niedziela, 30 listopada 2014

Dzień po dniu

30 listopada 2014

Odnów nas Boże i daj nam zbawienie

Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy ten czas nadejdzie...

Oto Pan przychodzi - otwórz serce w oczekiwaniu...
On już kiedyś przyszedł do swoich - oni Go nie przyjęli...
Jezus jest obecny wśród nas i przychodzi wciąż...
Przyjdzie dzień Pański - bądź gotowy spotkać Pana...

 Czuwam to nie zagłuszam swojego sumienia i nie zniekształcam go, nazywam dobro i zło po imieniu, stawiam zaporę demoralizacji, dostrzegam drugiego i nie zamykam się w ciasnym kręgu własnych interesów...Jan Paweł II

Czuwać i rozumieć co się dzieje, rozpoznawać pułapki...
Czuwać to modlić się i szukać woli Bożej w codzienności...
Czuwać to służyć ludziom, do których jestem posłany...
Czuwać do być świadkiem miłości, z radością wychodzić do smutnych i samotnych...

Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani...
My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata...
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher...

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię...
Uznaj swój grzech i wyznaj go Panu...
Odrzuć go w sercu i proś o przebaczenie...
Proś o Ducha Świętego, aby cię przemienił...

A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem...
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą...
My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich... 

Dla podtrzymania żywego zapału misyjnego potrzebne jest głębokie zaufanie do Ducha Świętego, ponieważ «Duch przychodzi z pomocą naszej słabości». Jednakże takie ofiarne zaufanie musi znaleźć pokarm i dlatego powinniśmy wzywać Go nieustannie.
Evangelii Gaudium 280

sobota, 29 listopada 2014

Dzień po dniu


Papież Franciszek w Turcji

Całe życie i misja Kościoła zależą od Ducha Świętego, który dokonuje wszystkiego. On nam podpowiada wyznanie wiary, rozbudza pragnienie modlitwy, pozwala czynić dzieła miłosierdzia, przebaczać innym. Rozbudza w Kościele różne charyzmaty, dokonując zarazem jedności. Papież przestrzegł przed zamykaniem się na natchnienia Ducha Świętego i próbami „uregulowania Go i oswojenia”. - My, chrześcijanie stajemy się prawdziwymi uczniami-misjonarzami, zdolnymi do budzenia sumień, jeśli zrezygnujemy ze stylu defensywnego, aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. On jest świeżością, wyobraźnią, nowością - stwierdził Franciszek. Dodał, że niebezpieczne jest też zbytnie przywiązanie do naszych idei czy własnych sił. - Te mechanizmy obronne uniemożliwiają nam zrozumienie naprawdę innych i otwarcie się na szczery dialog z nimi. Ale Kościołowi, zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy, powierzony jest ogień Ducha Świętego, który nie tyle wypełnia umysł ideami, ile rozpala serce; uderzył w niego wiatr Ducha, który nie przekazuje władzy, ale zdolność do posługi miłości, język, który każdy może zrozumieć - powiedział papież. Zapewnił, że „im bardziej pozwolimy się pokornie prowadzić Duchowi Pańskiemu na naszej drodze wiary i życia braterskiego, tym bardziej będziemy przezwyciężać nieporozumienia i spory, podziały i kontrowersje oraz staniemy się wiarygodnym znakiem jedności i pokoju”.

Dzień po dniu

29 listopada 2014

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym...

Czuwać to być uważnym, aby nie przeoczyć czegoś ważnego...
Są różne pułapki, zagrożenia, pokusy - trzeba je rozpoznać...
Nie należy się bać, ale umieć rozpoznać, wybrać lub odrzucić...
Jezus dziś przychodzi do nas i chce być rozpoznany i przyjęty...

Modlitwa daje wrażliwość na rozpoznanie i siłę na pokonanie przeciwnika...
Aby nie ulec pokusie trzeba trwać na modlitwie i napełniać się Duchem...
Aby dokonywać właściwych wyborów potrzeba światła do rozeznania...
Życie nasze jest drogą i trzeba wytrwale podążać do ostatecznego celu...

Wchodzimy w Adwent, ale całe nasze życie jest adwentem...
Adwent to oczekiwanie na Pana, który wciąż przychodzi...
Jezus przyjdzie w chwale gdy nadejdzie paruzja...
Izrael oczekiwał Mesjasza i odrzucił Go...

Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka...
I odtąd już nocy nie będzie...

Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych; Europę śmiało obejmującą swoją przeszłość i z ufnością spoglądającą na swoją przyszłość, aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka; Europę podążającą po ziemi bezpiecznej i solidnej, będącą cennym punktem odniesienia dla całej ludzkości!
Papa Franciszek w Strasburgu

piątek, 28 listopada 2014

Dzień po dniu

28 listopada 2014

Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa...
blisko jest królestwo Boże...
moje słowa nie przeminą...

Drzewo twojego życia przynosi owoc miłości...
Jesteś postawiony przed sądem miłosierdzia...
Pan przychodzi i ujawnią się zamiary serc...
Światło rozbłyśnie i pokona ciemności nasze...

Słowo Pana jest naszym życiem...
Wszystko się skończy, ale Słowo jest Ciałem...
Jezus jest człowiekiem na zawsze...
W Nim wszyscy zmartwychwstaniemy...

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma...
I Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża...

Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że w każdym miejscu pojawiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, wyrastają na nowo, ponieważ zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki historii, ponieważ Jezus nie zmartwychwstał na próżno.
Evangelii Gaudium 278

czwartek, 27 listopada 2014

Dzień po dniu

27 listopada 2014

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...

Zbawienie dokonał Jezus na krzyżu...
Prześladowania i wojny religijne były...
Dziś ekstremiści zagrażają światu...
Chrześcijaństwo jest dyskryminowane...

Zachować pokój i napełniać się Duchem Świętym...
Nie lękać się o siebie, ale pełnić misję ewangelizacyjną...
Być czujnym - rozpoznawać znaki przyjścia Pana...
Ufać Bogu - wszystko jest w Jego Ręku...

Alleluja. Zbawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał, by poniosła karę za krew swoich sług.

Wiara oznacza również wierzyć Jemu, wierzyć, że naprawdę On nas kocha, że żyje, że jest zdolny wkraczać tajemniczo, że nas nie opuszcza, że wydobywa dobro ze zła swoją mocą i swoją nieskończoną kreatywnością. Oznacza przekonanie, że On kroczy zwycięski poprzez dzieje, razem ze swymi «powołanymi, wybranymi i wiernymi». Wierzymy Ewangelii mówiącej, że królestwo Boże jest już obecne w świecie, rozrasta się tu i tam na różne sposoby: jak małe ziarno, które może przemienić się w wielką roślinę, jak garść zaczynu zakwaszająca wielką masę i jak dobre ziarno, które rośnie pośród chwastów i może nas zawsze pozytywnie zaskoczyć. Jest obecne, przychodzi na nowo, walczy, by ponownie zakwitnąć. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że w każdym miejscu pojawiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, wyrastają na nowo, ponieważ zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki historii, ponieważ Jezus nie zmartwychwstał na próżno. Nie bądźmy na uboczu tego marszu żywej nadziei!
Evangelii Gaudium 278

środa, 26 listopada 2014

Dzień po dniu

26 listopada 2014

Podniosą na was ręce i będą was prześladować...
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa...
Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich...
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...

Na świecie trwają w różnych rejonach prześladowania...
Męczeńska śmierć wielu uczniów Pana przynosi owoc...
Świat nas nienawidzi, ale potrzebuje - jesteśmy solą i światłem...
Nasze życie - niezłomność i odwaga jest świadectwem...

Nie bójmy się odrzucenia, uwięzienia -  Jezus umacnia nas...
Duch Święty będzie mówił przez nas - otwórzmy szeroko nasze serce...
Miłujmy nieprzyjaciół i módlmy się za nich - jak nakazał Pan...
Bądźmy radośni i otwarci w przyjaźni - tego wszem potrzeba...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechmogący. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przez Tobą, bo słuszne Twoje wyroki stały się jawne...

Gdy zbliżamy się do innych z zamiarem szukania w nich dobra, przygotujmy się duchowo do przyjęcia najpiękniejszych darów Pana. Za każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia czegoś nowego w odniesieniu do Boga. Za każdym razem, gdy otwieramy oczy, by rozpoznać drugiego, bardziej zostaje oświecona wiara, by rozpoznać Boga. Wynika z tego, że jeśli chcemy wzrastać w życiu duchowym, nie możemy przestać być misjonarzami. Zadanie ewangelizacji wzbogaca umysł i serce, otwiera przed nami duchowe horyzonty, czyni nas wrażliwymi, by rozpoznać działanie Ducha Świętego, pozwala nam wyjść z naszych ograniczonych schematów duchowych.
Evangelii Gaudium 272wtorek, 25 listopada 2014

Dzień po dniu

25 listopada 2014

Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono...

Wokół nas jest wiele kłamstw, fałszywych proroków...
Oczekujemy przyjścia Pana - znaki będą na niebie...
Musimy rozeznawać, co pochodzi ze źródła, a co jest mętną wodą...
Prawda Jezusa jest miłością i ona oświeca nas od wewnątrz...

Są nowe propozycje, nowe wezwania - nie idźcie...
Są nowi wybawiciele, będą zwodzić - nie wierzcie im...
Może ciemność stać się blaskiem - nie ufajcie...
Jezus jest drogą, prawdą i życiem - nie ma innego...

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Umiłowanie ludzi stanowi duchową siłę, ułatwiającą spotkanie w pełni z Bogiem do tego stopnia, że kto nie miłuje brata, «żyje w ciemności», «trwa w śmierci» i «nie zna Boga». Benedykt XVI powiedział, że «zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga» i że miłość jest w gruncie rzeczy jedynym światłem, które «wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania»
Evangelii Gaudium 272

poniedziałek, 24 listopada 2014

Dzień po dniu

24 listopada 2014

Z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie...

Bóg oddał wszystko i wciąż daje siebie w pełni i nadmiarze...
Człowiek zagarnia wszystko i ciągle mu za mało...
Jezus dostrzega wdowi grosz, który jest wszystkim...
Całe utrzymanie to życie, które oddała Panu...

Gdy się kocha oddaje się cały...
Gdy się kocha przyjmuje się całego...
Tak jest między ludźmi, a co powiedzieć o Bogu...
On jest zawsze cały mój - a ja jestem cały Jego...

Chrześcijaństwo jest oddaniem się Boga człowiekowi...
Człowiek przyjmuje Dar i oddaje się Bogu...
Darem jest Jezus i Jego ofiara na krzyżu...
Darem jest Duch Święty - On uzdalnia mnie, abym był darem...

niedziela, 23 listopada 2014

Dzień po dniu

23 listopada 2014

Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę...

Czujesz pustkę, samotność, brak miłości...
Niemoc i słabość paraliżuje do głębi...
Szukasz po omacku, ale nie wiesz czego...
Może przyjaciół, uznania, przyjemności, doznań...

Człowiek po omacku szuka Boga...
Stawia pytania, myśli, dyskutuje...
Idzie na samotność pustyni...
W ciemności porusza się jak ślepiec...

Bóg szuka człowieka na rozstaju dróg...
Jezus przychodzi jak nieoczekiwany wędrowiec...
Prosi o wodę jak przy studni jakubowej...
Zaprasza się gościnę, jak w Jerychu do Zacheusza...

Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć...

Wrogiem moim jest śmierć, która zbliża się coraz bardziej...
Jest nieunikniona - tajemnica jej nadejścia paraliżuje...
Chcę żyć, a muszę umrzeć - to jest potworne...
Jezus wszedł śmierć - oddał się, dał się zdeptać...

Eucharystia jest celebracją Jego śmierci...
Tu dotykamy Jego unicestwienia...
Jego śmierć jest źródłem mego życia w pełni...
Umarł Jezus dla mojej nieśmiertelności...

Umarłem z Jezusem - będę żył Jego życiem...
Choć ciało się rozpada - duch idzie w przestrzeń Domu Ojca...
Zwycięstwo śmierci dokonało się na krzyżu...
Objawi się wszem gdy Pan przyjdzie w chwale...

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili...

Rozpoznać Jezusa w ludziach odrzuconych...
Przyjąć tych, których świat wykluczył...
Wyjść z miłością poza krąg najbliższych...
To jest miłość, która wyznacza szlaki nowe...

Jest miłość, która ogarnia wszystko...
Pokonuje granice i rozświetla czeluści serca...
Wprowadza w krąg boskiej wspólnoty...
Jest wciąż darem Boga w nas i przez nas...sobota, 22 listopada 2014

Dzień po dniu

22 listopada 2014

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...

Bóg jest życiem i miłością...
Dla nieśmiertelności stworzył człowieka...
Grzech powoduje śmierć i otchłań...
Zbawienie jest odzyskaniem pełni życia...

Jezus umarł, aby człowiek żył...
Krzyż jest naszym odkupieniem...
Wiara jest drogą życia ku pełni w niebie...
Jesteśmy świadkami życia w miłości...

Dla Jezusa żyjemy i dla Niego umieramy...
Ale śmierć teraz nie jest końcem...
Jest bramą do pełni życia...
Gdy umieramy rodzimy się dla pełni...

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić...

piątek, 21 listopada 2014

Dzień po dniu

21 listopada 2014

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców...

Moim domem jest moje serce...
Chodzę po świecie, odwiedzam ludzi...
Ale u siebie jestem, gdy wchodzę w głąb...
Serce moje ma być domem Boga...

We mnie jest ciemność i pustka...
Targają mną uczucia nienawiści i zazdrości...
Czuję się podle - poniżony przez grzech...
Jestem samotny choć wokół mnie mnóstwo ludzi...

Panie, Ty przychodzisz mimo drzwi zamkniętych...
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki...
Ty jesteś z nami - poślij do nas Ducha...
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie...

Ty, który jesteś samą łagodnością, delikatnością...
Ty jesteś Emmanuel - zobacz jak wołamy z naszej ciemności...
Zabierz naszą rozpacz, uzdrów serca, wlej nadzieję...
Wyciągnij nas ze studni naszych zwątpień - podaj Rękę...

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach...

środa, 19 listopada 2014

Dzień po dniu

19 listopada 2014

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi...

Bój jest święty, jest blisko nas i wciąż przychodzi...
Wszystko jest w Jego Rękach - jest Panem nieba i ziemi...
Jest naszym Ojcem, który kocha nas - wszyscy idziemy do Niego...
Dał nam życie i nieśmiertelność, a przez Krzyż Jezusa zbawił nas...

Wierzymy w Jego miłość i nasycamy się Jego dobrem...
Nawet w cierpieniu rozpoznajemy Jego światło...
Daje nam siłę, abyśmy z cierpliwością znosili trudy codzienności...
Przebacza nam nasze występki i skłania nas ku nawróceniu...

Bóg szanuje naszą wolność i pozwala nam odejść...
On nigdy nie odchodzi i jest zawsze blisko, nawet gdy my odchodzimy...
Patrzy na nas - ale nie osądza - widzi w nas dobro, którego my nie widzimy...
Cieszy się gdy wracamy i wychodzi nam naprzeciw...

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone...  

wtorek, 18 listopada 2014

Dzień po dniu

18 listopada 2014

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

W dolinie Jerycha spotkanie Zacheusza z Jezusem...
Sykomora jest trybuną wyniosłości - aby zobaczyć...
Nawet gdy jest się małym i ślepym - Jezus przychodzi...
Nie lękaj się otworzyć serca Jezusowi, który puka i czeka...

Człowiek chce być niezależny i samowystarczalny...
Takie jest zaślepienie pychy - będziecie jako bogowie...
Pieniądz daje władzę i uwodzi rodząc chciwość...
Człowiek choć ma wszystko jest pusty w sercu i smutny...

Jezus przychodzi zbawić człowieka...
Wchodzi w jego dom serca...
Staje się bogactwem miłości...
Nadaje sens i radość...

Zeszedł z pośpiechem i przyjął Go rozradowany...

poniedziałek, 17 listopada 2014

Dzień po dniu

17 listopada 2014

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...

Czy wiesz, że dziś Jezus przechodzi blisko...
Czy masz świadomość swojej ślepoty...
Czy masz pokorę i odwagę, aby głośno wołać...
Czy będziesz wołał, gdy zagłusza cię hałas ulicy...

A może wydaje ci się, że widzisz dobrze i wszystko wiesz...
Jakoś się urządziłeś i niczego ci nie potrzeba - wszystko masz...
Co może dać ci Jezus dziś - gdzie On jest i czy naprawdę jest...
Jesteś uczciwy, praktykujący i zadowolony z siebie...

Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść...
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości...

W blaskach neonów twojej ślepoty nie widać...
Można siebie oszukać swoją uczciwością...
Twoje skuteczne działania dają iluzję światła...
Pusta serca nawet nie boli, bo nie ma kiedy...

Co chcesz, abym ci uczynił?...
Panie, żebym przejrzał...

Czy ty czegoś chcesz od Boga?...
Czy czujesz brak, chorobę, kalectwo...
Wiara jest jak światło, które przenika...
Czy widzisz Boga w swoim życiu...

Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła...

Wiara to Jezus, który przychodzi...
Wiara to światło prawdy, która wyzwala...
Wiara to przyjaźń z Bogiem...
Twoja wiara może otworzyć twoje oczy serca...

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...

niedziela, 16 listopada 2014

Dzień po dniu

16 listopada 2014

Niewiastę dzielną któż znajdzie?...

Czy jeszcze dziś są dzielne niewiasty?
Kim są i gdzie można spotkać?
Czy feministki są dzielne?
Czy o niezależnych kobietach mówi Pismo?

Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa... 

Czy znasz Katarzynę ze Sieny, Martę Robin...
Joannę Beretta Molla, Matkę Teresę...
Kimże jest dzielna niewiasta?...
Czy wśród nas są takie dziś?...

Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka... 

Dzielną Niewiastą jest Oblubienica Baranka - KOŚCIÓŁ...
Jej wartość przewyższa perły, Serce Jezusa jej ufa...
Krew Jezusa jest pieczęcią miłości na obliczu Kościoła...
Przymierze ich trwa na wieki i przynosi piękny owoc miłości...

Oblubienica podąża przez pustynię tego świata...
W bogactwie i różnododności talentów i charyzmatów...
Wiernie służąc w miłości i pomnażając dobro...
Które rodzi się w nas przez Ducha Parakleta...

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. 
Nie jesteście synami nocy ani ciemności. 
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi...  

 

 


sobota, 15 listopada 2014

Dzień po dniu

15 listopada 2014

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?...

To pytanie Jezusa dotyczy mnie...
Jaka jest moja wiara i czy sie utrzyma...
Ludzie tępieją, odchodzą - a jak jest ze mną...
Może moja wiara stała się stabilna...

Zanik wiary jest zjawiskiem nie tylko współczesnym...
Wiara jest relacją miłości z Jezusem Przyjacielem...
Troski doczesne i ułuda bogactwa osaczają i pogrążają...
Duma i niezależność oddalają od Boga...

Tylko nieustanna modlitwa, która jest oddechem ducha...
Tylko zawierzenie życia i pokora serca uwalnia...
Wytrwała modlitwa, która jest czystą ufnością...
Żywa wiara, która realizuje się przez miłość...

Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

czwartek, 13 listopada 2014

dzień po dniu

13 listopada 2014

Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje przyjmij do domu...

Filemon chrześcijanin i Onezym jego niewolnik powraca...
Najpierw okradł pana i zbiegł - teraz wraca jako chrześcijanin...
Przebacz i przyjmij go, jak mnie - mówi Paweł, który utożsamia się z Onezymem...
Powrót do domu niewolnika - to nie takie łatwe...

Niezwykłe wydarzenie zapisane jako słowo Pana dla nas...
Bardzo krótki list, bardzo osobisty i o nas, aby Królestwo rosło w nas...
Nieraz staję przed takimi dylematami, które wprowadzają mnie w paschę Jezusa...
Muszę pokonać w sobie hardość, aby przełknąć i przytulić w uścisku przebaczenia i przyjęcia...

Ja jestem Filemonem i ty, ale też jestem Onezymem i ty też...
Wszyscy potrzebujemy łaski Ducha Świętego i miłosierdzia Pana...
Nasze relacje chore i pogmatwane potrzebują wyprostowania...
Duch przychodzi z pomocą - rozejrzyj się w pobliżu, Onezym czeka...

Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was...

środa, 12 listopada 2014

Dzień po dniu

12 listopada 2014

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie...

Tylko jeden człowiek przyszedł i dziękował za uzdrowienie...
Każdego dnia Bóg daje nam wiele łask...
Jesteśmy obdarowani życiem, wiarą, powołaniem...
Uzdrowienie, wyjście z poważnego kryzysu, ludzka przyjaźń...

Jest za co dziękować i to każdego dnia...
Niestety często jesteśmy ślepi i nie widzimy darów Bożych...
Wydaje nam się, że wszystko się nam należy i to jeszcze więcej...
Ciągle żądamy i narzekamy, że nie spełnia Bóg naszych próśb...

Chrześcijanin to człowiek wdzięczny i radosny...
Dziękczynienie ma być naszą codzienną modlitwą i postawą życiową...
Mamy dziękować też ludziom, bo przez nich działa Bóg...
Tyle doznajemy dobrodziejstw od ludzi...

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym...

wtorek, 11 listopada 2014

Dzień po dniu

11 listopada 2014

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...

Sługą Jahwe był Jezus Chrystus...
Pełnił wolę Ojca - zbawił nas przez krzyż...
Pochylał się nad człowiekiem z miłością...
Dotykał i uzdrawiał ludzkie rany...

Dziś Jezus działa w Kościele i posługuje sie nami...
Jesteśmy powołani do służby Jego miłości...
Duch Święty uzdalnia nas, abyśmy czynili to ochoczo...
Pokora i skromność ma towarzyszyć naszej służbie...

Nie oczekuj wdzięczności, gdy służysz drugiemu...
Raczej ty dziękuj, że możesz służyć...
Nie przechwalaj się ile dobra czynisz...
To Duch Święty czyni przez ciebie...

W służbie miłość się wyraża...
A jesteś powołany do miłości...
Miej otwarte oczy i wrażliwe serce...
A nigdy nie będziesz bezrobotny...

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa...

poniedziałek, 10 listopada 2014

Dzień po dniu

10 listopada 2014

Uważajcie na siebie...

Bóg troszczy się o nas...
Nie możesz robić coś, co przyniesie zły owoc...
Zastanów się co mówisz, gdzie idziesz, z kim się zadajesz...
Uważaj, bo za zakrętem czyha coś na ciebie...

Uważaj na najbliższych, bądź czujmy, myśl i patrz...
Miej szeroko otwarte oczy i serce - ufaj Bogu nade wszystko...
Jesteś kuszony, ciemność jest wokół, a ty masz być świadkiem światłości...
Przyzywaj Ducha Świętego i Anioła Stróża - walcz, abyś nie upadł...

Bądźmy solidarni w miłości - nie ciesz się upadkiem brata...
Nie osądzaj, nie wytykaj błędu - nieś brzemię słabości i porażki...
Każdy upadek jest szansą powstania, klęska może przejść w wygraną...
Pokora jest kluczem w relacjach wobec Pana i brata...

Wzmacniaj się codziennie w wierze...
Otwieraj się na Miłość i proś o Ducha Świętego...
Dziękuj za wszystko, a szczególnie za zmęczenie...
Nigdy nie zniechęcaj się własnym upadkiem...

Panie - przymnóż nam wiary... 

niedziela, 9 listopada 2014

Dzień po dniu

9 listopada 2014

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Salomon wybudował świątynię w Jerozolimie...
Miejsce składania ofiar, modlitwy i spotkania z Bogiem...
Jest bazylika św. Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu...
Są świątynie parafialne - tu gromadzi się Kościół na Eucharystię...

Człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa jest świątynią...
Serce nasze jest domem Bożym - sam Duch Święty mieszka w nas...
Taka jest prawda o człowieku - taka jest antropologia...
Mieć świadomość kim jestem i ku czemu zmierzam...

sobota, 8 listopada 2014

Dzień po dniu

8 listopada 2014

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. 
Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony; i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Chcemy czynić dobrze, a czynimy źle...
Jesteśmy w sobie przewrotni i nastawieni na siebie...
Nawet pracować uczciwie nie potrafimy...
Jezus powiedział - Beze Mnie nic nie możecie uczynić...

Narzekamy na warunki życia i mamy racje...
Użalamy się nad sobą, bo jest nam źle...
Zazdrościmy ludziom i oskarżamy ich...
Świat jest okropny - dlaczego Bóg na to pozwolił...

Tymczasem gdy otworzymy się na Ducha Świętego...
Patrzymy inaczej i działamy inaczej...
Mamy nowe serce i wolność do miłości...
Jest w nas radość i rozdajemy światło miłości...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

piątek, 7 listopada 2014

Dzień po dniu

7 listopada 2014

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego...
 Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia są przyziemne...

Ochrzczeni, a żyją jak poganie...
Pieniądze, przyjemności, rozwody...
Pijaństwo, wulgarność i pustka w oczach...
Kościół im jest niepotrzebny - przynajmniej narazie...

To chrześcijanie nieraz są wrogami krzyża...
Ich styl życia jest zaprzeczeniem wiary...
Przechwalają się uczynkami grzesznymi...
Nic nie rozumieją z przesłania ewangelicznego...

Nasza ojczyzna jest w niebie...
Stamtąd jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Pan przychodzi i już jest w naszych sercach przez wiarę...
Nie wystarczy być wpisanym do ksiąg parafialnych...
Chrześcijaństwo formalne jest puste i nie działa...
Trzeba iść drogą Jezusa - nawrócenie i przemiana...

Jezus prowadzi nas do nieba - Ojciec kocha i czeka...
Trzeba żyć według miłości, którą jesteśmy obdarowani...
Byc świadkiem wiary i innych przyprowadzać do Jezusa...
To jest droga i misja uczniów Jezusa...

czwartek, 6 listopada 2014

Dzień po dniu

6 listopada 2014

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła...

Gdy grzeszymy oddalamy się i gubimy...
Jezus nieustannie szuka zagubionych owiec...
Radość Boga ma być naszą radością...
Wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia...

Człowiek w ciemności swojego życia szuka światła...
Po omacku wędruje i wchodzi niekiedy w sidła diabelskie...
Zniewolenia duchowe dość często stają się naszym udziałem...
Jezus przychodzi, aby nas wyzwolić i uzdrowić nasze serca...

To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa...

Smutny jest pasterz, który otwiera bramy Kościoła i pozostaje w nich, czekając. Smutny jest chrześcijanin, który we wnętrzu, w swoim sercu nie odczuwa potrzeby wyjścia na spotkanie innych i powiedzenie im, że Pan jest dobry. Ileż przewrotności jest w sercu tych, którzy myślą, że są sprawiedliwi i nie chcą sobie pobrudzić rąk grzesznikami. Przypomnijmy, że myśleli oni, iż «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jak jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Wykorzystywali ludzi, a następnie nimi pogardzali. Bycie pasterzem na pół drogi jest klęską. Pasterz powinien mieć serce Boga i iść aż na krańce, bo nie chce, aby którakolwiek z owiec się zagubiła. Ta postawa cechuje każdego pasterza, każdego chrześcijanina, który nie boi się pobrudzić sobie rąk. Naraża na szwank swoje życie, dobre imię, wygodę, status czy karierę kościelną, ale jest dobrym pasterzem.Takimi też powinni być chrześcijanie. Łatwo bowiem potępiać innych, wskazując na celników i grzeszników. Syn Boży idzie aż na krańce, oddaje swe życie, tak jak dał je Pan Jezus za innych. Nie może siedzieć cicho, troszcząc się o siebie, o swoją wygodę, reputację, swój spokój.
Papa Franciszek dziś

środa, 5 listopada 2014

Dzień po dniu

5 listopada 2014

Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem...

Jesteś uczniem Jezusa...
Uwierzyłeś i zaufałeś...
On ciebie powołał...
Czy idziesz za Nim?...

Krzyż, wyrzeczenie i misja...
Droga ucznia-misjonarza...
Nie ma innej drogi dla ciebie...
Zaufaj i podążaj z Jezusem...

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie...

wtorek, 4 listopada 2014

Dzień po dniu

4 listopada 2014

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym...

Jest w nas wielkie pragnienie szczęścia...
Jesteśmy szczęśliwi, ale ciągle za mało...
Pieniądze, sukcesy, miłość, zabawa - ciągle za mało...
Szczęśliwi ci, który czynią dobro z miłości...

Wiara prowadzi nas do pełni życia...
Powołanie jest ścieżką misji Jezusa w nas...
Wytrwałość na drodze i konsekwencja gwarantuje osiągnięcie celu...
Tylko z pomocą Ducha Świętego jest to możliwe...

Niebo jest celem naszego życia...
Jezus jest drogą do Ojca - On prowadzi...
Przez krzyż cierpienia dojdziemy do kresu...
Tam będzie pełnia życia - uczta w królestwie Bożym...

poniedziałek, 3 listopada 2014

Dzień po dniu

3 listopada 2014

Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć...

Czy potrafisz dawać nie spodziewając się odwzajemnienia...
Czy przełamujesz w sobie pragnienie odpłaty za dobro wyświadczone...
Bóg jest bezinteresowny, a ty masz Go naśladować...
Co masz czego byś nie otrzymał od Boga...

Jak wiele zawdzięczamy Bogu i ludziom, przez których daje Bóg...
Jesteśmy obdarowani sowicie - życie i powołanie jest darem Boga...
Twoja wiara jest darem, nie zasłużyłeś, aby być przyjacielem Jezusa...
Wreszcie niebo, dar szczęścia wiecznego - to cel twego pielgrzymowania...

Dawaj z radością nie spodziewając się odpłaty...
Dawaj każdemu, nie tylko tym, którzy ci się podobają...
Dawaj i nie chwal się nawet przed sobą, że dajesz...
Bądź darem dla tych, którzy nic ci nie dają...

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg... 

niedziela, 2 listopada 2014

Dzień po dniu

2 listopada 2014

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele...

Jesteśmy pielgrzymami na ziemi - idziemy do domu Ojca...
Jezus prowadzi nas dzień po dniu drogą wiary...
Pascha Jezusa jest źródłem naszego życia...
Śmierć jest przejściem do życia w pełni...

Dziś modlimy się za tych, którzy odeszli...
Wspominamy ich i prosimy Boga o pełnię życia dla nich...
Nawiedzamy cmentarze i pochylamy się nad grobami naszych bliskich...
Już niedługo tam spocznie nasze ciało gdy odejdziemy...

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

sobota, 1 listopada 2014

Dzień po dniu

1 listopada 2014

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty, Pan Bóg wasz...

Jesteśmy grzeszni i słabi, jest wiele w nas wątpliwości i czarnych chmur...
Bóg stworzył nas z miłości i do świętości powołał...
Jezus umarł na krzyżu za nas i wyzwolił nas z niewoli szatana...
Wiara otwiera nas na żywą relację z Bogiem i jest drogą do świętości...

Uwierzyć w Miłość Boga i oddać się Jezusowi...
Otworzyć się na Ducha Świętego, który nas przemienia...
Wejść na drogę powołania i podążać drogą woli Bożej...
To droga ku świętości dla każdego z nas...

Wszyscy wierni są zachęceni i zobowiązani do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu. Niechaj więc wszyscy starają się należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości, zgodnie z upomnieniem Apostoła: Ci, którzy używają tego świata, niech tak żyją, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Lumen Gentium 42

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy...