piątek, 31 stycznia 2020

Dzień po dniu

31 stycznia 2020

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

A gdy przyszła do niego, spał z nią...

Wielcy ludzie nie przestali być grzeszni i słabi...
Upadamy wszyscy - Bóg jednak nas nie porzuca...
Boże słowo przenika ciemności - ujawnia grzech...
Skrucha jest darem Pana - wszyscy jej potrzebujemy... 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Kościół, w którym trwamy, otacza nas swoją macierzyńską troską. Strzeże, pilnuje, wspiera, upomina, poucza, porządkuje i przywraca do życia, abyśmy już więcej nie służyli grzechowi...
Kardynał Wyszyński
    

czwartek, 30 stycznia 2020

Dzień po dniu

30 stycznia 2020

Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida...

Kimże ja jestem, Panie, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd...

Trzeba podziwiać i zawsze dziękować Panu...
Moja droga życia - to Pan mnie prowadzi...
Wydobył mnie z dna zagłady, żyję i kocham...
Duchem Świętym mnie namaścił i posłał... 

Baczcie na to, czego słuchacie...

O jakże niespokojne jest serce moje,dokąd nie spocznie w Tobie! A gdy się gdzieś zabłąka, jak pilnie nasłuchuje znanych sobie odgłosów. A gdy się rozszczepi, rozdwoi, jak bardzo się zamęcza, aż nadejdzie jedność w Tobie. A gdy wyziębnie, jak nieswojo się czuje z kawałkiem lodu w piersi!
Kardynał Wyszyński
    

środa, 29 stycznia 2020

Dzień po dniu

29 stycznia 2020

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida...

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie żył na wieki...

Bóg w historii zbawienia daje obietnice...
Jest wierny - rodzi się potomek Dawida...
Jezus jest - Słowem Ojca, które daje życie...
Głosimy Słowo Życia jak ziarno na roli... 

Oto siewca wyszedł siać...

Maryja włączona w sprawy ludzkie doskonale zna nie tylko sprawy całego świata, ale każdą myśl człowieka, każde poruszenie woli, odruch serca, wszystkie prośby, łzy, uśmiechy, radości. Wszystko jako najlepsza Matka przyjmuje i przedstawia Synowi swojemu, aby nic w Obliczu Trójcy Świętej nie zostało niedostrzeżone, aby wszystko, co człowiek czyni, posłuszny woli Bożej, zostało umocnione szczególnymi darami Bożymi.
Kardynał Wyszyński
    

wtorek, 28 stycznia 2020

Dzień po dniu

28 stycznia 2020

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Dawid tańczył z całym zapałem w obecności Pana...

Przychodzisz do nas - otwieramy serca...
Jest światło i radość - kochamy Ciebie...
To Twój Duch uzdalnia nas do miłości...
Tak - chcemy chodzić Twoimi drogami...  

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...

Chrystus, Światłość prawdziwa, ustawił na tej ziemi społeczność, której zadaniem jest zapalać światło. To jest Kościół Chrystusowy. Gromadzi on Was w oświetlonych świątyniach i pragnie, ażeby światło tak napełniło Wasze dusze, iżby wszystko w Was: myśli i serca, dłonie i oblicza, dusze Wasze i ciała, wszystko! - było w Światłości.
Kardynał Wyszyński
 
   

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Dzień po dniu

27 stycznia 2020

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida...

Oto my jesteśmy kości twoje i ciało...

Przez wiarę i chrzest należymy do wspólnoty Kościoła...
Tworzymy jedność w Duchu Świętym z wielką rzeszą...
Szatan jest naszym przeciwnikiem - będzie nas szarpał...
Duch Święty jest i działa w nas - uświęca i jednoczy... 

Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać...

Ojcze nasz. Przez tę modlitwę Chrystus wyciąga niejako człowieka z egoistycznej otoki własnej, wyznacza mu zadania społeczne i skierowuje do wielkiej rzeszy dzieci Bożych, ku powszechnej rodzinie ludzkiej.
Kardynał Wyszyński
    

niedziela, 26 stycznia 2020

Dzień po dniu

26 stycznia 2020

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie...

Wiara jest drogą nawrócenia - otwierania na miłość...
Być uczniem Jezusa - słuchać Jego słowa i żyć nim...
W świecie ciemności wnosić blask światłości Pana...
Zarzucać sieci królestwa - ludzie dziś szukają Boga...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

Dozwól, Stwórco, abym w każdym Twoim stworzeniu dostrzegł Twoją Mądrość, Miłość i Dobroć.
Kardynał Wyszyński
    

sobota, 25 stycznia 2020

Dzień po dniu

25 stycznia 2020

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich...

Najpierw trzeba spotkać Jezusa i rozpoznać ślepotę...
Być w samotności otwierając się na Światło Miłości...
Duch Święty zstępuje i namaszcza dając nowe serce...
Jesteś posłany - idź i głoś nadzieję światu całemu... 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!...

Ojcostwo chrześcijańskie płynie z Ojcostwa Boga, które Syn oznajmił światu, ucząc ludzi modlitwy Ojcze nasz.
Kardynał Wyszyński
    

piątek, 24 stycznia 2020

Dzień po dniu

24 stycznia 2020

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną...

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Jesteś nieznanym Bogiem - szukamy Ciebie...
Mówisz do nas przez proroków - nie słuchamy...
Posłałeś Syna - Jezusa - my Go odrzuciliśmy...
Ty nikogo nie odrzucasz - kochasz i szukasz nas... 

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli...

Bóg jest bez troski o jutro i bez pretensji. Bóg się nie obraża. A jednak to jest Pan. Jeden, choć w trzech Osobach, Święty świętych. Choć żąda postępu, sam się nie zmienia. Choć Byt prosty - Pan światłości, któremu chóry anielskie śpiewają nieustannie: Święty, Święty, Święty.
Kardynał Wyszyński
    

czwartek, 23 stycznia 2020

Dzień po dniu

23 stycznia 2020

Bogu zaufam, nie będę się lękał...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Ludzie chcą żyć bez Boga - ale ciągle Go szukają...
Kręcą się wokół swego ego  - pustka ich rujnuje...
Są chorzy i uzależnieni - ciemność w sercu i dokoła...
Jezus przychodzi - jest lekarzem i wybawieniem...
 
Wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć...

Aby Kościół zrozumieć, trzeba naprzód Boga zrozumieć. Bóg też jest niezrozumiały, a prosty. Bóg jest pastuszy i królewski. Bóg żąda wszystkiego i ciągle daje...
Kardynał Wyszyński
    

środa, 22 stycznia 2020

Dzień po dniu

22 stycznia 2020

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?...

Bóg jest dobry - cierpienie nas buduje...
Duch jest wolnością do czynienia dobra...
Poprawność polityczna nakłada kaganiec...
Jezus przekracza granice - leczy i uwalnia... 

Wyciągnij rękę!...

Chrystus przychodzi po to, aby wszystkie syny Boże doprowadzić ku Ojcu. Porywa więc i nas i oddaje Ojcu. Życie nasze napełnione jest wtedy miłością Ojca i Syna przez Ducha Świętego. To jest wielki skarb, który nosimy w sobie i który wszędzie wnosimy.
Kardynał Wyszyński
    

wtorek, 21 stycznia 2020

Dzień po dniu

21 styczeń 2020

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Od tego dnia duch Pański opanował Dawida...

Namaszczeni przymierzem miłości idziemy za Jezusem...
Jezus jest moim Panem - On nadaje sens przykazaniom...
Bóg przenika głębokości naszego serca - On wybiera...
Dzieje świata są w Jego rękach - Jezus jest naszym Królem...
 

Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu...

Wszyscy musimy się wychowywać i formować trynitarnie, według prawzoru, który Bóg chciał zostawić kościołowi i Bogurodzicy.
Kardynał Wyszyński
    

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Dzień po dniu

20 stycznia 2020

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć...

Stało się, przyszedł dzień ofiary miłości...
Stoję pod krzyżem - śmierć daje życie...
Wychodzę z krainy zagłady - jest miłość...
Na świecie jest walka - Jezus zwyciężył...   

Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

Kościół daje nam miłość nadprzyrodzoną, gdyż tylko on łączy nas wewnętrznie z Chrystusem. Tylko w Kościele katolickim jest Chrystus - Droga, Prawda i Życie. On sam pokazał nam drogę do Kościoła: Kto was słucha, mnie słucha. Poza Kościołem nie możemy nigdzie nabyć nadprzyrodzonej, świętej miłości. Tylko Kościół może nauczyć nas świętej miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A że jest to prawda, świadczy to, że tylko Kościół Chrystusowy uświęca i kanonizuje dzieci swoje.
Kardynał Wyszyński
    

niedziela, 19 stycznia 2020

Dzień po dniu

19 stycznia 2020

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Wybrany i posłany sługa światłości dziś przychodzi...
Przez Ducha rodzi się na krzyżu w konsekracji chleba...
Jego światło blaskiem rozprasza grzechu ciemności...
Łamiemy i dajemy głodnym, by nie ustali w drodze...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...
Daję świadectwo, że On jest Synem Bożym...

Bóg umiłował człowieka takim, jaki on jest, i mimo tego, za kogo się uważa...
Kardynał Wyszyński
    

sobota, 18 stycznia 2020

Dzień po dniu

18 stycznia 2020

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Pójdź za Mną!...

Pochwyciłeś mnie, Panie - idę za Tobą...
Uwolniłeś mnie i uzdrowiłeś moje serce...
Jesteś lekarzem naszych dusz i mistrzem...
Prowadzisz nas przez pustynię do nieba...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

Królestwo niebieskie i ziarenko gorczyczne to obraz ogromu miłości Trójcy Świętej, która wypowiada się poprzez wieki w miliardach ludzkich serc i umysłów i nie zdoła wypowiedzieć się aż do skończenia świata. Zawsze bowiem miłość Boga rodzi ziarenko gorczyczne, wprawdzie najmniejsze z roślin, ale ciągle nabrzmiewające mocą łaski, dopóki nie wyrośnie w drzewo tak potężne, iż ptaki niebieskie przyjdą i zasiądą na jego gałązkach, aby się posilić.
Kardynał Wyszyński
    

piątek, 17 stycznia 2020

Dzień po dniu

17 stycznia 2020

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!...

 Jezus nas podnosi z naszych upadków...
On jest uzdrowicielem naszych serc...
Uwierzyć to otworzyć się na Jego Ducha...
Zdumienie i radość to owoc uzdrowienia...

Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego...

Dzieje Kościoła to są dzieje Boga piastowanego na ręku Matki Najświętszej.
Kardynał Wyszyński
    

czwartek, 16 stycznia 2020

Dzień po dniu

16 styczeń 2020

Wyzwól mnie, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić...

Potrzeba odwagi i pokory, aby podejść do Jezusa...
Jest lęk - często doznajesz w świecie odrzucenia...
Jezus przekracza granice - jest dotyk uzdrowienia...
Uczniowie Jezusa niosą światło na peryferie świata...

Chcę, bądź oczyszczony...

W Bogu wszystko, co jest pomyślane, jest wykonane. A ponieważ Bóg jest Miłością, dlatego też działa zgodnie ze swoją Istotą - miłując. Z miłości obdarzył nas życiem i pierwszy nas umiłował. Miłość swoją zwiastował przez Jezusa i przez Ducha Świętego. Zaczął to dzieło w Matce Chrystusowej, w Nazaret, w dniu Zwiastowania, wtedy gdy posyłał swojego Ducha, aby przez Jego działanie pod Sercem Maryi ukształtowało się ciało dla Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.
Kardynał Wyszyński
    

środa, 15 stycznia 2020

Dzień po dniu

15 stycznia 2020

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały...

Dotknij mnie, Panie, a odzyskam życie...
Jestem rozbity - grzechy we mnie warczą...
Ciemność sprawia pustkę - ego się wynosi...
Szukam ratunku - Panie przyjdź i uzdrów... 

Wszyscy Cię szukają...

Bóg nie określił siebie przez wolę, ale przez miłość.
Kardynał Wyszyński
    

wtorek, 14 stycznia 2020

Dzień po dniu

14 stycznia 2020

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boga...

 Pan przychodzi, aby wyzwolić i oczyścić...
Jest w mocy Ducha - Jego słowo stwarza...
Niesie dziś ocalenie człowiekowi każdemu...
Jego Duch przemienia i rozpala miłością...

Co to jest?
Nwa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne...

Trójca Święta działa nieustannie na każdego z nas. Ojciec posyła nam Syna swego Jezusa Chrystusa nie tylko w pierwszym posłaniu, przez Boże Narodzenie, ale posyła Go do wszystkich swoich dzieci, które mnoży w swej ojcowskiej obfitości, aby mieć jak najwięcej przyjaciół Bożych w niebie i aby jak najwięcej ludzi powołanych do życia uszczęśliwiać swoją przyjaźnią, szczęściem i radością. Bóg jest bowiem najwyższym Dobrem, a każde dobro - cóż dopiero Najwyższe! - ma tę właściwość, że musi się udzielać.
Kardynał Wyszyński
    

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Dzień po dniu

13 stycznia 2020

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Czas zwykły nie jest poza naszym Bogiem...
On jest zawsze blisko - Jezus widzi i kocha...
Jezus jest dziś w twoich pustych sieciach...
Usłysz Jego słowo -  On dziś ciebie wzywa...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi...

Najwspanialszym owocem miłości Ojca jest człowiek, bo w człowieku jest miłość. Ze wszystkich stworzeń, które istnieją, tylko człowiek umie miłować, tylko on potrzebuje miłości i może ją okazywać. Dlatego też człowiek uważany jest za najdoskonalsze stworzenie Boga. Przez miłość, która jest w nas, dążymy do wielkiej Miłości, jaką jest Bóg.
Kardynał Wyszyński
    

niedziela, 12 stycznia 2020

Dzień po dniu

12 stycznia 2020

Pan ześle pokój swojemu ludowi...

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął...

Jesteś namaszczony Duchem Świętym...
Bóg wybrał i umiłował ciebie - chrzest...
Przymierze z Bogiem - pieczęć Krzyża...
Misja Jezusa dziś jest misją dla ciebie...

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie...

Kościół jest organizacją nadprzyrodzonej miłości, dlatego też cała jego ideologia, jego prawda, duch, życia nadprzyrodzone - wszystko to jest służbą i przejawem miłości...
Kardynał Wyszyński
    

sobota, 11 stycznia 2020

Dzień po dniu

11 stycznia 2020

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?...

Wiara jest drogą pokonywania trudności...
Idziemy za Jezusem przez ciemność dnia...
Pan nas uzdrawia - miłość w nas rośnie...
Świadectwo jest radosnym dziękowaniem... 

Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić....

Szczególną właściwością najwyższego Dobra jest to, że udziela się w najwyższy sposób. Ojciec udziela się Synowi, a Ojciec i Syn udzielają się Duchowi. Dlatego też Trójca Święta zapragnęła udzielić się istnieniom, bytom. W ten sposób powstały światy, stworzenia i najdoskonalsze ze stworzeń - człowiek. A to wszystko wyrasta z miłości, która jest w Bogu. Mówią nam filozofowie, że dobro jest jak gdyby rozsadnikiem samego siebie i nie może się nie udzielać. Bogu więc, jako Najwyższemu Dobru, przystoi udzielać się.
Kardynał Wyszyński
    

piątek, 10 stycznia 2020

Dzień po dniu

10 stycznia 2020

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował...

Bez miłości nie ma życia - jest śmierć...
Bóg jest miłością - w Nim jest wszystko...
Przykazania to drogowskazy do miłości...
Kościół jest wspólnotą uczniów miłości...
 
Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie...

Aby zrozumieć tajemnicę w Bogu Trynitarnym, trzeba jak najbardziej nawiązać do woli Chrystusa, który swoim uczniom mówił:"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Zapragnął więc, aby właściwości trynitarnej jedności w Bogu zostały - przez łaskę sakramentu chrztu - przeniesione na życie osobiste w należnej proporcji, jaka istnieje miedzy Bogiem a człowiekiem.
Kardynał Wyszyński
    

czwartek, 9 stycznia 2020

Dzień po dniu

9 stycznia 2020

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu...

Unosi nas fala głębin i światowa ciemność...
Zmagamy się szukając naszego celu w życiu...
Samotność i pustka powoduje smutek duszy...
Ty przychodzisz - blask w ciemności - JESTEM... 

Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!...

Bóg, który jest wewnętrzną jednością, chociaż Troisty, używa swej troistości jako zasady działania, ale Jego działanie jest jedno, jest zawsze nierozdzielną jednością. Wewnętrznej jedności swego działania w Trójcy użył \bóg również jako wzoru do swego działania na zewnątrz.
Kardynał Wyszyński
    

środa, 8 stycznia 2020

Dzień po dniu

8 stycznia 2020

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

Człowiek bez miłości nie może istnieć...
Bóg dał nam życie i zdolność miłości...
Miłość wzajemna buduje wspólnotę...
Duch Święty jednoczy nas w miłości... 

Wy dajcie im jeść...

Istnieje bezpośredni stosunek Boga w Trójcy Świętej Jedynego do nas wszystkich i do każdego z nas osobno. Dlatego jesteśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej, abyśmy mieli świadomość, że ta jedność, Troista, osiadła na naszej osobowości, wzięła ją w swe władanie i kształtuje nas nieustannie w sobie, bo Bóg mieszka w nas.
Kardynał Wyszyński
    

wtorek, 7 stycznia 2020

Dzień po dniu

7 stycznia 2020

Dam Ci narody w Twoje posiadanie...

O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba...

Duch Święty przychodzi nam z pomocą...
On rozpala dziś miłość w moim sercu...
Jest chwałą i wdzięcznością mego życia...
Uwalnia mnie ode mnie - uzdalnia do ofiary... 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie...

Maryja wiecznie daje nam Boga. Świat musi tę prawdę widzieć, musi ją uznać i chcieć nią żyć. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez ręce Maryi. Bóg sam nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi.
Kardynał Wyszyński
    

poniedziałek, 6 stycznia 2020

Dzień po dniu

6 stycznia 2020

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Powstań!
Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą...

Jesteś posłany, aby nieść światło miłości Jezusa...
Świat pogrążony w ciemności jest wokół ciebie...
Duch Święty rozszerza serce i zapala w nim miłość...
Odszukaj Jezusa w twojej codzienności - On jest...

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon...

Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka...
Kardynał Wyszyński

ADORACJA
W życiu chrześcijańskim nie wystarczy wiedzieć. Nie poznamy Boga, jeśli nie wyjdziemy poza samych siebie, jeśli Go nie spotkamy i nie będziemy Go adorować. Na niewiele lub na nic zdadzą się teologia i zdolności duszpasterskie, jeśli nie padniemy na kolana; jeśli nie czynimy tak, jak Mędrcy, którzy byli nie tylko mądrymi organizatorami podróży, ale byli w drodze i adorowali.  Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych doktryn, lecz jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha. Stając twarzą w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczają dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak jak to czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Taki właśnie musi być Kościół, adorujący i zakochany w Jezusie, swoim Oblubieńcu.
Adorować oznacza spotykać Jezusa bez listy próśb, a jedynie z tym jednym pragnieniem: aby z Nim przebywać. To odkrycie, że radość i pokój rosną wraz z uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas uzdrawiać i przemieniać. Adorując dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia naszych ciemności, dania nam sił w słabości i odwagi w trudnych doświadczeniach. Adorować oznacza zmierzać ku temu, co najistotniejsze. Adoracja jest «odtrutką», sposobem na uwolnienie się od wielu rzeczy bezużytecznych, od uzależnień, które znieczulają serce i zamraczają umysł. Adorując uczymy się bowiem odrzucania tego, czego nie należy czcić: bożka pieniądza, bożka konsumpcji, bożka przyjemności, bożka sukcesu, naszego ego ustanowionego bożkiem. Adorować, to umniejszać się w obliczu Najwyższego, aby przed Nim odkrywać, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu.
Adorując postępujemy tak jak Mędrcy. Przynosimy Mu złoto, aby Mu powiedzieć, że nic nie jest cenniejsze niż On. Ofiarowujemy Mu kadzidło, by powiedzieć, że tylko wraz z Nim nasze życie wznosi się ku temu, co wysokie. Dajemy mu mirrę, którą namaszczano zranione i rozdarte ciała, aby obiecać Jezusowi, że pomożemy naszemu bliźniemu, spychanemu na margines i cierpiącemu, ponieważ tam jest Jezus.
Franciszek papa 
    

niedziela, 5 stycznia 2020

Dzień po dniu

5 stycznia 2020

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Twoje imię i przeznaczenie jest dla świętości...
Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga...
Daj mi, o Panie mądrość - daj nowe oczy serca...
Ukaż mi drogę mego życia z Tobą - mój Panie...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa...

Gdzie jest Ojciec i Syn, tam jest ich wzajemne ku sobie upodobanie."Ojciec mój i Ja jedno jesteśmy". Przez upodobanie, przez dążenie, które wyraża się w miłości, Duch Miłości, Duch  Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, zespala w nas nie tylko Ojca i Syna, ale skierowuje Ojca ku Synowi, ku każdemu synowi, a więc i ku temu gospodarzowi, który w swej duszy Ojca i Syna.
Kardynał Wyszyński
    

sobota, 4 stycznia 2020

Dzień po dniu

4 stycznia 2020

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże...

Jesteśmy dziećmi Boga - idziemy drogą Jezusa...
Znaleźliśmy Pana - On znalazł ciebie i mnie...
Zrodzeni do miłości z Ducha mamy nowe życie...
Światło miłości rozprzestrzenia się przez nas...

Znaleźliśmy Mesjasza...

Trójca Święta - Ognisko Miłości płonące wiecznie jak krzew Mojżeszowy na puszczy. Światłością tego ognia jest Syn - Lumen de Lumine - a Duch w postaci ognistych języków to iskry ogniska, które padają na serca ludzkie, rozszerzają pożar Boży po całym świecie. W tym ogniu spala się wszystko, co jest tylko słomą, a oczyszcza wszystko, co jest złotem. Dusze promieniują Bożym światłem, z Bożego ogniska. Ogień łączy. Nasze płomyki jednoczą się z ogniem miłości. I tak powstaje jeden Ogień Boży, który jest światłością wszystkich ludzi. Ten Ogień nie wygasa.
Kardynał Wyszyński
   

piątek, 3 stycznia 2020

Dzień po dniu

3 stycznia 2020

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

Patrzysz na Jezusa - kim On jest...
Zanurzasz się w Duchu Świętym...
On dziś przemienia twoje serce...
Został zabity, abyś ty mógł żyć... 

Jest Tym, który chrzci Duchem Świętym...

W nieznanym początku nowego roku cywilnego jednego możemy być pewni, że na początku jest Bóg i pod koniec roku będzie Bóg. Wiele sił osłabnie, wielu ludzi odejdzie, wielu zamknie swoje usta, przestanie mówić, ale pozostanie Ten, który nie umiera, który nie starzeje się, któremu nie liczą się lata, Ten, który nadal pozostaje Miłością, nie słabnie w miłości, nie zmienia swojego planu miłowania i jednoczenia przez miłość. On, niezmienny w swoich zamiarach, posyła nam swojego Syna, który wraz z całą rodziną ludzką woła do Boga: Ojcze, Abba, Pater.
Kardynał Wyszyński
    

czwartek, 2 stycznia 2020

Dzień po dniu

2 stycznia 2020

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Jam głos wołającego na pustyni...

Pustynia mojego życia jest drogą Jezusa...
Rozpoznaję kim jestem, a kim jest Pan...
Odkrywam Jego obecność w mojej ciszy...
Jego bliskość i przyjaźń budzi nadzieję...  

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie...

Człowiek idący w nieznane musi mieć zawsze odrobinę pewności. Brodząc w ciemności, trzyma się jej niby łaski przewodniej i szuka płomyka, promienia światła. Dla nas laską przewodnią i promieniem jest żywa wiara i chrześcijańska nadzieja, która zawsze daje nam odrobinę pewności. Znając zamiary Boże i wiedząc, że Bóg nie jest Bogiem utrapienia, ale Bogiem miłości, można spokojnie, z ufnością, ożywieni wiarą, wchodzić w Nowy Rok, w nowe zadania, które - Bóg pozwoli - przybliżą nas do kresu, do którego zmierzamy wszyscy.
Kardynał Wyszyński
   

środa, 1 stycznia 2020

Dzień po dniu

1 stycznia 2020

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego...

Czas jest darem Boga, aby czynić miłość...
Bóg wszedł w historię świata i mojego życia...
Ze śmierci wyprowadza do życia i wolności...
Jezus - Pan moim zbawieniem - to jest On... 

Nadano Mu imię Jezus...

Kościół, który pragnie, aby wszystkie działania ludzkie były przeniknięte duchem Bożym, aby były prawdziwą służbą Bogu, słusznie na czele roku cywilnego, świeckiego stawia Służebnicę Pańską, Bogurodzicę. Ona jedyna wypełniła doskonały plan Boży. Służebnica Pańska współdziałająca z Chrystusem w pierwszej ofierze, którą oboje złożyli jako zaczątek najwyższej, najwspanialszej Ofiary na Kalwarii, stała się wzorem dla działań ludzkich...
Kardynał Wyszyński