piątek, 31 października 2008

Dzień po dniu

31 października 2008

KIM JEST JEZUS ?

Jezus jest CHRYSTUSEM - Mesjaszem

Mt 16,16 - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

2Sm 7,12-14 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych potomków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Te słowa wypowiada Bóg przez proroka Natana do króla Dawida. Jest to proroctwo mesjańskie, które wypełnia się w osobie Jezusa syna Dawida.
Rdz 49,9-10 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów.
Patriarcha Jakub przed śmiercią wypowiada błogosławieństwo nad swymi synami - było ich dwunastu - nad każdym z osobna. Juda usłyszał takie słowa. Są one zapowiedzią prymatu i potęgi Judy i dochodzi tu proroctwo mesjańskie, a więc najstarsza zapowiedź.

Izraela oczekuje Mesjasza - i Izrael odrzuca Mesjasza Łk 13,34-35

Jezus ma świadomość kim jest - Łk 2,49
W spotkaniu z Samarytanką na koniec, gdy ona mówi, że przyjdzie Mesjasz, który objawi nam wszystko. Jezus mówi do niej: Jestem nim Ja, który z tobą mówię. J 4,26

Jezus namaszczony Duchem Świętym, gdy przyszedł na Jordan do Jana Chrzciciela w mocy Ducha rozpoczyna misję mesjańską - głosi naukę o królestwie i czyni znaki i cuda, które są znakami mesjańskimi.
Wypełnieniem tej misji jest ofiara Golgoty, która jest aktem zbawienia świata.
Jezus mówi - Ja na to przyszedłem, aby oddać swoje życie za braci, aby ocalało to, co było zginęło, aby ze śmierci wydobyć człowieka do życia - nieśmiertelności i chwały.

Jezus namaszczony, jako prorok, kapłan i król wypełniając swoją misję, namaszcza Duchem Świętym wspólnotę, którą zgromadził wokół siebie i posyła ich z misją, która jest kontynuacją tego, co On dokonał, aby każdy człowiek mógł doświadczyć zbawienia.

środa, 29 października 2008

Dzień po dniu

29 października 2008KIM JEST JEZUS ?Jezus jest Bogiem - Synem Boga ŻywegoMt 16,16 - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. To wyznanie Szymona-Piotra stało się skałą-fundamentem Kościoła. Za kogo mnie ludzie uważają, a kim ja jestem dla was? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Szymon rozpoznaje w Jezusie z Nazaretu to, że jest Synem Bożym i Mesjaszem.

Mt 26,63-64 - Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział - Tak, Ja nim jestem.
Arcykapłan pyta Jezusa stojącego przed Sanhedrynem - czy ty jesteś... Tak...pada odpowiedź Jezusa. Jezus wie kim jest i nie może zaprzeczyć, ani odpowiedzieć wymijająco - Tak, Ja nim jestem. To jest ostateczny argument - winien jest śmierci, bo zbluźnił, uważając siebie za Boga.

Mt 14,33 - Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim mówiąc - Prawdziwie jesteś Synem Bożym. To wyznanie wiary jest reakcją na przyjście Jezusa do łodzi po falach jeziora. Tu sami uczniowie wyznają kim jest Jezus.

Mk 2,5-12 Uzdrowienie paralityka i uwolnienie go od grzechów jest również incydentem zmuszającym do zastanowienia się - kim On jest? Tylko Bóg może uwalniać człowieka od grzechów - kim więc jest Ten, który mówi: dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.
Tymczasem Syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - bo jest Synem Bożym.Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach - podczas Chrztu i Przemienienia Chrystusa - głos Ojca, który określa Go jako swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus określa się jako "Jednorodzony" Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3,18). To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa:"Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15,39).

Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boże synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1,4). Apostołowie mogli wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14). KKK 444-445

wtorek, 28 października 2008

Dzień po dniu

28 października 2008

Jeśli spotkałeś Jezusa i oddałeś Mu swoje życie jako Panu i Zbawcy, otrzymałeś dar NOWEGO ŻYCIA.
Narodziłeś się na nowo - jesteś Jego uczniem, dziedzicem nieba.
Twoje życie wiary jest droga poznania.
Jezus objawia się człowiekowi, daje mu się poznać. Człowiek z kolei dąży do tego, aby poznać Jezusa, aby Go bardziej pokochać i naśladować.
Poznajemy Jezusa najpierw przez lekturę Ewangelii i modlitwę refleksyjną, rozważając fragmenty Słowa Bożego, w którym On nam mówi o sobie.
Ja poznawałem Jezusa przez modlitwę adoracyjną, ale też poza Biblią czytałem książki o Nim. Jedną z pierwszych była książka Jana Dobraczyńskiego - Listy Nikodema. Tu patrzyłem na Jezusa oczyma członka sanhedrynu, Nikodema, który jakby z dustanu obserwuje Jezusa i zastanawia sie kim On jest. Czytałem również Romana Brandstaettera - Jezus z Nazarethu, cztero-tomowa powieść napisana przez nawróconego na chrześcijaństwo Żyda. Wreszcie wspominam czasy oazowe, gdy ewangelizując posługiwaliśmy się filmem JEZUS - film specjalnie nakręcony dla ewangelizacji.
Dziś gdy od trzydziestu pięciu lat posługuję jako prezbiter i codziennie celebruję Eucharystię - tu Jezus, który "rodzi się" na ołtarzy objawia mi swoje Oblicze ciągle na nowo. Mogą powiedzieć za św. Janem - Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 1J 4,16

Kim jest Jezus?
Jest człowiekiem historii.
Choć nie był cezarem, ani wielkim przywódcą rewolty - jak Spartakus, nie zasiadał w senacie rzymskim - Jego obecność w historii świata jest znacząca, a nawet trzeba powiedzieć - jest kluczowa.
Jan Paweł II rozpoczynając encyklikę Redemptor hominis pisze tak: Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii.
Jest ośrodkiem, to znaczy jest w centrum, jest zasadniczą postacią historii, a nawet ma wymiar kosmiczny.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama z początku Ewangelii wg. św. Mateusza ukazuje nam zakorzenienie, bardzo głębokie w historii Izraela i to od samego początku.
Zaś opis narodzin Jezusa wg. Św. Łukasza ukazuje nam uwarunkowania historyczne - rozporządzenie Cezara Augusta o spisie ludności w całym państwie Łk 2,1-7.
Józef Flawiusz w Bellum iudaicum daje świadectwo o Jezusie - że taki żył i był Kimś niezwykłym, a Jego wyznawcy żyją do dzisiaj. A jeszcze wzmianka u Tacyta czy Swetoniusza.
Do wyjątków należy fenomen radziecki. Podobno w encyklopedii radzieckiej Jezus przedstawiony został jako mityczna postać, która nigdy nie istniała. Żaden poważny historyk nie mógłby podzielać obecnie podobnego poglądu.

Kim jest Jezus?
Jest prawdziwym człowiekiem.
Miał ludzkie ciało: bywał zmęczony - J 4,6; i głodny - Mt 4,2.
Miał ludzkie uczucia: gniewał się - Mk 11,15-17; kochał - Mk 10,21; smucił się - J 11,35.
Doświadczał ludzkich przeżyć; był kuszony - Mk 1,13; uczył się - Łk 2,52; pracował - Mk 6,3; był posłuszny rodzicom - Łk 2,51.
W ewangeliach Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym - ben-adam i bar-enasz - to określenie jest synonimem człowiek.

Wielu uważa, że Jezus był tylko człowiekiem choć bezsprzecznie był wielkim nauczycielem moralnym.
Musimy udowodnić, że Jezus był kimś więcej niż tylko wspaniałym człowiekiem czy wielkim nauczycielem moralnym.

czwartek, 16 października 2008

Dzień po dniu

16 października 2008

HABEMUS PAPAM

To 30 lat temu stało się.
Wielu nie pamięta - jeszcze nie było ich na świecie.
To był początek przemiany świata.
Bóg posłużył się tym człowiekiem, którego Duch Boży niósł i przez niego mówił.
Dziś pozostają owoce, wspomnienia i wielkie dziękczynienie.
Trzeba dać świadectwo o Janie Pawle II.
Zapraszam każdego - niech dołączy swoje wspomnienie-świadectwo.
Trzeba o tym pisać.
Trzeba o tym mówić.

środa, 1 października 2008

Dzień po dniu

1 października 2008

PANIE NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ 5

W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym.
Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka.
Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim.
Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jednym z Chrystusem.
Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem.
Ma ona wymiary miłości Chrystusa. KKK 2565

Cały Bóg - Ojciec, Syn i Duch Święty jest bezkresem zatopienia człowieka w oceanie Miłości.
Serce człowieka jest świątynią Boga, który jest w nas i modli się w nas.
Bóg jest w tobie i twoje wejście do środka jest zanurzeniem się w nurcie tej nieustającej modlitwy, która wartkim strumieniem płynie w tobie.