poniedziałek, 31 października 2016

Dzień po dniu

31 października 2016

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje sprawy, ale też i drugich...

Przestań myśleć o sobie - nie kręć się wokół siebie...
Jesteś stworzony do miłości - wyjdź poza siebie...
Jedna miłość, wspólne dobro i jeden duch...
Dążenia nasze zjednoczone wokół Jezusa...

Trzeba widzieć w drugim dobro - wartość osoby...
Jesteśmy wyposażeni w różne charyzmaty i zdolności...
Nie rywalizacja - współpraca dla Królestwa Bożego...
Przemieniony umysł - serce buduje nowy świat...

Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta me siły...

Niech znikną w tobie wewnętrzne demony, którym na imię: pycha, żądza władzy, duch panowania nad innymi, agresywność, takie czy inne formy erotyzmu, które zaciemniają umysł i zatwardzają serce. Niech zamilkną w tobie zbytnie troski, poniechaj przejmowania się sprawami drugorzędnymi i odrzuć jałowe zamartwianie się.
Gaston Courtois 26 
    

niedziela, 30 października 2016

Dzień po dniu

30 października 2016

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie...

Jak dobry jest Bóg - moja dusza raduje się......
Ile miłości i cierpliwości masz Jezu dla nas...
My ciągle wierzgamy, a Ty przymykasz oczy...
Ty jesteś samym Życiem, Ty jesteś Miłością...

Twoje miłosierdzie nad nami niezgłębione...
Ty, Panie ogarniasz miłością wszelkie istoty...
Nikogo nie odrzucasz, zagubionych szukasz...
Jezu, Ty jesteś nadzieją - naszym ocaleniem...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

    

sobota, 29 października 2016

Dzień po dniu

29 października 2016

Boga żywego pragnie moja dusza...

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk... 

Życie od śmierci się zaczyna - trudno to pojąć...
Krzyż drzewem życia - grób pozostał pusty...
Możesz całe życie przesiedzieć w grobie...
Przyjemności cię zaduszą - pieniądz ogołoci...

Jezus jest naszą wolnością i zwycięstwem...
On otwiera oczy i przemienia umysł...
Wyprowadza z grobu - dzień przychodzi...
Daje widzenie innego świata - budzi nadzieję...

Przyjacielu przesiądź się wyżej...   

piątek, 28 października 2016

Dzień po dniu

28 października 2016

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

W Nim także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha...

Jezus wezwał na po imieniu i ustanowił rybakami ludzi...
Posłał nas w środowiska naszej codzienności jako świadków...
Namaścił nas Duchem Świętym - rozpalił w nas ogień...
Mamy czynić uczniów, uzdrawiać i głosić Jego Królestwo...

Kościół jest w drodze - idzie przez świat i szuka ciebie...
Jezus szuka zaginionych - przywraca im życie i wolność...
Uzdrowieni stają się misjonarzami - idą szukać ludzi...
Tylu jeszcze nie zna Jezusa - misja się nie kończy...

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...
   

czwartek, 27 października 2016

Dzień po dniu

27 października 2016

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi...

Jestem słabym człowiekiem - zwątpienia, lęki, upadek...
Przedzieram się przez czarne chmury codzienności...
Błądzę i ulegam zniechęceniu - co mam robić Panie...
Nie siłą własną lecz mocą Ducha Świętego...

Życie jest walką z własną słabością i siłami zła...
Trzeba zmagać się z pożądliwością i lenistwem...
Wiara jest tarczą - mieczem Ducha jest słowo Pana...
Modlitwa w Duchu - gotowość głoszenia Ewangelii...

Jesteś powołany do zwycięstwa z samym sobą...
Walcz każdego dnia w imię Pana - On jest z tobą...
Wychodź poza siebie z dziękczynieniem i chwałą...
Nie ustawaj - nie odwracaj się do tyłu - walcz...

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie...

Nakaz słuchania krzyku ubogich urzeczywistnia się w nas, gdy dogłębnie się wzruszamy wobec cierpienia drugiego człowieka.
Evangelii gaudium 193     

środa, 26 października 2016

Dzień po dniu

26 października 2016

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...

Idziemy za Jezusem drogą krzyża...
To droga miłości i woli Pana...
Jest wiele przeszkód - wiatry przeciwne...
Duch Święty wspomaga nas w słabości...

Droga Jezusa jest drogą życia...
Przez śmierć do zmartwychwstania...
Pełnia życia i chwała szczęśliwości...
Świadectwo życia - światło w ciemności...

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi...

 We wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, które czyni go nieomylnym «in credendo» . Oznacza to, że kiedy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli nie znajduje słów do wyrażenia swojej wiary. Duch prowadzi go w prawdzie i pociąga do zbawienia. Częścią tajemnicy Jego miłości do ludzi jest to, że Bóg obdarza ogół wiernych zmysłem wiary – sensus fidei – który pomaga im w rozeznawaniu tego, co rzeczywiście pochodzi od Boga. Obecność Ducha zapewnia chrześcijanom swego rodzaju zespolenie z rzeczywistością Bożą oraz mądrość, która pozwala im pojmować tę rzeczywistość intuicyjnie, nawet jeśli nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by ją wyrazić precyzyjnie.
Evangelii gaudium 119   

wtorek, 25 października 2016

Dzień po dniu

25 październik 2016

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy...
Podobne jest do zaczynu...

Nieogarniony Bóg staje się dzieckiem w żłobie...
W moich rękach staje się okruszyną chleba...
Krucha wiara jak listopadowy liść na wietrze...
Wiatr wieje gdzie chce - przewracają się ludzie...

Trzeba, stawać się małym, aby On we mnie rósł...
Tęsknota za Miłością - nie wystarczy rozkochanie...
Być blisko ciebie - w samotności dotknąć Boga...
Zaufać - cierpienie powala i śmierć patrzy w oczy...

Tajemnica to wielka... 

Dialog jest czymś znacznie większym niż komunikowanie prawdy. Realizuje się dzięki przyjemności rozmawiania i dzięki konkretnemu dobru komunikowanemu między tymi, którzy się kochają za pośrednictwem słów. Jest dobrem, które nie polega na rzeczach, ale istnieje w samych osobach dających się nawzajem w dialogu. 
Evangelii gaudium 142
   

poniedziałek, 24 października 2016

Dzień po dniu

24 października 2016

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga...

Od osiemnastu lat miała ducha niemocy...

Duch niemocy dziś zniewala wielu ludzi...
Nie mogą się wyprostować - patrzeć do góry...
Widzą tylko ziemię - przybici narzekają...
Zamknięci w szczelinie ziemskich niemożności...

Jesteś wolna od swej niemocy - masz moc Ducha...
Gdy się wyprostowała - oddała chwałę Bogu...
Jezus chce ciebie wyprostować - abyś żył pełnią...
Człowiek jest, aby chwalił Pana i kochał Go...

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości...
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...
    

niedziela, 23 października 2016

Dzień po dniu

23 października 2016

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Jezus posyła nas z Ewangelią jak owce między wilki...
Jesteś uczniem Jezusa i misjonarzem Miłości Boga...
Niech ogień Ducha Świętego płonie w twoim sercu...
Pokora i odwaga - Jezus zwyciężył świat na krzyżu...

Misja ewangelizacyjna jest dopiero w początkach...
Zatacza kręgi - ujawniają się duże ciemności świata...
Wielki bunt ludzi odrzucających Boga i Jego Kościół...
Ciemność - trwoga dokoła - Miłość jest większa...

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu...
     

piątek, 14 października 2016

Dzień po dniu

14 października 2016

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu...

Jesteśmy i idziemy pod prąd świata...
Zmagamy się z własną słabością...
Świat nas odrzuca - nie pasujemy...
Jezus umieścił nas w tym świecie...

Jakie korzyści ma życie według wiary...
Czy warto cierpieć i umierać dla Boga...
Co przyniesie mi wstrzemięźliwość...
Jak wygrać życie gdy tracisz świat...

Jezus umarł na krzyżu - zwyciężył świat...
Jest z nami we wspólnocie ułomnych ludzi...
Nadał sens ludzkiemu cierpieniu przez krzyż...
Rozpalił miłość w naszych kruchych sercach...

Jezus oddał się każdemu raz i na zawsze...
Jego Ciałem karmisz się w Eucharystii...
Abyś nie żył dla siebie utopiony w grzechu...
Dobry Bóg niech będzie uwielbiony w tobie...

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie...

Można mieć niewiele, a żyć intensywnie, zwłaszcza gdy jesteśmy w stanie odkryć inne przyjemności i odnajdywać satysfakcję w braterskich spotkaniach, usługiwaniu, w realizowaniu swoich charyzmatów, w muzyce i sztuce, w kontakcie z naturą, w modlitwie. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia pewnych potrzeb, które nas ogłuszają, i pozostawania w ten sposób otwartymi na wiele możliwości, jakie daje nam życie. 
Laudato si 223   

czwartek, 13 października 2016

Dzień po dniu

13 października 2016

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów... 

Trzeba nieustannie Bogu dziękować za dar życia...
Uwielbiać Jego Święte Imię - Bóg jest miłością...
Jesteśmy stworzeni i żyjemy - Bóg ciebie kocha...
Bóg jest początkiem, tożsamością i spełnieniem...

Człowiek jest obrazem Boga - Bóg jest miłością...
Jest dzieckiem Boga - w domu Ojca jest oczekiwany...
Na tym świecie jest w drodze - wszystko przemija...
Śmierć jest Paschą - przejściem w krainę Chwały...

Ja jestem drogą i pradą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie...  
  

środa, 12 października 2016

Dzień po dniu

12 października 2016

 Dasz światło życia idącym za Tobą...

Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Takie świadectwo uczniów Jezusa w świecie...
Dać się ogarnąć Duchowi Świętemu we wszystkim...
On rozpala ogień w sercu i przemienia wewnętrznie...
Upodabnia do Jezusa w wewnętrznej charakterystyce...

Potrzebujemy dziś ludzi duchowych...
Daj się pochwycić Duchowi Świętemu...
Niech objawi się w tobie nowy człowiek...
Żyj według Ducha - nie według ciała...

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną...
       

wtorek, 11 października 2016

Dzień po dniu

11 października 2016

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Zło, grzech, szatan jest naszą niewolą...
Sam człowiek nie jest w stanie się wyzwolić...
Miłosierdzie Boga przez krzyż wyzwala...
Jezus jest naszym wyzwoleniem...

Trzeba głosić Jezusa pośród ciemności...
Być świadkiem Boga to twoje powołanie...
Kościół ma misję w całym świecie...
Każdy z nas jest posłany nieść zbawienie...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...
   

poniedziałek, 10 października 2016

Dzień po dniu

10 października 2016

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Oto tu jest coś więcej niż Jonasz...

Prowokacja wobec Boga - wystawianie na próbę...
Żądanie dowodów i usprawiedliwień...
Arogancja i bezczelność w relacji do Jezusa...
Tak było w tedy - tak jest i dzisiaj...

Jezus jest znakiem i obliczem Ojca miłosierdzia...
Wprowadza nas w krainę nieśmiertelności i chwały...
Uzdrawia nas i uwalnia od zła, które jest w nas...
Czyni nas swoimi świadkami i misjonarzami...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli...

Każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały, żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem.   
Laudato si 221 
   

czwartek, 6 października 2016

Dzień po dniu

6 październik 2016

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...

Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego...
Jesteśmy bardzo słabi - lenistwo ogarnia nas...
Przychodzi zwątpienie i smutek - egoizm...
Tylko z Duchem Świętym zwyciężamy...

Modlimy się w różnych ziemskich sprawach...
Błąkamy się po materialnych problemach...
Kręcimy się wokół siebie - pełzamy po ziemi...
Gdy mamy Ducha Świętego - mamy wszystko...

Otwórz, Panie, nasze serca.
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...
   

środa, 5 października 2016

Dzień po dniu

5 października 2016

Całemu światu głoście Ewangelię...

Panie, naucz nas modlić się...

Modlimy się, ale ciągle za mało i kiepsko...
Czujemy, że nasza modlitwa jest słaba...
Całe życie trzeba uczyć się modlitwy...
Jezus jest najlepszym mistrzem modlitwy...

Trzeba modlić się i nie ustawać, aby żyć...
Modlitwa jest priorytetem życia wiary...
Jest oddechem naszej duszy Bożym Duchem...
Otwiera oczy, aby widzieć - serce, aby kochać...

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze... 
   

wtorek, 4 października 2016

Dzień po dniu

4 października 2016

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona... 

Siedzieć blisko Pana i słuchać, co mówi Pan...
Od słuchania wszystko się zaczyna - wiara...
Najpierw słuchać Jezusa, a potem działać...
Owocność naszego życia zależy od słuchania...

Samuelu - mów Panie, bo sługa Twój słucha...
Pośród ciemności Bóg woła ciebie po imieniu...
Jego słowo przebija się przez zwały ciemności...
Nie zatwardzajcie serc waszych - słuchaj Pana...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

  

poniedziałek, 3 października 2016

Dzień po dniu

3 października 2016

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany...

Wszyscy jesteśmy chorzy na śmierć ducha...
Grzech powala nas na ziemię w paraliż egoizmu...
Nie widzimy nikogo tylko własne rany...
Samotność i beznadzieja zaciemnia spojrzenie...

Wokół nas tylu podobnych, a nie widzimy...
Niezdolni zatrzymać się, bo czas na pędzi...
Zajęci sobą podążamy donikąd - On przychodzi...
Jezus wzrusza się i pochyla nad twoim sercem...

W Jego ranach twoje uzdrowienie - Jego Krzyż...
Sam został odrzucony, zraniony i zabity...
Dziś przychodzi - chce ciebie uzdrowić...
Jezus posyła ciebie - idź i ty czyń podobnie...

Jesteś dziś posłany, aby szukać zranionych...
To ty dziś masz misję miłosierdzia w świecie...
Widzieć i zatrzymać się gdy ktoś leży i płacze...
Dotknąć i uzdrowić miłością samego Jezusa... 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jeśli się nie uczymy zatrzymywania się, aby podziwiać i docenić piękno, to nic dziwnego, że wszystko staje się przedmiotem wyzysku bez skrupułów. Zarazem, jeśli chcemy osiągnąć głębokie zmiany, to musimy pamiętać, że modele myślenia realnie wpływają na zachowanie. 
Laudato si 215