niedziela, 30 kwietnia 2017

Dzień po dniu

30 kwietnia 2017

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy...

Jesteśmy w drodze, ciemno w sercu i smutek...
Oczekiwania niespełnione - wszystko upadło...
Trzeba się wycofać - bo czuję się zagrożony...
Ktoś idzie i pyta co jest - kim ty jesteś bracie...

Słowo oświetla mroki naszej codzienności...
Trzeba słuchać sercem w przestrzeni życia...
Wszystko się wyjaśnia - ale o co tu chodzi...
W złamanym chlebie odnalazł sens krzyża...

To On żyje - jest wśród nas - tu i teraz...
Pusty grób jest bramą nadziei i radości...
Ciemność świeci blaskiem nowego dnia...
Trzeba wracać do braci - teraz się zaczyna... 

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

sobota, 29 kwietnia 2017

Dzień po dniu

29 kwietnia 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Szukamy światła, szukamy miłości - Bóg jest blisko...
Grzech zaciemnia i obezwładnia - Jezus wyzwala...
Pokora otwiera na objawienie niewidzialnego Boga...
Przyjdź do Jezusa - Jego jarzmo jest drzewem życia...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...
  

piątek, 28 kwietnia 2017

Dzień po dniu

28 kwietnia 2017

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Tak może być z nami - odrzucenie, pogarda, prześladowanie...
Jesteś uczniem Chrystusa - raduj się pośród przeciwności...
Całe życie twoje ma być świadectwem miłości Jezusa...
Ewangelia jest Słowem, które niesie prawdę zbawienia...

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie...
  

czwartek, 27 kwietnia 2017

Dzień po dniu

27 kwietnia 2017

Bieda zawołał i Pan go wysłuchał...

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...

Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym - Zbawicielem świata...
Zaufałem Słowu, które objawia mi miłość Boga do mnie...
Jestem w przymierzu przez Chrzest - Kościół moją rodziną...
Idę we wspólnocie - a Duch Święty prowadzi do Domu Ojca...

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni...
  

środa, 26 kwietnia 2017

Dzień po dniu

26 kwietnia 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...

Bóg jest miłością - ale miłość nie jest Bogiem...
Jezus umarł na krzyżu - abym ja odzyskał życie...
Życie wieczne jest w tobie - nie żyjesz dla siebie...
Jezus ciebie pochwycił - daj się uwieść miłości...

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu...
    

wtorek, 25 kwietnia 2017

Dzień po dniu

25 kwietnia 2017

Będę na wieki sławił łaski Pana...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
Pan współdziałał nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły...

Jesteśmy posłani jako misjonarze miłości...
Ukazywać sobą Boga, który jest dobry...
Nieść w sercu miłość i przebaczać wszystkim...
Pokorny sługa łowi ludzi dla Królestwa...

Słowa i znaki obecności Boga w życiu...
Otwartość i przyjazność wobec ludzi...
Radość w sercu przyciąga i budzi zaufanie...
Za wszystko dziękować - to znak żywej wiary... 

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę...
   

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dzień po dniu

24 kwietnia 2017

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć... 

Trzeba oddać się Bogu - trzeba umrzeć -  aby żyć pełnią miłości...
Trzeba wyruszyć w drogę, aby dojść do finału chwały bez końca...
Jezus przetarł szlak - przez Golgotę, pusty grób do chwały nieba...
Uczniowie idą za Nim - są ziarnem Słowa Życia na mapie świata...

Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo... 

niedziela, 23 kwietnia 2017

Dzień po dniu

23 kwietnia 2017

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...

Miłosierdzie Ojca wyzwala nas przez krzyż Jezusa...
Zmartwychwstanie Jezusa wyprowadza nas z grobu...
Duch Święty rozpala w nas nadzieję nieśmiertelności...
Kościół jest wspólnotą przebaczenia i drogą do nieba...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
    

sobota, 22 kwietnia 2017

Dzień po dniu

22 kwietnia 2017

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Wyrzucał in brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego...

Jak trudno uwierzyć w coś nieprawdopodobnego...
Ile lęku jest i frustracji po piątkowej egzekucji...
Gdy nowość się pojawia - zamykasz się w dziupli...
Jezus nie rezygnuje z ciebie - idź i głoś Słowo Życia... 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
  

piątek, 21 kwietnia 2017

Dzień po dniu

21 kwietnia 2017

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...

 Jesteś rybakiem ludzi - sieci twoje puste...
Tej nocy nic nie ułowili - daremny trud...
Jezus przychodzi do uczniów - to jest Pan...
Trzeba porzucić stare rzemiosło - idź i głoś...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni...
  

czwartek, 20 kwietnia 2017

Dzień po dniu

20 kwietnia 2017

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

Jezus zmartwychwstał i przychodzi do przyjaciół...
Daje się dotykać, bierze jedzenie, wyjaśnia Pisma...
Oni mają watpliwości - On ich czyni świadkami...
Gdy Duch Święty zstąpi na nich pójdą w świat...

Wy jesteście świadkami tego... 

środa, 19 kwietnia 2017

Dzień po dniu

19 kwietnia 2017

Niech się weselą szukający Pana...

A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela...

Idziemy do nikąd, smutni w ciemności...
Trudno zrozumieć dlaczego jest krzyż...
On nas oświeca i łamie dla nas chleb...
On żyje i zawraca nas, bośmy zwątpili...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...  

wtorek, 18 kwietnia 2017

Dzień po dniu

18 kwietnia 2017

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

Pustka - nie ma Pana - łzy miłości płyną...
Szuka Go wśród zmarłych - On jest blisko...
Jezus żyje i przychodzi - po imieniu wola...
Pan zmartwychwstał - jest nadzieją naszą...

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca...  

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Dzień po dniu

17 kwietnia 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci...

Grób jest pusty - Jezus zmartwychwstał...
Pokonał śmierć - jest naszą nadzieją...
Radujmy się - jesteśmy na nowo zrodzeni...
On prowadzi nas do chwały domu Ojca... 

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udają się do Galilei, tam Mnie zobaczą...  

niedziela, 16 kwietnia 2017

Dzień po dniu

16 kwietnia 2017

WIELKA NIEDZIELA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Jezus zmartwychwstał - On jest twoją nadzieją...
Pokonał śmierć, uwolnił cię od grzechu - raduj się...
Jezus kocha ciebie bardzo  - żyj Jego miłością...
Wyprowadza ciebie z grobu, abyś żył pełnią...

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale...   

sobota, 15 kwietnia 2017

Dzień po dniu

15 kwietnia 2017

REZUREKCJA

Boga żywego pragnie dusza moja...

Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów...
I pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści...
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza...

Światło Chrystusa zapłonęło w naszych sercach...
Zanurzeni w śmierci Chrystusa w wodach życia...
Narodziliśmy się na nowo przez Ducha Świętego...
Żywa nadzieja jest w nas i radość blask nieba...

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie...  

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 

Dzień po dniu

15 kwietnia 2017

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...

Dziś cisza i wędrówka, aby poświęcić pokarm...
Jezus w grobie - a my czekamy na ciemność...
Ciemność jest w nas - jesteśmy w grobie...
Otwieram wasze groby i daję wam Ducha...

Gdy zapadnie zmrok - światło rozbłyśnie...
Płomień ognia i paschał - znak Jezusa...
Orędzie zmartwychwstania - woda chrztu...
Powiem w nowy sposób - JEZU WIERZĘ...

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...
    

piątek, 14 kwietnia 2017

Dzień po dniu

14 kwietnia 2017

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Idziemy z Jezusem - On wchodzi w cierpienie...
Osądzony przez Żydów, skazany przez Piłata...
Ubiczowany, zelżony, cierniem ukoronowany...
Idzie na Golgotę niosąc krzyż - idę za Nim...

Ofiara miłości za grzechy całego świata...
Jezus składa życie swe na ołtarzu krzyża...
Ogołocony, poniżony przez ludzi - Żydów...
To godzina chwały i wywyższenia Jezusa...
 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...
  

czwartek, 13 kwietnia 2017

Dzień po dniu

13 kwietnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego...

Wybrałeś mnie, Panie Jezu, spośród wielu...
Byłem mały i słaby - ale Ty mnie wybrałeś...
Spojrzałeś z miłością - znałeś moje serce...
Poszedłem za Tobą - Ty mnie prowadzisz...

Uczyniłeś mnie swoim sługą - dałeś nowe imię...
Namaściłeś Duchem Świętym - dałeś nowe oczy...
Posłałeś do ludzi, abym zaniósł Słowo Życia...
Chleb jest Twoim Ciałem - wino Twoją Krwią...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

 
   

środa, 12 kwietnia 2017

Dzień po dniu

12 kwietnia 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem..

Jezus sam doznaje kaźni - przychodzi z pomocą cierpiącemu...
Powalony jest na ziemię - jest to godzina Jego zwycięstwa...
Odrzucony przez najbliższych - jest  blisko ludzi wzgardzonych...
Wszyscy myśleli, że to koniec - teraz dopiero zaczyna się dziać...
 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam...

Wchodzimy w Paschę Jezusa w liturgii Kościoła...
To jest ten czas, w którym dotykamy wydarzeń...
To się stało wtedy - teraz się dokonuje w nas...
Przymierze chrztu pod krzyżem w godzinie konania...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?...
    

wtorek, 11 kwietnia 2017

Dzień po dniu

11 kwietnia 2017

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię...

Dziękuję Ci za dar życia i powołania - idę za Tobą...
Ty mnie cudownie stworzyłeś, Panie - dziękuję Ci...
Ukochałeś mnie miłością Boską - jestem cały Twój...
Twoja miłość przez Ducha Świętego w moim sercu...
 
Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię...

Moje życie nie jest moje - jest darem i zadaniem...
Być sługą Miłości - aby wszem Bóg był uwielbiony...
Nieść światło miłości na cały świat - to moja misja...
Ty mnie posyłasz - Twój Duch mnie prowadzi...  

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...
  

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Dzień po dniu

10 kwietnia 2017

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję...

Wszyscy jesteśmy sługami miłości...
Pan jest blisko nas - prowadzi do ludzi...
Umacnia nas, abyśmy nie zwątpili...
Uczy jak służyć by prawdziwie kochać... 

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął...

Duch Święty zstępuje na Jezusa w Jordanie...
Jest namaszczeniem naszego powołania...
Uczynił moje serce świątynią chwały...
Posyła mnie do ludzi w służbie miłości...
 
Nie zniechęci się ani nie załamie...

Będą przeciwności - nie możesz zwątpić...
Jestem z tobą - odwagi - czyń miłość...
Bądź blaskiem Bożej chwały - nadzieją...
Łącz ludzi w uścisku pojednania dla nieba... 

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów...

   

niedziela, 9 kwietnia 2017

Dzień po dniu

9 kwietnia 2017

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Jesteśmy samotni - Jezus jest blisko...
Wzgardzony i odrzucony - Syn Boga...
Wołają hosanna, a potem na krzyż z Nim...
Jak śmierć potężna jest Miłość - Bóg kocha...

Idziemy z palmami - gałązką zwycięstwa...
Ogłaszamy Jezusa naszym Panem i Zbawcą...
Słuchamy Pasji - stoimy pod Krzyżem...
Pytamy - gdzie dziś jest ta miłość - jest w tobie...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca...  

sobota, 8 kwietnia 2017

Dzień po dniu

8 kwietnia 2017

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Zawrę z nimi przymierze pokoju...

Szukają prawdy i głoszą kłamstwa...
Idą prosto - pustka jest wokół...
Grzech nimi rządzi - są jak bogowie...
Mesjasz przychodzi - oni Go odrzucają...

Przymierze miłości przynosi zbawienie...
Jezus umiera - ludzkość ocaleje...
Krzyż drzewem życia -zwycięstwo miłości...
Jezus jest Panem - otwórz swe serce... 

Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród...  

piątek, 7 kwietnia 2017

Dzień po dniu

7 kwietnia 2017

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku...

Odrzucony przez rodaków - osaczony przez wrogów...
Jezus - Mesjasz posłany przez Ojca, aby nas zbawić...
Pascha Jego zbliża się - Jezus idzie do Jerozolimy...
Jak dziś zrozumieć potęgę Jego Miłości dla nas... 

Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za które z tych czynów chcecie Mnie kamienować?

Za tydzień piątek Golgoty - Jezus na krzyżu...
Pascha - przejście rozpocznie się śmiercią...
Potem cisza soboty - adoracja Jezusa w grobie...
Pascha wielkiej niedzieli - przymierze chrztu...

Słowo Twoje, Panie, jest duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...  
  

czwartek, 6 kwietnia 2017

Dzień po dniu

6 kwietnia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów...

Zaczęło się od Abrahama - uwierzył Bogu...
Przymierze jest więzią miłości Boga z tobą...
Krew Jezusa jest pieczęcią przymierza...
Twój chrzest jest zanurzeniem w miłość...

Idziemy za Jezusem ku Jerozolimie...
Tam Pascha Jezusa się spełni na krzyżu...
Otwórz się na Ducha Miłości - On ożywia...
Wyprowadzi cię z grobu ku życiu i chwale... 

Zanim Abraham stał się, Ja Jestem...
  

środa, 5 kwietnia 2017

Dzień po dniu

5 kwietnia 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Jezu, Ty jesteś prawdą mojego życia...
Ty objawiasz mi prawdę o Ojcu w niebie...
Twoja prawda rozświetla mroki mego życia...
Twoja prawda daje wolność do miłości...

Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali...
  

wtorek, 4 kwietnia 2017

Dzień po dniu

4 kwietnia 2017

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu...

Bunt sprowadza na bezdroża...
Węże kąsają - opamiętaj się...
Patrz na Jezusa - On zbawia...
Krzyż drzewem twego ocalenia... 

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem...  

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Dzień po dniu

3 kwietnia 2017

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?...

Tam gdzie grzech - tam śmierć - wielka katastrofa...
Wszyscy zgrzeszyli - śmierć opanowała życie ludzi...
Krzyż Jezusa jest zwycięstwem miłości - wyzwolenie...
Jezus umarł - pokonał śmierć - jest życie w Duchu... 

Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz...

Bez Ducha Świętego:
Bóg jest daleki,
Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą,
Kościół zwykłą organizacją,
autorytet dominacją,
misja propagandą,
kult zaklęciem,
postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolnika.

W Duchu Świętym:
kosmos wzdycha w bólach rodzenia Królestwa,
Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj,
Ewangelia daje moc życia,
Kościół ukazuje życie Trójcy,
władza jest posługą wyzwalania,
misja Pięćdziesiątnicą,
liturgia - pamiątką i zapowiedzią,
ludzkie działanie staje się przebóstwione. 
   

niedziela, 2 kwietnia 2017

Dzień po dniu

2 kwietnia 2017

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Oto otwieram wasze groby i wyprowadzam was...
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli...

Wyprowadź nas, Panie, z krainy śmierci...
W pustkę mego serca wlej wodę miłości...
Mroki codzienności rozpal blaskiem chwały...
Daj nadzieję, Panie - niech ustąpi rozpacz...

Wejdź Jezu do grobu - dotknij moich szczątków...
Czekam w mroku śmierci twego zmartwychwstania...
Krzyż Twój niech zakwitnie blaskiem ocalenia...
Twoja Krew niech ożywi moje martwe ciało...

Jesteś moim życiem - moim wybawienie...
Podajesz mi rękę - dotykasz zranienia...
Dajesz Ducha życia - nadzieja powraca...
Ogień płonie w sercu płomieniem miłości... 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?...
  

sobota, 1 kwietnia 2017

Dzień po dniu

1 kwietnia 2017

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie...

Coraz bliżej pojmanie - coraz bliżej skazanie...
Baranek paschalny zapowiada Jego koniec...
Kim On właściwie jest - za kogo On się uważa...
Może prorok, może mesjasz - oszust, szaleniec...

Nie potrafili Go pojmać - nie wiedzieli dlaczego...
Dziś wielu Go odrzuca - profanują Jego krzyż...
Boją się gniewu Boga - ukrywają się w sieci...
On ich kocha i szuka, aby ich ocalić - chwała Panu...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...