przykazania to drogowskazy, aby nie zgubić swego życia...
Wiara to Jezus - On puka do drzwi serca mego dziś - tak...
Mój Pan i Zbawca we mnie - zaprosiłem Go - jest tu...

Będą patrzeć na Tego, którego przebodli...   
  

 

czwartek, 7 czerwca 2018

Dzień po dniu

7 czerwca 2018

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida, On według Ewangelii mojej powstał z martwych...

Jezus ciebie pochwycił - nie możesz zapomnieć...
Jesteś Jego przyjacielem - jest blisko, kocha cię...
On prowadzi cię - zaufaj i podążaj za Nim dziś...
Twoje życie to Miłość - Bóg i człowiek - dziś...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą...
Drugie jest to; Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego...
  

środa, 6 czerwca 2018

Dzień po dniu

6 czerwca 2018

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży...

Potrzebuję dziś przebudzenia - jestem słaby, Panie...
Przyjdź i niech Twój Duch zstąpi na mnie na nowo...
Misja ewangelizacyjna w świecie nie jest zakończona...
Wciąż ludzie błąkają się po świecie i szukają Jezusa...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą...  

wtorek, 5 czerwca 2018

Dzień po dniu

5 czerwca 2018

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi...

Bóg daje nam wszystko - stworzeni z miłości i dla miłości......
Jezus oddał dla nas swoje życie - zbawieni za darmo...
Duch napełnia nasze serca miłością - ożywia i uświęca...
Kim jest człowiek - chce być ponad wszystko - tron chwały...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...  

niedziela, 3 czerwca 2018

Dzień po dniu

3 czerwca 2018

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jestem słabym, grzesznym człowiekiem...
Pochwyciłeś mnie Panie - jesteś blisko...
Twoja śmierć jest moim życiem - jestem...
Jestem podniesiony nad przepaść śmierci...

Obdarzony wolnością - mogę dziś kochać...
Puste serce napełnione dziś miłością Boga...
Skarb pośród śmieci - jest mocą i światłem...
Trudno takich pokonać - dziś zwyciężyłem...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
  

sobota, 2 czerwca 2018

Dzień po dniu

4 czerwca 2018

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice...

Jezu jesteś nadzieją - idziemy za Tobą...
Jesteś naszym życiem - Jezu ufamy Tobie...
Należymy do Ciebie - jako bracia Twoi...
Przyjaźń z Tobą jest radością każdego dnia...

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...   

Dzień po dniu

2 czerwca 2018

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie;
dziękujcie Bogu Ojcu p;rzez Chrystusa...

Jezu, Ty jesteś Panem nieba i ziemi...
Władza Twoja jest absolutna i boska...
Twoje Słowo przenika mnie do głębi...
Twój Duch zapala mnie boską miłością...
 
Jakim prawem to czynisz?
I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?
  


piątek, 1 czerwca 2018

Dzień po dniu

1 czerwca 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych...

Wiara otwiera oczy - nadaje sens codzienności...
Wiara sprawia skuteczność naszych modlitw...
Jest źródłem radości nawet pośród przeciwności...
Jest otwarta na człowieka - gościnna, wspierająca...

Świat potrzebuje dziś ludzi żywej wiary...
Trzeba nam iść za Jezusem - być uczniem...
Aby w namaszczeniu Ducha służyć ludziom...
Misja Jezusa ma swoje przełożenie w nas...

Miejcie wiarę w Boga...