sobota, 29 lutego 2020

Dzień po dniu

29 lutego 2020

STWORZENI, BY ŻYĆ WIECZNIE

Jeśli nauczysz się kochać Bożego Syna - Jezusa i ufać Mu, to zostaniesz zaproszony, by żyć z Nim przez całą wieczność.
Koh 3,11 
Rick Warren

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy...

Rzekł do niego: Pójdź za Mną!
On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł...

Czy już wiesz jakie jest twoje powołanie?...
Czy usłyszałeś wołanie Pana - Pójdź za Mną...
Jesteś na drodze Jezusa - idziesz wytrwale...
Czy wierzysz w Jego miłość i sens drogi?...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników...

Człowiek ma różnorakie nadzieje, małe i większe - różne w różnych okresach życia...Człowiek potrzebuje innej nadziei, która idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspokoić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, co kiedykolwiek może osiągnąć...
Benedykt XVI  
      

piątek, 28 lutego 2020

Dzień po dniu

28 lutego 2020

CO KIERUJE TWOIM ŻYCIEM?

Bez Boga życie nie ma celu, a bez celu nie ma ono sensu. Życie, które nie ma sensu, pozbawione jest znaczenia i nadziei... Nadzieją jest niezbędna dla życia jak powietrze i woda. By radzić sobie w życiu, musimy mieć nadzieję.
1P 1,3-7
Rick Warren

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie... 

Twoje światło wzejdzie jak zorza...
Chwała Pańska iść będzie za tobą...

Szukamy Jezusa, który zawisł na krzyżu...
Czym jest ta miłość dla nas ukrzyżowana...
To jest godzina chwały i wywyższenia Pana...
Jezus jest Panem - zbawił wszystkich ludzi... 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć...

Z miłości do Boga wynika udział w sprawiedliwości i dobroci Boga dla innych; miłość Boga domaga się wewnętrznej wolności wobec każdego rodzaju posiadania i wszystkich rzeczy materialnych: miłość Boga objawia się w odpowiedzialności za drugiego.
Benedykt XVI      

czwartek, 27 lutego 2020

Dzień po dniu

27 lutego 2020

NIE JESTEŚ DZIEŁEM PRZYPADKU

Jednak Bóg jest i to On stworzył cię dla konkretnego celu, a twoje życie ma głęboki sens! Ten sens i cel możemy odkryć tylko wtedy, gdy uczynimy Boga punktem odniesienia naszego życia.
Iz 44,2
Rick Warren

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście...

Jesteś wolny i odpowiedzialny - wybierz Jezusa...
Jego droga prowadzi do życia i nieśmiertelności...
Jego krzyż jest drzewem życia i drogowskazem...
Jego Duch uwalnia od egoizmu - jest Miłością... 

Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

W więź z Bogiem wchodzi się poprzez komunię z Jezusem - sami i tylko naszymi możliwościami tego nie osiągniemy. Relacja z Chrystusem jest jednak relacją z Tym, który samego siebie oddał na okup za nas wszystkich. Trwanie w komunii z Chrystusem włącza nas w Jego bycie dla wszystkich, które odtąd staje się naszym sposobem bycia.
Benedykt XVI
        

środa, 26 lutego 2020

Dzień po dniu

26 lutego 2020

BEZ BOGA ŻYCIE NIE MA SENSU

Zostałeś stworzony dla Boga, a nie odwrotnie i w życiu chodzi o to, abyś pozwolił Bogu używać cię do Jego celów, a nie posługiwał się Bogiem do realizacji swoich prywatnych celów.
Kol 1,16
Rick Warren

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!...

Wyruszasz w drogę z Jezusem ku życiu w pełni...
Jesteś grzesznikiem - potrzebujesz nawrócenia...
Cel drogi to pascha Jezusa - krzyż i pusty grób...
Twój powrót do Ojca, który przebacza i czeka... 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas żyjemy.
Benedykt XVI
       

wtorek, 25 lutego 2020

Dzień po dniu

25 lutego 2020

Zaufaj Panu, a On sam będzie działał...

Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzkie chwiejni!...

Trzeba nam wejść na drogę nawrócenia...
Ciemności serca rozświetlić Słowem Pana...
Stań w prawdzie swego życia - z pokorą...
Zbliż się do Krzyża - dotknij Jego miłości... 

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was...

 To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość... Kiedy ktoś doświadcza w swoim życiu wielkiej miłości, jest to moment odkupienia, który nadaje nowy sens jego życiu...
Benedykt XVI
    

poniedziałek, 24 lutego 2020

Dzień po dniu

24 lutego 2020

Nakazy Pana są radością serca...

Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy...

 Pokonać lenistwo serca - trzeba iść pod prąd...
Zaufać Panu, który umacnia nas w drodze...
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...
Rzeczy niemożliwe czynić od razu - Pan z tobą...

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy...

Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomija ludzką wolność. Wolność musi wciąż być zdobywana dla dobra.
Benedykt XVI
    

niedziela, 23 lutego 2020

Dzień po dniu

23 lutego 2020

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!...

Miłość przekracza granice egoizmu...
Jest jak krzyż - sercem ogarnia wszystko...
Zło dobrem zwycięża - jest szalona...
Zaskakuje niezwykłością odwagi i pokory...

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście...

Nie wybucha w człowieku zło, lecz zwycięża światło: cierpienie - nie przestaje być cierpieniem - mimo wszystko staje się pieśnią pochwalną...
Benedykt XVI
  
  

sobota, 22 lutego 2020

Dzień po dniu

22 lutego 2020

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...

Jesteś moim Panem - uwielbiam Twoje Imię...
Twój Krzyż to drzewo życia - w nim zbawienie...
Kościół to wspólnota uczniów Jezusa na skale...
Duch miłości ożywia, oczyszcza i jednoczy...

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą...

Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością.
Benedykt XVI
    

piątek, 21 lutego 2020

Dzień po dniu

21 lutego 2020

Radość znajduję w Bożych przykazaniach...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je...

Jesteśmy dziećmi dobrego Boga - Jezus nas pochwycił...
Życie Jezusa przez Krzyż stało się naszym ocaleniem...
Idziemy Jego drogą przez krzyż do zmartwychwstania...
Niech Duch Święty nas przemienia ku chwale świętości...

Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?...

Tylko wielka nadzieja-pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy Miłości, i dzięki niej i dla niej mają sens i wartość - tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze odwagi, by działać i iść naprzód...
Benedykt XVI
    

czwartek, 20 lutego 2020

Dzień po dniu

20 lutego 2020

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Ty jesteś Mesjasz...

Wyznanie wiary jest fundamentem życia...
Słowo Pana nadaje kształt ludzkiej myśli...
Życie w miłości jest możliwe w mocy Ducha...
Oczyszczenie serca, aby widzieć w prawdzie...
 
Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na ludzi. W modlitwie człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga - co jest godne Boga...
Benedykt XVI
    

środa, 19 lutego 2020

Dzień po dniu

19 lutego 2020

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie...

Słowo Ojca - Jezus jest życiem i zbawieniem...
Słowo w nas przynosi owoc miłości przez Ducha...
Uczeń Jezusa staje się świadkiem Słowa Życia...
Wolność ducha w miłości jest blaskiem Słowa...

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata...

Człowiek został stworzony dla wielkiej rzeczywistości - dla samego Boga, aby był przez Niego wypełniony. Jednak jego serce jest zbyt ciasne dla tej rzeczywistości, która została mu przeznaczona. Musi się rozszerzyć...Bóg rozszerza nasze pragnienie; poprzez pragnienie rozszerza ducha i powiększając go, sprawia, że możemy przyjąć Jego samego...
Benedykt XVI
    

wtorek, 18 lutego 2020

Dzień po dniu

18 lutego 2020

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz...

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie...

Człowiek jest w drodze poddany próbie...
Pożądliwość jest - nęci, abyś zgrzeszył...
Słowo Pana ujawnia przestrzeń kuszenia...
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości... 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń...

W więź z Bogiem wchodzi się poprzez komunię z Jezusem - sami i tylko naszymi możliwościami tego nie osiągniemy. Relacja z Chrystusem jest jednak relacją z Tym, który samego siebie oddał na okup za nas wszystkich. Trwanie w komunii z Chrystusem włącza nas w Jego bycie dla wszystkich, które odtąd staje się naszym sposobem bycia.
Benedykt XVI
    

poniedziałek, 17 lutego 2020

Dzień po dniu

17 lutego 2020

Okaż nam litość, niech ożyję, Panie...

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia...

Moja słabość mnie powala - gdzie Ty jesteś, Panie...
Jestem sam i nie wiem kiedy ciemność mnie opuści...
Grzech nagle przychodzi - nie chcę, a jednak upadam...
Miłosierdzie Twoje, Ojcze, jest ratunkiem dla mnie...

Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma...

Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje lepszy świat, który mógłby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomija ludzką wolność. Wolność musi wciąż być zdobywana dla dobra.
Benedykt XVI
    

niedziela, 16 lutego 2020

Dzień po dniu

16 lutego 2020

Błogosławieni słuchający Pana...

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających...

Słuchamy głosu Pana - idziemy drogą wiary...
Prawo jest drogowskazem - ukazuje nam drogę...
Wrażliwość serca określa przestrzeń miłości...
Wszystko służy dobru człowieka na chwałę Pana...

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują...

Jeśli wraz z postępem technicznym nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka, we wzrastaniu człowieka wewnętrznego, wówczas nie jest on postępem, ale zagrożeniem dla człowieka i dla świata.
Benedykt XVI
  
  

sobota, 15 lutego 2020

Dzień po dniu

15 lutego 2020

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...

Chleb jest jak życie - praca i trud codzienności...
Ofiarować chleb - to złżyć na ołtarzu swe życie...
Łamać chleb to kochać i oddawać siebie innym...
Dziękować trzeba najpierw Bogu, potem ludziom... 

Odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...

Prawdą jest, że gdyby śmierć została wyeliminowana lub odsunięta w nieskończoność, ziemia i ludzkość znalazłyby się w sytuacji niemożliwej i nie przyniosłoby to korzyści również samej jednostce... W gruncie rzeczy pragniemy tylko jednej rzeczy - szczęśliwego życia, życia, które po prostu jest życiem, po prostu szczęścia.
Benedykt XVI
    

piątek, 14 lutego 2020

Dzień po dniu

14 lutego 2020

Całemu światu głoście Ewangelię...

Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj...

Idziemy do ludzi z radością i nadzieją...
Jezus zbawił nas przez śmierć na krzyżu...
Otwórz się na Słowo Życia - to Jezus...
Przyjmij dar Ducha Świętego - to Miłość... 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą...

Czy wiara chrześcijańska jest również dla nas dzisiaj nadzieją, która przemienia i podtrzymuje nasze życie? Czy jest ona dla nas sprawcza - czyli jest przesłaniem, które kształtuje w nowy sposób samo życie, czy też jest już tylko informacją, którą z upływem czasu odłożyliśmy na bok i która wydaje się ustępować informacjom bardziej aktualnym?
Benedykt XVI
    

czwartek, 13 lutego 2020

Dzień po dniu

13 lutego 2020

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

Słowo Twoje, Panie, jest światłem na drodze i życiem...
Idziemy po omacku ufając Tobie - w Tobie jest życie...
Twoja miłość objawia się w Krzyża - jest blaskiem...
Ufamy Tobie, Jezu - Ty uzdrawiasz i przemieniasz... 

Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę...

Wiara nadaje życiu nową podstawę, nowy fundament, na którym człowiek może się oprzeć, a przez to zwyczajny fundament, czyli ufność pokładana w dobrach materialnych, relatywizuje się. Tworzy się nowa wolność wobec tego fundamentu życia, na którym tylko pozornie można się oprzeć, nawet jeśli nie przeczy się jego normalnemu znaczeniu.
Benedykt XVI
    

środa, 12 lutego 2020

Dzień po dniu

12 lutego 2020

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

Mądrość jest darem Pana - widzieć jak On...
Rozpoznawać rzeczywistość oczami Boga...
Bóg przemienia nieczyste serce człowieka...
Czyni nas już dziś świątynią Bożej chwały... 

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym...

Wiara nie jest tylko skłanianiem się osoby ku rzeczom, jakie mają nadejść, ale wciąż są nieobecne. Ona coś nam daje. Już teraz daje nam coś z samej oczekiwanej rzeczywistości, a obecna rzeczywistość stanowi dla nas dowód rzeczy, których jeszcze nie widzimy.
Benedykt XVI
    

wtorek, 11 lutego 2020

Dzień po dniu

11 lutego 2020

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz...

Jesteś w świątyni mego serca Panie...
Twój Duch rozświetla moje życie...
Chcę wielbić Ciebie sercem czystym...
Przebacz mi, oczyść mnie i prowadź...  

Ten lud czci Mnie wargami, lecz swym daleko jest ode Mnie...

Świadomość, że istnieje Ten, kto również w śmierci mi towarzyszy i którego kij i laska dodają mi pociechy, tak że zła się nie ulęknę, stały się nową nadzieją wschodzącą w życiu wierzących.
Benedykt XVI
    

poniedziałek, 10 lutego 2020

Dzień po dniu

10 lutego 2020

Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia...

Chwała Pańska napełniła dom Pański...

 Nie jesteś sam - Jezus zna twoje serce, jest blisko...
Twoje rany wołają o miłosierdzie - Jezus cię leczy...
Dotykamy Pana, a On nas dotyka w Chlebie Życia...
Nadzieja jest w Nim - jak światło pośród ciemności...

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskali zdrowie...

Prawdziwym pasterzem jest Ten, który zna także drogę, która wiedzie przez dolinę śmierci; Ten, który nawet na drodze całkowitej samotności, na której nikt nie może mi towarzyszyć, idzie ze mną i prowadzi mnie, abym ją pokonał. On sam przeszedł tę drogę, zszedł do królestwa śmierci, a zwyciężywszy śmierć, powrócił stamtąd, aby teraz towarzyszyć nam i by dać nam pewność, że razem z Nim można tę drogę odnaleźć.
Benedykt XVI
    

Dzień po dniu

9 lutego 2020

Wschodzi w ciemności jak światło dla prawych...

Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem...

Chodzimy po omacku po tym świecie...
Żyjemy w iluzjach, szukamy miłości...
Jesteśmy rozdarci - Jezus przychodzi...
On na krzyżu w miłości życie nasze...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...

Chrystus mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek i co powinien czynić, aby prawdziwie być człowiekiem. Wskazuje nam drogę, a tą drogą jest prawda. On sam jest jedną i drugą, a zatem jest także życiem, którego wszyscy poszukujemy. On też wskazuje drogą poza granicę śmierci...
Benedykt XVI
    

sobota, 8 lutego 2020

Dzień po dniu

8 lutego 2020

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco...

Zmęczenie ogarnia - słabość cię obezwładnia...
Wejdź w ciszę serca - szukaj w Nim spoczynku...
Jego Serce jak brama otwarte jest dla ciebie...
Ludzie szukają Pana - potrzebują uzdrowienia...

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza...

Niebo nie jest puste. Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość.
Benedykt XVI
    

piątek, 7 lutego 2020

Dzień po dniu

7 lutego 2020

Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel...

Pan darował mu grzechy, moc jego wywyższył na wieki...

Trzeba mieć odwagę powiedzieć królowi - tego nie wolno...
Jesteś świadkiem Jezusa, który umiłował nas aż do końca...
Możesz przypłacić głową, ale nie lękaj się - Jezus jest z tobą...
Jesteś grzesznikiem, którego zbawił Pan - dziękuj i raduj się...

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości...

To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość - Osoba.
Benedykt XVI
    

czwartek, 6 lutego 2020

Dzień po dniu

6 lutego 2020

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim...

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi...

Jest misja Jezusa - ty dziś jesteś posłany...
Ogołocony z wszystkiego pusty i pokorny...
Idziesz do ludzi, którzy żyją w śmierci...
Pozory życia - ty ich budzisz do miłości...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się...

To, co przyniósł Jezus, który umarł na krzyżu, było czymś całkowicie odmiennym: spotkanie z Panem panów, spotkanie z żyjącym Bogiem, a zatem spotkanie z nadzieją mocniejszą niż cierpienia niewoli, przemieniającą od wewnątrz życie i świat.
Benedykt XVI
    

środa, 5 lutego 2020

Dzień po dniu

5 lutego 2020

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...

Każdy jest obdarowany zdolnością, talentem, charyzmą...
Nie zazdrość i nie podejrzewaj - raczej dziękuj i podziwiaj...
Ty jesteś jedyny i niepowtarzalny - kto nie daje ten traci...
Pozwól, aby Duch Boży przez ciebie czynił rzeczy nowe...

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony...

Kto ma nadzieją, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie.
Benedykt XVI
    

wtorek, 4 lutego 2020

Dzień po dniu

4 lutego 2020

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę...

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby...

Czy twoja wiara doskonali się w słabości?...
Grzech oddala od Pana - miłosierdzie leczy...
Idziemy ku doskonałości - ciągle upadamy...
Pustka świeci ciemnością - Jezus daje życie...

Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości...

Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewno, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi.
Benedykt XVI
    

poniedziałek, 3 lutego 2020

Dzień po dniu

3 lutego 2020

Powstań, o Panie, ocal moje życie...

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora...

Pascha to przejście na drugą stronę życia...
Jezus prowadzi przez krzyż i pusty grób...
Wyprowadza nas z grobów i uzdrawia...
Nie zawsze jest mile widziany w domu... 

Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic...

Człowiek ma różnorakie nadzieje, małe i wieksze - różne w różnych okresach życia... Staje się ewidentne, że człowiek potrzebuje nadziei, która idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspokoić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, co kiedykolwiek może osiągnąć.
Benedykt XVI
    

niedziela, 2 lutego 2020

Dzień po dniu

2 lutego 2020

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan...

Bóg dał nam swojego Syna - poświęcił Go...
Jezus ofiarował się za nas - tak nas umiłował...
Krzyż jest znakiem tej miłości - ocaleniem...
Duch ożywia i prowadzi, by poznać Jezusa...

Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni...

Z miłości do Boga wynika udział w sprawiedliwości i dobroci Boga dla innych; miłość Boga domaga się wewnętrznej wolności wobec każdego rodzaju posiadania i wszystkich rzeczy materialnych: miłość Boga objawia się w odpowiedzialności za drugiego.
Benedykt XVI
    

sobota, 1 lutego 2020

Dzień po dniu

1 lutego 2020

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Zgrzeszyłem wobec Pana...

Rozpoznać grzech, uznać i wyznać - to łaska...
Pośród ciemności, burz i fal trwoga człowieka...
Gdzie jesteś Panie - dlaczego śpisz gdzieś ukryty...
Przechodzimy na drugi brzeg przez Twój krzyż...

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?...

Prawdą jest, że kto nie zna Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg - Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca, do ostatecznego wykonało się.
Benedykt XVI