środa, 31 października 2012

Dzień po dniu

31 października 2012

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...

Zbawienie jest darem dobrego Boga...
Jezus umarł na krzyżu, aby nas  zbawić...
Ale zbawienie jest drogą życia, którą człowiek  ma podążać...
Trzeba wejść na tę drogę, otworzyć się na Chrystusa...
Trzeba wybrać drogę krzyża, która prowadzi do pełni życia...
Jest to jakiś wysiłek i jakaś rezygnacja...

Ciasne drzwi to Pascha...
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa...
Tu najpierw przez chrzest, a potem przez podążanie drogą przykazań...
Droga zbawienia prowadzi do spełnienia...
Jezus ciebie zaprasza...

Jeśli nie ma Boga, życie staje się puste, pusta jest też przyszłość.
A jeśli Bóg jest, wtedy wszystko się przemienia: życie jest światłem, nasza przyszłość jest światłem, mamy też wskazówki, jak żyć.
Benedykt XVI

wtorek, 30 października 2012

Dzień po dniu

30 października 2012

Podobne jest do ziarnka gorczycy...

Jezus naucza o Królestwie i zaprasza...
Królestwo jest pośród nas i rośnie...
Jest tajemnicą bożej obecności, która przemienia...
Trzeba mieć oczy serca, aby rozpoznać...

Wiara jest relacją z Bogiem, który zasiewa ziarno...
W sakramentach jesteśmy obdarowani nowością życia, które czyni nas obywatelami królestwa...
Kościół jest wspólnotą, w której królestwo się rozprzestrzenia...
Jezus mówi, że to królestwo nie jest z twego świata, ale jest pośród nas...

Wierzymy z całą pewnością, że Pan Jezus pokonał zło i śmierć.
Powierzamy się Jemu z tą pewną ufnością:
On, obecny wśród nas, zwycięża moc Złego,
a Kościół, widzialna wspólnota Jego miłosierdzia, trwa w Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem.
Benedykt XVI

poniedziałek, 29 października 2012

Dzień po dniu

29 października 2012

Niegdyś byliście ciemnością, 
teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości.

Wiera nasza jest światłem dla ludzi...
Niesiemy im miłość i prawdę...
Pascha dokonała się w nas i dokonuje wciąż...
Przynależność nasza do Chrystusa ma okazywać się w naszych czynach...

Bądźcie dobrzy i miłosierni...
Przebaczajcie sobie nawzajem...
Bądźcie naśladowcami Boga...
Postępujcie drogą miłości... 
Miejcie wdzięczne usposobienie...

Oto Jezus podchodzi do ciebie...
Dotyka i uzdrawia...
Jesteś wolny od swojej niemocy...
Wyprostuj się, aby oddać chwałę Bogu...

Życie chrześcijan zna doświadczenie radości oraz cierpienia.
Jak wielu świętych doświadczało samotności!
Jak wielu wiernych, także w naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas gdy chciałoby usłyszeć Jego pocieszający głos!
Benedykt XVI

niedziela, 28 października 2012

Dzień po dniu

28 października 2012

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną.

To wołanie Bartymeusza jest wołaniem wiary...
Jest tęsknotą za życiem pełnym w światłości Pana...
Jest modlitwą każdego człowieka dziś...
W naszym zagubieniu i ślepocie...

Wołaj, gdy cię uciszają...
Wołaj i przybiegnij do Pana...
Zrzuć płaszcz hańby...

Twoja wiara cię uzdrowiła... 

Wiara nastawiona na uchwycenie znaków czasu w chwili obecnej zobowiązuje każdego z nas, abyśmy stawali się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie.
Benedykt XVI

sobota, 27 października 2012

Dzień po dniu

27 października 2012

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.

Droga życia wiary jest wzrostem...
Wszystko się buduje ku pełni...
Dzieci dorośleją w wierze...
Wspólnota dojrzewa do miary Chrystusa...

To wszystko dokonuje się przez nawrócenie serca...
Zmaganie się ze słabością i demaskowanie zafałszowań...
Muszą być cięcia i rozczarowania, aby odkryć prawdę...
Nieraz się wydaje, że ciągle zaczynamy od nowa...

Sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi.

To  jest dynamika  budowania Kościoła w nas i we wspólnotach...
Trzeba to zapamiętać i widzieć tę różnorodność charyzmatów...
One równoważą prawidłowy wzrost Ciała...
Ty musisz rozpoznać swoje miejsce...

Znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeśli następnie serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać głębiej i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane, jest słowem Bożym.
Benedykt XVI

piątek, 26 października 2012

Dzień po dniu

26 października 2012

Jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Czas Jezusa - Mesjasza na ziemi...
Gwiazda zwiastowała i Mędrcy ze Wschodu...
Jan Chrzciciel prostował drogi...
A jednak nie rozpoznali czasu nawiedzenia...

Odczytać dziś znaki czasu...
Rozeznać chwile obecną...
Wydarzenia świadczą o Jego bliskości...
Pan blisko jest - we drzwiach...

Wiara jest zgodą, z którą nasz umysł i serce wypowiadają swoje "tak" Bogu, wyznając, że Jezus jest Panem.
To "tak" przemienia życie, otwiera mu drogę ku pełni sensu, czyni je tak nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei.
Benedykt XVI

czwartek, 25 października 2012

Dzień po dniu

25 października 2012

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach...

Otwórz drzwi Chrystusowi...
On puka do drzwi naszych...
Zaproś Jezusa - On jest Panem nieba i ziemi...
Niech będzie Panem twojego życia...
Nie lękaj się zawierzyć swojego życia Jezusowi...
Wiara jest aktem głęboko wolnym i ludzkim...

Niech ogień zapłonie w naszych sercach...

Drodzy przyjaciele, nasze czasy wołają o chrześcijan, którzy byliby porwani przez Chrystusa, którzy wzrastaliby w wierze dzięki zażyłości z Pismem Świętym i sakramentami.
Ludzi będących niemal otwartą księgą opowiadającą doświadczenia nowego życia w Duchu Świętym, obecności tego Boga, który nas wspiera w drodze i otwiera nas na życie, które nigdy nie będzie miało końca.
Benedykt XVI 

środa, 24 października 2012

Dzień po dniu

24 października 2012

To rozumiejcie...
bądźcie gotowi...
Syn Człowieczy przyjdzie...

Głosimy śmierć Twoją, Panie...
Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie...
I oczekujemy Twego przyjścia w chwale...

Jesteśmy w drodze do domu Ojca...
Jezus prowadzi nas przez pustynię...
Czy jestem gotowy, aby przejść przez Jordan?

Czuwajcie i niech serca wasze będą czyste...
Oblubieniec już blisko, we drzwiach...
Czy miłość nie wystygła?
Czy rozumiesz sens chwili obecnej?
Czy wiesz, że krótki jest czas?

Przemija postać tego świata...

Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną.
Wiara jest decyzją na to, żeby być z Panem, aby z Nim żyć.
Benedykt XVI

wtorek, 23 października 2012

Dzień po dniu

23 października 2012

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.

Oczekujemy na Pana - czy rzeczywiście oczekujemy...
Uczeń Jezusa jest w drodze...
Idziemy za Panem aż nadejdzie kres...
Być gotowym na przejście...

Pan nadejdzie niespodziewanie...
Czuwanie jest oznaką miłości, która tęskni...
Być oblubienicą Jezusa to poważne zobowiązanie...
To określa optykę całego życia i codzienności...

Serce wskazuje, że pierwszy akt, którym dochodzi się do wiary, jest darem Boga i działaniem łaski, która przekształca osobę aż do głębi jej serca. 
Benedykt XVI

poniedziałek, 22 października 2012

Dzień po dniu

22 października 2012

O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: "Twój Bóg zaczął królować".

Dzień Jana Pawła II...
To on przebiega krainy i ziemie...
To on zwiastuje, to on ogłasza...
To on niesie radosną wieść...

Umiłował Jezusa i prowadzi do Jezusa...
Każdy mu jest bratem...
Daje się dotykać i spotykać...
Patrzy prosto w oczy i tę dal, którą widział...

Teraz spogląda z oddali, a jest blisko...
Zostawił ten żar, który płonie...
Pozostał w sercach wielu...

Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa...
Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Nie lękajcie się!
Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie...
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca.
Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz.
Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka.
Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.
Jan Paweł II

niedziela, 21 października 2012

Dzień po dniu

21 października 2012

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.

Trwać w wierze mimo przeciwności i ciemności...
Trwać przy Chrystusie w odrzuceniu i prześladowaniach...
On jest kapłanem - złożył ofiarę życia za nas...
On jest pośrednikiem w drodze do Ojca...
On jest przyjacielem, który nie zawodzi...

Jezus - cierpiący sługa Boga, przeszedł przez udręki i ciemności...
Aby pokonać pradawnego przeciwnika i otworzyć drogę do raju...
On dźwiga nas i oczyszcza dziś z wielką cierpliwością...
Ukazuje miłosierne oblicze Ojca...

W nowej ewangelizacji nie chodzi tylko o slogan, albo nową technikę, jaką stosuje się w walce z analfabetyzmem, czy przy kampanii wobec zderzenia z nowymi mediami, których na nowo trzeba się uczyć. O wiele więcej, Kościół musi stanąć wobec aktualnych wyzwań i trudności, przezwyciężyć swój sceptycyzm i przy wsparciu Boga wydobywać skarb 'starego' i 'nowego'. Równocześnie Kościół musi wykonywać zadanie nowej ewangelizacji z większą pokorą.
Angelo Sodano

piątek, 19 października 2012

Dzień po dniu

19 października 2012

Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

Chrystus to nadzieja cała nasza...
Zaufaliśmy Jemu i zawierzyliśmy całe życie...
Istniejemy dzięki Niemu i ku chwale Jego majestatu...
To odniesienie jest fundamentalne dla każdego...

Kim jesteś i po co żyjesz?
Nie tylko jesteś zbawiony przez Krzyż Jezusa...
Ale jesteś posłany, aby zbawienie dotarło aż po krańce ziemi...
Raduj się w Panu i dzięki składaj nieustannie Bogu...

Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce wątpliwości.
Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej się zrealizować.
Niemało chrześcijan rzeczywiście z miłością poświęca swoje życie samotnym, zmarginelizowanym lub wykluczonym, jako tym, do których trzeba pójść najpierw i których trzeba wesprzeć jako najważniejszych, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa.
Benedykt XVI

czwartek, 18 października 2012

Dzień po dniu

18 października 2012

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko...
Łukasz sam jest ze mną...
Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Potrzebujemy siebie, jesteśmy jedni dla drugich, idziemy przecież razem...
Doświadczamy osamotnienia i rozczarowań...
Ale mamy rozpoznawać Pana, który nigdy nas nie opuści...
Pan posyła nas po dwóch, abyśmy zarzucali sieć królestwa...

Wiara, która działa przez miłość staje się nowym kryterium inteligencji i działania, które przemienia całe życie człowieka.
Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości.
Benedykt XVI

środa, 17 października 2012

Dzień po dniu

17 października 2012

Owocem zaś ducha jest; miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...
Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Uczeń Jezusa żyje według ducha i Duch Święty go prowadzi...
W nim objawia się oblicze Chrystusa przez owoce ducha...
Ukrzyżować ciało to oddać Panu swoje skłonności i prosić o poskromienie ich...
To jest droga walki i wymagań, które trzeba stawiać i egzekwować...
Jak bardzo potrzeba autentycznych chrześcijan, w których objawia się Jezus przez owoce ducha...

Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem.
Benedykt XVI

wtorek, 16 października 2012

Dzień po dniu

16 października 2012

Dbacie o czystość zewnętrznej strony..., a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości...

Chrześcijaństwo nie jest religią pozornej elegancji...
Czystość serca jest owocem zbawczego działania Ducha Świętego...
Troska o życie wewnętrzne jest podstawowym wymaganiem uczniów Pana...
Nawrócenie jest przejściem od zafałszowań zewnętrznych do oczyszczenia głębi...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...
Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli... 

Oczekiwania Mesjasza jakże były sprofilowane przez sytuację polityczną Izraela...
Tymczasem Jezus przyniósł ludziom wolność serca...
Dziś też tak jest - Jezus nie jest architektem struktur politycznych...
Królestwo, które głosił nie jest z tego świata...
Ale jest pośród nas...
Rodzi się w głębi serca i świeci...

W oczyszczonym sercu wolność, którą nas obdarował Jezus jest zdolnością do miłości...

Caritas Christi urget nos: miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji.
Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On nas na drogi świata, abyśmy głosili Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.  Benedykt XVI

poniedziałek, 15 października 2012

Dzień po dniu

15 października 2012

A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Jonasz był znakiem dla Niniwy...
Ludzie usłyszeli nawoływanie Jonasza...
Miasto ocalało...

Jezus jest znakiem Jonasza dla nas...
Jezus woła: Nawracajcie się i uwierzcie w Ewangelię
Jezus jest znakiem przez krzyż i zmartwychwstanie...
Jezus puka do mojego serca...
nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych...

Rok wiary jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. 
W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnie miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany życia przez odpuszczenie grzechów. Benedykt XVI

niedziela, 14 października 2012

Dzień po dniu

14 października 2012

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Jak dziś żyć, aby życia nie stracić?
Podstawowe, najważniejsze pytanie człowieka dziś...
Jak żyć, co zrobić, aby osiągnąć pełnię życia...
Aby zrealizować siebie...
Według jakiego kryterium mierzyć stan pełni i szczęścia człowieka...

Jednego ci brakuje...

Czego mi brakuje?
Co muszę uruchomić, posiąść, aby żyć naprawdę...

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie...

Oddaj wszystko, rozdaj siebie...
Dawaj, abyś miał, abyś był...
Kto nie daje - ten traci...
Oddać siebie, aby posiąść...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Abram opuścił Ur i wyruszył w drogę...
Posłuchał Boga, który wezwał go - wyjdź...
Zaufał w ciemno, uwierzył w coś nieprawdopodobnego...

PRZYJDŹ I CHODŹ ZA MNĄ...

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny...

Panie Jezu chcę iść za Tobą...
Uwolnij mnie od wszelkich ciężarów, które mnie stopują...
Daj mi wolność serca i odwagę miłości...

Nie można się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem...
Musimy na nowo odkryć smak karmienia się słowem Bożym...

sobota, 13 października 2012

Dzień po dniu

13 października 2012

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je...

Słuchać Słowa - wiara rodzi się ze słuchania...
Naprawdę szczęśliwi są ci, którzy uwierzyli...
Spotkali Jezusa i uwierzyli Mu...
Jego Słowo stało się w nich życiem...

Trzeba głosić słowo życia, aby uwierzyli...
Trzeba stać się świadkiem Jezusa...
Trzeba stać się słowem, aby ogień zapłonął...

Kościół jako całość, a nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie - pełnię życia.

piątek, 12 października 2012

Dzień po dniu

12 października 2012

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Jezus zaprasza nas, abyśmy byli z Nim...
Wierzyć to być z Jezusem, Jemu zaufać i iść za Nim...
Przeciwko Jezusowi jest szatan i ci, których uwiódł...
Ateiści to biedni ludzie, są pozbawieni światła Bożego i nadziei...
Są przewrotni w swoim myśleniu, mówieniu i czynach...
Szatan został pokonany, dlatego ich życie jest klęską...

Panie Jezu jesteś naszym Bogiem...
Zawierzamy Tobie całe nasze życie...
Ty jesteś naszym Mistrzem i Przyjacielem...
Ty prowadzisz nas i gromadzisz we wspólnocie Kościoła...
Ty rozpalasz ogień Ducha Świętego w naszych sercach...
Tobie chwała na wieki... 

czwartek, 11 października 2012

Dzień po dniu

11 października 2012

Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...

Proście, szukajcie, kołaczcie, a Bóg w swojej dobroci nasyci was miłością...
Ojciec daje Ducha, abyś szedł drogą Jezusa i był Jego świadkiem...

ROK WIARY

Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte.
Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła...
Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie.

Wierzyć to otworzyć się na Tego, który przychodzi...
Kiedyś przyszedł i stał się Człowiekiem...
Teraz przychodzi do mnie osobiście...
Nadaje sens mojemu życiu i obdarza mnie nadzieją...
Wyprowadza mnie na wolność i uzdalnia do miłości...
Pozwala mi przekraczać granicę mego egoizmu...
Jest blisko mnie i nazywa mnie swoim przyjacielem...
Wiara to JEZUS CHRYSTUS...

środa, 10 października 2012

Dzień po dniu

10 października 2012

Panie naucz nas modlić się...

Modlitwy trzeba się uczyć nieustannie...
Patrz na Jezusa, który modli się, rozmawia z Ojcem...
On jest mistrzem modlitwy chrześcijańskiej...

Musisz odkryć w swoim sercu głębokie pragnienie modlitwy...
Dusza moja pragnie Boga żywego...
Jak łania pragnie wody ze strumieni...
To pragnienie jest wciąż nienasycone...
Głębia przywołuje głębie...
Bóg pragnie ciebie...
Ty pragniesz Jego miłości...

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.

poniedziałek, 8 października 2012

Dzień po dniu

8 października 2012

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i opatrzył mu rany...

Grzech sprawia, że człowiek jest zamknięty, samotny i zajęty sobą...
Mijamy się nie widząc i śpieszymy się do nikąd...
On zatrzymał się i wzruszył - i wciąż się zatrzymuje...
Dotyka moich ran i nadaje im sens...


niedziela, 7 października 2012

Dzień po dniu

7 października 2012

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.

Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś...
Godne podziwu są Twoje dzieła...

Dziękuję Ci za każdą kobietę...
Za jej piękno i wrażliwość...
Za jej inność...

Dziękuję Ci, że jestem mężczyzną...
Jestem sam - ale Ty, Panie jesteś ze mną...
Takie jest moje przeznaczenie i to ma sens...

sobota, 6 października 2012

Dzień po dniu

6 października 2012

Jezus rozradował się w Duchu Świętym...

Bóg jest Bogiem radosnym...
Radość jest owocem Ducha Świętego...
Uczeń Jezusa jest radosny nawet w ciężkim doświadczeniu...
Jest świadkiem nadziei i radości...
Radość jest cechą miłości...
We wspólnocie Osób Boskich jest nieskończona pełnia radości...

Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się!

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -
Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną -
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom -
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami -

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno -
uśmiechnij się nade mną       ks.J.Twardowski

piątek, 5 października 2012

Dzień po dniu

5 października 2012

Biada tobie...

Te słowa nie są przekleństwem, lecz bólem zranionej miłości...
Bóg nawiedza swój lud, ale ludzie nie rozpoznają czasu łaski...
Zmarnowana wielka szansa, zaprzepaszczony największy dar...
Nie słuchaliście, wzgardziliście Mesjaszem...

Okazałeś nam Panie swoje miłosierdzie...
Dałeś nam swoje zbawienie...
A my podeptaliśmy ofiarowane skarby, jak te świnie...
I obróciliśmy się przeciwko Tobie...

Tylko tam gdzie jest Bóg, naprawdę zaczyna się życie.
Tylko gdy spotykamy Chrystusa - Boga żywego, poznajemy sens życia.
Nie jesteśmy stworzeni przypadkowo bez możliwości rozwoju.
Każdy z nas jest owocem myśli Boga.
Każdy z nas jest chciany, kochany, potrzebny.
Nie ma nic piękniejszego jak życie według Ewangelii Chrystusowej.
Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i podzielić się Jego przyjaźnią z innymi.
Benedykt XVI

czwartek, 4 października 2012

Dzień po dniu

4 października 2012

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Siać ziarno słowa, aby życie nowe wyrosło w sercu człowieka...
Bóg jest siewcą...
Bóg posyła swego Syna - Słowo Życia...
Jezus posyła apostołów...
Dziś posyła ciebie i mnie...
Misja  ewangelizacyjna jest wielka - Idźcie, oto was posyłam...
Ludzie nie znają Jezusa...
Takich jest wielu...
Pan wyprawia nas...
Odwagi i hojności...

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię...

środa, 3 października 2012

Dzień po dniu

3 października 2012

Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.

Czy rzeczywiście jestem gotowy...
Czy słowa nie są na wyrost...
Czy nie przesadzasz...
Czy wiesz co mówisz...

Pójdź za Mną.

Czy już usłyszałeś wezwanie Jezusa...

Czy wiesz, że to do ciebie mówi Pan...
Czy wiesz, co to znaczy...

Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu.

Nie możesz stawiać warunków...
Pan wzywa i rozpoczynasz nowy rozdział swego życia...
Zostaw za sobą wszystkie przywiązania i idź za Panem...

Powołanie człowieka ściśle wiąże się z wiarą pojmowaną jako głęboka, zażyła relacja człowieka z Jezusem. Wszyscy są powoływani, ale nie wszyscy pojmują, słyszą wezwanie i wchodzą na drogę. Są różne drogi powołania i różne misje, ale jest jedno wezwanie - Pójdź za Mną... Zawsze realizacja powołanie dokonuje się w ścisłej relacji i odniesieniu do Jezusa. Nie ma powołania poza wiarą lub na peryferiach chrześcijaństwa. Chyba, że powołaniem jest nawrócenie, a więc wejście na drogę wiary w Miłość.

wtorek, 2 października 2012

Dzień po dniu

2 października 2012

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cie do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa.

Nie jestem sam na drodze...
Towarzyszy mi i prowadzi anioł...
Bóg posłał go, aby mnie ochraniał...
Tymczasem ja zapominam o nim...

poniedziałek, 1 października 2012

Dzień po dniu

1 października 2012

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.

Bóg jest wielki, nieogarniony i niepojęty...
Wszystko jest w Jego ręku - świat i każdy człowiek...
Nasze dążenia do spełnienia i szczęścia są wpisane w nasze serca...
Człowiek chce być szczęśliwy...
Wielkość człowieka jest wpisana w podążanie drogą świętości...
Pokora jest podstawą i dlatego najmniejsi są wielkimi...
Iść małą drogą pokornego oddania się Bogu, wierności obowiązkom i niezachwianej miłości...
To propozycja dla nas - propozycja św. Tereski...

Bogu podoba się to co jest małe i pokorne...
To jest wielkie w Jego oczach...