środa, 29 czerwca 2011

Dzień po dniu

29 czerwca 2011

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Na wyznaniu wiary Szymona Piotra zbuduje Jezus Chrystus Kościół - wspólnotę wiary...
Jezus jest kamieniem węgielnym Kościoła...
Piotr i Paweł jako pierwsi świadkowie Jezusa oddali życie w świadectwie wiary...
Dziś Kościół świętuje ich męczeństwo i wyznaje, że charyzmaty tych Apostołów są niejako wpisane w naturę Kościoła...
Piotr - Skała uosabia wymiar stałości, niezmienności wiary Kościoła...
Paweł jest symbolem dynamiki ewangelizacyjnej Kościoła...

Dziś szczególnie modlimy się za Benedykta XVI, który obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich...
Dziś na nowo odkrywamy naturę Kościoła i nasze miejsce w nim...

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Dzień po dniu

27 czerwca 2011

Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.

Czy jesteś gotowy iść za Jezusem dokądkolwiek?
Czy jesteś uczniem Jezusa gotowym na wszystko?

Powołanie jest wezwaniem Jezusa i odpowiedzią człowieka, który w zawierzeniu mówi TAK-AMEN i idzie drogą zawierzenia...
Droga ta prowadzi przez Krzyż...
Miłość jest jak śmierć...
Kto kocha ten umiera...

Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca.

Często są uwarunkowania, różne...
- starzy rodzice,
- troska o chorego brata,
- realizacja projektu, którego nie mogę przerwać...
Pójdę Panie, ale...
To coś - najpierw - warunkuje i zbija z tropu...
Jezus wzywa - już trzeba iść...

Zostaw sieci i pójdź za Mną, będziesz rybakiem ludzi.

czwartek, 23 czerwca 2011

Dzień po dniu

23 czerwca 2011

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata.

Jezus uczynił siebie chlebem i pozostał na wieki ukryty w chlebie konsekrowanym...
Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Jezusa na krzyżu...
Jest ucztą miłości - Jezus daje się nam jako pokarm, łamanie chleba jest znakiem miłości...
Jest Obecnością - Jestem z wami, aż do skończenia świata - adoracja jest uwielbieniem Boga, który jest pośród nas...

środa, 22 czerwca 2011

Dzień po dniu

22 czerwca 2011

Strzeżcie się fałszywych proroków.

Dziś wielu takich proroków oferuje nam szczęśliwe życie na rynku świata...
Jest tyle ideologii, które wciągają człowieka w niewolę...
Są przywódcy, którzy obiecują złote góry...
Uważaj, aby cie nie zagarnęli w niewolę...

Rozeznanie duchów jest konieczne, aby nie dać się zwieść...
Roztropność i ostrożność to cnoty pozwalające iść właściwym tropem...

Poznacie ich po ich owocach...
Ale może to być za późno...

Pionierzy przecierający szlaki mogą być liderami nowych rozwiązań albo uwodzicielami prowadzącymi ku śmierci...

wtorek, 21 czerwca 2011

Dzień po dniu

21 czerwca 2011


Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Jezus sam powiedział, że jest bramą dla owiec...
Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy...

Świat napędza nas i prowadzi drogą ku zagładzie...
Kuszące propozycje mediów są przeciwko nam, choć złudnie mamią sztucznym blaskiem...
Cywilizacja śmierci jest wytworem ludzi, którzy odrzucają Boga - chcą być niezależni i samowystarczalni...

Co zrobić, aby znaleźć tę ciasną drogę - wejść na nią i nie wycofać się na widok konsekwencji...
Jak dziś iść za Jezusem, gdy tak odległy wydaje się dla współczesnego człowieka ideał życia, który On proponuje...

Jezu chce iść za Tobą drogą życia dźwigając krzyż i idąc pod wiatr współczesności...
Niech Duch Święty będzie siłą wytrwania na tej drodze i niech przemienia moje serce...

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Dzień po dniu

20 czerwca 2011

Kościół musi wyzwolić się od postawy defensywnej, a przejść do głoszenia radosnej Dobrej Nowiny.
Ludzie pracujący w mediach kościelnych powinni być znakiem nadziei dla świata.

Kościół nie może koncentrować się jedynie na obronie takiej czy innej, choćby nawet i najważniejszej wartości. Jego zadaniem jest zmieniać świat tak, żeby żadnej ważnej wartości bronić nie trzeba było. A do tego nie wystarczy samo piętnowanie zła i obrażanie się na inaczej myślących. Trzeba stwarzać nową kulturę, zmieniać ludzkie myślenie dając realną alternatywę dla tego, co proponuje współczesny świat.

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

Jezus przyszedł nie po to, aby nas sądzić, ale nas zbawić...

Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. JPII

Potrzebujemy wyzwolenia od osądów i potępień w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym...
Trzeba dostrzegać dobro w człowieku, doceniać je, cieszyć się nim i dziękować za nie Bogu...
Zazdrość i rywalizacja niszczy ludzi, rozbija jedność wspólnot rodzinnych i społecznych...


niedziela, 19 czerwca 2011

Dzień po dniu

19 czerwca 2011

Tak Bóg umiłował świat...

Niewidzialny, niepojęty Bóg objawia ludziom swoje istnienie...
Daje się poznać jako Elohim, Bóg i Stwórca nieba i ziemi...
Adonai, to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba...
Jahwe - Jestem Który Jestem - objawia swoje Imię na pustyni - jedyny Bóg...

Abba - Ojciec Jezusa Chrystusa...
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
Kto Mnie widzi, widzi Ojca...
Innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy...

Jezus objawia nam Ojca, miłosiernego, dobrego, który nie chce naszej zguby...
Mówi o Duchu Prawdy, który po Nim przyjdzie i będzie dokonywał w sercach ludzkich dzieła zbawienia...
On, Jezus - Pan i Zbawca, Syn Boży, Mesjasz prawdziwy...

Ojciec, Syn i Duch Święty...

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -
Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną -
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom -
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami -

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno -
uśmiechnij się nade mną

ks.Jan Twardowski

sobota, 18 czerwca 2011

Dzień po dniu

18 czerwca 2011

Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Te słowa brzmią paradoksalnie, ale są prawdziwe...
Naprawdę moc w słabości się doskonali...
Doświadczam tego każdego dnia...

Starajcie się najpierw o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane.

Takie winno być ukierunkowanie człowieka...
Wyrasta z zaufania Bogu i wiary w Jego dobroć...
To jest misja człowieka każdego...
I tu słabi okazują się mocni...

piątek, 17 czerwca 2011

Dzień po dniu

17 czerwca 2011

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Tylko Jezus może być skarbem człowieka...
On jest Tym, który przynosi nam zbawienie i nadzieję...

Wszystkie skarby świata - złoto, diamenty - są niczym...
Choć ludzie zdobią się nimi i dodają sobie blasku...

czwartek, 16 czerwca 2011

Dzień po dniu

16 czerwca 2011

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

Uczymy się modlitwy przez całe życie...
Jezus określa modlitwę jako spotkanie z Bogiem, dialog miłości, oddech duszy...
Słowo jest potrzebne, ale więcej trzeba słuchać...
Trwać w obecności Tego, który JEST...

Modlitwa jest najważniejsza, bo jest odniesieniem do Boga...
Nic nie może być ważniejsze, praca, nauka, zabawa...
Na modlitwie nasycamy się miłością, która jest samym życiem...
Trwajcie we Mnie - mówi Jezus - a Ja będę trwał w was...

Abba - Ojcze bądź uwielbiony w moim sercu...
Ty z miłości mnie stworzyłeś i do miłości powołałeś...
Dzięki Ci składam za Jezusa, który na krzyżu oddał życie za mnie...

Jezus Chryste, mój Panie i Zbawicielu - ufam Tobie...
Tobie powierzam moje życie, prowadź mnie...
Chcę podążać za Tobą i upodobnić się do Ciebie...

Duchu Święty, Ty jesteś Miłością mej duszy...
Ty jesteś mądrością i mocą w mej codzienności...
Przyjdź Duchu Święty umocnij mnie i rozpal ogień w moim sercu...

środa, 15 czerwca 2011

Dzień po dniu

15 czerwca 2011

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Prawdziwe życie jest miłością...
Kto kocha ten daje z całą hojnością i radością...

Bóg daje i chce, aby człowiek dawał...
Jezus dał się nam cały i jest zawsze...
Krzyż jest miarą dawania...

Jezus zasiał w sercach naszych miłość...
On chce, abyśmy przynosili owoc obfity...
Człowiek w komunii i tylko w komunii może dawać...

Radosnego dawcę miłuje Bóg.

wtorek, 14 czerwca 2011

Dzień po dniu

14 czerwca 2011

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Dążenie do doskonałości jest drogą życia człowieka...
Nigdy nie można powiedzieć, że już osiągnąłem szczyt...
Wręcz odwrotnie im bardziej postępujemy w doskonaleniu tym więcej czujemy jak wiele nam brakuje...

Z jednej strony jest wysiłek człowieka, stawianie sobie wymagań i korekta, ocena rzeczywistości...
Z drugiej strony działanie Ducha Świętego w naszym życiu...
On nas oczyszcza, prowadzi i wydoskonala...

Duch Święty kształtuje w nas nowego człowieka według obrazu Boga...
On pozwala nam rozpoznać wolę Bożą i pełnić ją...
On uzdalnia nas do miłości i przekraczania naszych granic - miłość do nieprzyjaciół...
On wzbudza w nas pragnienie świętości...

Tak jest przez całe nasze życie...
Jesteśmy pielgrzymami w drodze do domu Ojca...

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Dzień po dniu

13 czerwca 2011

Niewiasto, oto syn Twój.
- Oto Matka twoja.

Maryja pod krzyżem uczestniczy w godzinie męki i śmierci Syna...
Cierpi razem z Nim - najbardziej jak może Matka cierpieć będąc tak blisko śmierci Syna...
Jej cierpienie nie było daremne...
Ona najbardziej ze wszystkich była jedno z Synem...
Jej cierpienie było ofiarą uczestniczącą najbardziej w odkupieniu dokonującym się na Krzyżu...

Gdy Jezus oddaje Matkę Janowi, a Jana Matce tworzy przymierze wzajemnego oddania i zjednoczenia Matki z Kościołem reprezentowanym przez ucznia...
Przez Serce Maryi ma dokonywać się ofiarowanie cierpienia, które dotyka uczniów Jezusa dziś...
Kościół gromadzi się wokół Krzyża i uczestniczy w Krzyżu...
Kościół w każdej Eucharystii składa na Krzyżu przez Serce Maryi cierpienia swoich dzieci...

Maryja, która jest Matką Jezusa jest naszą Matką...
Ona w bólach rodzi nas pod Krzyżem, abyśmy stawali się dziećmi Boga...
Ona uczy nas macierzyństwa - jak być matką i rodzić dzieci królestwa...
Jak zarzucać sieci na połów...

Prosimy, aby Kościół głosił Ewangelię wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego.

niedziela, 12 czerwca 2011

Dzień po dniu

12 czerwca 2011

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom...
Wszyscy zostali napojeni jednym Duchem...

Duch Święty nieustannie zstępuje na uczniów Pana...
Dziś szczególnie otwieramy się i wołamy - Przyjdź...
Ty przemieniasz jaskinie naszych serc w świątynię chwały...
Ty rozlewasz miłość, nasycasz nadzieją, dajesz pokój i radość...
To Ty prowadzisz do prawdy i dajesz świadectwo przez naszą nieudolność - odwagę i pokorę...
Pascha w Twoim działania staje się rzeczywistością naszego życia...

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości

sobota, 11 czerwca 2011

Dzień po dniu

11 czerwca 2011

Idźcie i głoście:Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Misja ewangelizacyjna jest akualna dziś...
Tylu ludzi nie zna Jezusa...

Oczekujemy na Ducha Świętego, który namaszcza nas dla posługi Słowa...
Duch Święty rozleje miłość w naszych sercach...

Dzielić się Miłością Jezusa to wyprowadzać ludzi z ciemności ku światłu...
To wyprowadzać ludzi z grobu ku nowości życia...

piątek, 3 czerwca 2011

Dzień po dniu

3 czerwca 2011

Przestań sie lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...

Tak mówi Pan do Pawła w Koryncie...
Dzis te słowa są do mnie i do ciebie...
Odwagi! Jestem z tobą! Nie milcz...

Duch Święty chce działać w moim życiu i przeze mnie...
Dać się pochwycić Duchowi Świętemu...
Charyzmaty to dary, ale nie dla mnie - dla innych...
Tymi darami mam służyć innym, Kościołowi...
Odwagi do zaangażowania i służby...
Każdy jest obdarowany i potrzebny...

Nowenna do Ducha Świętego to czas modlitwy i otwieranie sie na Ducha Świętego...
Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, która była pełna Ducha Świętego...
Maryja jednoczyła apostołów i wypraszała łaski...
Dziś też prosimy Maryję, aby Duch Święty obdarował nas...

Przyjdź Duchu Święty...

czwartek, 2 czerwca 2011

Dzień po dniu

2 czerwca 2011

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zmieni się w radość.

Pożegnanie z Jezusem, który odchodzi...
Przyjdzie Duch Świety, Pocieszyciel, który rozraduje nasze serca...
Wtedy rozpoznamy, że Pan jest z nami...

Jest obecny w Słowie, które jest życiem...
Jest obecny w Chlebie, który jest pokarmem i realną Obecnością...
Jest obecny we wspólnocie, która jest Kościołem...

Można Go spotkać w drugim człowieku...
W wydarzeniach, w cierpieniu i śmierci, kóra przenosi na drugi brzeg...

On powróci jako Pan na obłokach w chwale ostatnich dni...
I będzie nowy początek, początek bez końca...

I rozraduje się wasze serce...

środa, 1 czerwca 2011

Dzień po dniu

1 czerwca 2011

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Szukamy prawdy i boimy się prawdy...
Prawda jest jedna...
Ja jestem prawdą - mówi Jezus...
Prawda was wyzwoli...

Gdy wierzymy Jezusowi otwieramy się na prawdę...
Wtedy Duch Prawdy zstępuje na nas...
Doprowadza nas do całej prawdy...

Co takiego miałby Jezus jeszcze do powiedzenia swoim uczniom, także nam...

Dzięki Duchowi Świętemu apostołowie zrozumieli, że poganie są dokładnie tak samo godni zbawienia jak Żydzi...
Dotarło do nich również, że Jezus nie jest jedynie oczekiwanym Mesjaszem Izraela, ale jest Synem Bożym, Panem nieba i ziemi...
Poznali także, że nic nie jest w stanie odłączyć ich od miłości Bożej, w Bożych dłoniach jesteśmy absolutnie bezpieczni...

Duchu Święty, rozszerz moje serce i otwórz mój umysł.
Doprowadź mnie do całej prawdy.