sobota, 30 września 2017

Dzień po dniu

30 września 2017

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie...

Przychodzisz Panie do świątyni mego serca...
Twoja miłość wypełnia mnie - radość i nadzieja...
Wybrałeś mnie, abym ubogim niósł światło...
Choć nie rozumiem ufam Twojej miłości...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

piątek, 29 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu...

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem...

Bóg jest dobry, troszczy się nas...
Aniołowie otaczają nas opieką...
Światło z ciemnością zmaga się...
Jest zwycięstwo - Jezus Zbawca...

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego...
  

czwartek, 28 września 2017

Dzień po dniu

28 września 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom Pański...

Trzeba odbudować człowieka - tylu jest ludzi zniszczonych...
Gdy odrzucasz Boga - niszczysz swoje człowieczeństwo...
Obudź się - wyjdź i zobacz - pola czekają na zasiew ziarna...
Jesteś posłany nieść nadzieję ludziom uśpionym w mroku...

Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się Go zobaczyć...  

środa, 27 września 2017

Dzień po dniu

27 września 2017

Pan bardzo bliski, żyjący na wieki...

Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba...

Jestem grzesznikiem - słabość moja jest wielka...
Ufam Twojemu miłosierdziu Panie, zmiłuj się...
Idę do Ciebie - ale to Ty wychodzisz do mnie...
Ze wzruszeniem i radością przygarniasz mnie...

I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych...  

wtorek, 26 września 2017

Dzień po dniu

26 września 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich...

Pan chce naszego powrotu do źródła...
Woda żywa niesie ocalenie i nadzieję...
Pascha Jezusa jest drogą mego życia...
Jestem uczniem Pana i Jego bratem... 

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je...  

poniedziałek, 25 września 2017

Dzień po dniu

25 września 2017

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa garncem...

Jezus jest światłością świata - On prowadzi nas...
Uwierzyłeś miłości Boga - Jego światło jest w tobie...
Jesteś w świecie posłany, aby świecić Jego blaskiem...
Słuchaj Słowa Pana - Duch Święty niech cię umacnia...

Uważajcie więc, jak słuchacie...  

niedziela, 24 września 2017

Dzień po dniu

24 września 2017

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Bóg szuka człowieka, jest blisko i pozwala się znaleźć...
Człowiek idzie we mgle - szuka sensu życia i szczęścia...
Jest w nas wielkie pragnienie miłości - pustka i głód...
Bóg jest dobry - pozwala się znaleźć w Synu Jezusie...
  
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami...

Myśl Boga i Jego Słowo jest światłem i mądrością...
Bóg mówi do człowieka - w ciszy serca słuchaj Go...
Daj sobie czas na spotkanie ze Słowem - słuchaj...
Odnów swoje myślenie z pomocą Ducha Świętego... 

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć...

Bóg jest dobry - żyj w miłości dla Jego chwały...
Życie twoje będzie spełnione tylko w Chrystusie...
Nie porównuj się z kimkolwiek - będzie zazdrość...
W Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych...

Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy...
Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry...
  

sobota, 23 września 2017

Dzień po dniu

23 września 2017

Stańcie z radością przed obliczem Pana...

Nakazuję w obliczu Boga...

Kto dziś ma autorytet - kogo mam dziś słuchać...
Sam wiem najlepiej - wiem gdzie mam podążać...
Gdzie dziś jest Bóg - co zrobiłeś z jego prawem...
Wszyscy pobłądzili - każdy idzie w swoją stronę...

To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

piątek, 22 września 2017

Dzień po dniu

22 września 2017

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu w poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni...

Jakie to proste i oczywiste - a jednak wciąż chcemy więcej...
Ciągle za mało - szukamy sposobów, aby jeszcze coś zdobyć...
Obciążeni balastem marności męczymy się co z tym zrobić...
Tymczasem Jezus jest skarbem - jest perłą i tylko to wystarczy...

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy...

czwartek, 21 września 2017

Dzień po dniu

21 września 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój...

Dużo jest w nas słabości, dużo miernoty...
Pan widzi więcej - wzywa nas po imieniu...
Nie możesz siedzieć przy drodze życia...
Pójdź za Mną - wyjdź z jaskini swoich lęków...

Doskonali nie nadają się do drogi Pana...
Głaszczą brzuchy samozadowolenia...
Innych osądzają i odrzucają - stoją z boku...
Są zakręceni - nie potrafią iść za Jezusem...

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

środa, 20 września 2017

Dzień po dniu

20 września 2017

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia?...

Jak zrozumieć Jana - jak zrozumieć Jezusa? kim oni są...
Ich czyny i słowa budzą zdziwienie, niepokój, zgorszenie...
Jan wzywa do pokuty i nawrócenia - Mesjasz nadchodzi...
Jezus ukazuje oblicze miłosiernego Ojca - jak to pojąć...

A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność...

wtorek, 19 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Zawsze uczciwie będę postępował...

Nauka to godna wiary...

Wiara wyprowadza cię z grobu twojej nędzy...
Grzech twój jest odkupiony przez Krew Jezusa...
Żyjesz jak nowy człowiek - według Ducha...
Nie płacz nad sobą - dziękuj Bogu i raduj się...

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!...

poniedziałek, 18 września 2017

Dzień po dniu

18 września 2017

Chłopcy i dziewczęta chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

Idziemy donikąd - sfrustrowani złudnym szczęściem...
Kto z was wie - gdzie powinien dziś naprawdę być...
Kogo szukamy naprawdę - dlaczego tu jesteśmy...
Jezus chce nas pochwycić - tylko On wie i kocha...

Szukamy śladów miłości na drodze naszego życia...
Ciemność nas otacza zewsząd - kręcimy się wokół...
Jesteśmy bezradni - udajemy samowystarczalnych...
Tylko Jezus pozbiera połamany szkielet mojego życia...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...

niedziela, 17 września 2017

Dzień po dniu

17 września 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie...

Kręcisz się wokół siebie i jesteś zmęczony...
Obudź się - wyjdź z jaskini swoich zmartwień...
Przebacz sobie - odpuść bliskim ci ludziom...
To będzie twoje największe zwycięstwo...

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?...

sobota, 16 września 2017

Dzień po dniu

16 września 2017

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z pośród których ja jestem pierwszy...

Łatwo oceniamy innych - siebie rozumiemy...
Wszyscy zgrzeszyli - pokora ukazuje prawdę...
Co jest w twym sercu - to możesz dać drugiemu...
Miłość Boża w twoim sercu rozlewa się wokół...

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro...

piątek, 15 września 2017

Dzień po dniu

15 września 2017

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Posłuszeństwo Bogu jest wolnością do miłości...
Jezus był posłuszny Ojcu - zbawił świat przez krzyż...
Maryja posłuszna służebnica jest jedno z Jezusem...
Współcierpi i współzbawia nas - jest naszą Matką...

Nie marnujmy cierpienia przez dym narzekania...
Nie użalaj się nad sobą - raduj się i zawsze dziękuj...
Złóż na ołtarzu krzyża całe swoje życie dla chwały...
Bóg będzie uwielbiony przez twoje cierpienia... 

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...

czwartek, 14 września 2017

Dzień po dniu

14 września 2017

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca...

Jesteśmy dziećmi Boga - Jezus nas odkupił...
Zaufajmy miłości - Krzyż jest zbawieniem...
Ofiara Jezusa zanurza nas w miłosierdziu...
Jezus jest twoim Panem - idź za Nim...

 Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

środa, 13 września 2017

Dzień po dniu

13 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Patrz w górę tam i badaj swe serce...
Jezus niech będzie na twym tronie...
On daje kierunek - idź za Nim tam...
Nieskończoność chwały dla ciebie...

Wszystkim we wszystkich jest Chrystus...  

wtorek, 12 września 2017

Dzień po dniu

12 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich dla ziemi...

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuście w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności...

Jeśli On mówi słuchaj Jego słowa...
Zaufaj Mu - On chce twego dobra...
W drodze omijaj rafy koralowe...
Na skale buduj dom twojego życia...

Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób...

poniedziałek, 11 września 2017

Dzień po dniu

11 września 2017

Pan jest opoką i zbawieniem moim...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

Nie można marnować cierpienia - ono ma sens...
Zjednocz się z krzyżem Jezusa - to dar miłości...
Być uczniem i świadkiem jest duchową walką...
Jezus uzdrawia twoją rękę - pracuj dla Królestwa...

Wyciągnij rękę!...  

niedziela, 10 września 2017

Dzień po dniu

10 września 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością...

Ty, Panie Jezu pierwszy nas umiłowałeś...
Jesteś z nami gdy spotykamy się razem...
Miłość jest fundamentem naszego życia...
Niezbędna jest troska wzajemna w drodze...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...

sobota, 9 września 2017

Dzień po dniu

9 września 2017

Bóg podtrzymuje całe moje życie...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

Świat nas kusi - wprowadza w ciemności...
Idziemy donikąd złowieni w pułapkę...
Jezus przychodzi i wzywa do siebie...
Jest blaskiem jutrzenki - sensem nadziei...

Syn Człowieczy jest Panem także szabatu...

piątek, 8 września 2017

Dzień po dniu

8 września 2017

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim...

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra...

Uwierzyłem w miłość Boga...
On pierwszy mnie ukochał...
Kocham Boga jak tylko mogę...
Jego Duch we mnie działa...

Maryja współbrzmiała z Jezusem...
Była zawsze blisko od początku...
Jest teraz z Jezusem w niebie...
Wspiera nas w walce tu na ziemi...

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak...

czwartek, 7 września 2017

Dzień po dniu

7 września 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów...

Głębią naszego życia jest duch - tu mieszka Duch Święty...
Zanurzyć się w Ducha Świętego - baptizmo - chrzest...
Posłuchaj Jezusa - sieci twojego życia zapełnią się...
Jesteś posłany - idź, nie jesteś sam - masz wspólników...

Jezus ciebie powołuje - zmienia twoje życie...
Oczekuje twojej zgody - zaufaj Mu i idź...
Jesteś grzesznikiem - Jezus zna twoje serce...
Daj się złowić Jezusowi - twoje sieci nie będą puste...

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił...

środa, 6 września 2017

Dzień po dniu

6 września 2017

Ufam na wieki łaskawości Boga...

Dzięki czynimy Bogu, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was...

Otwórz oczy, aby widzieć cuda - dziękuj z radością...
Dziękuj za wiarę i powołanie - Duch przez ciebie działa...
Bądź otwarty na ludzi - tylu szuka Boga blisko ciebie...
Oddaj chwałę Panu - miłość przelewa się przez ciebie...

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po zostałem posłany...

wtorek, 5 września 2017

Dzień po dniu

5 września 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie...

Jesteśmy dla siebie bliscy przez Jezusa naszego Pana...
Idziemy pod prąd i zmagamy się z przeciwnościami...
Trzeba wspierać się, napominać z miłością i podnosić...
Demon siedzi nieraz ukryty w nas - trzeba go wypędzać...

Milcz i wyjdź z niego!

poniedziałek, 4 września 2017

Dzień po dniu

4 września 2017

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...

Wszyscy zostali namaszczeni Duchem Święty...
Jest misja zbawienia - jest moc Ducha Świętego...
Posłani do świata - nieść uzdrowienie, ocalenie...
Ciągle słowa pisma realizują się w nas przez Ducha...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

niedziela, 3 września 2017

Dzień po dniu

3 września 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść...

Czy już spotkałeś Jezusa - czy dałeś się pochwycić...
Wiara bez relacji osobistej z Jezusem jest martwa...
Jezus przyszedł na świat, aby wejść w twoje życie...
Zaufaj Jego miłości - idź za Nim drogą krzyża...

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata...

Świat zwodzi ludzi - stwarza złudzenia i pustkę...
Myślenie materialistyczne tworzy kult pieniądza...
Hedonizm okalecza i głęboko rani człowieka...
Tylko logika krzyża jest dla ciebie ocaleniem...

Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...  

sobota, 2 września 2017

Dzień po dniu

2 września 2017

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie...

Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili...

Stoisz w miejscu, obudź się - nie trać czasu na głupstwa...
Jesteś potrzebny - masz coś w sobie do ofiarowania ludziom...
Ogarnij się, wstawaj - przecież nie jesteś przeciętniakiem...
Jezus przychodzi do ciebie - otwórz się, już czas uwierzyć...

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!...
  

piątek, 1 września 2017

Dzień po dniu

1 września 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Stawajcie się coraz doskonalszymi!...

Jesteś powołany do świętości - czy wiesz?...
Tylko Bóg jest święty - Bóg jest Miłością...
Idź za Jezusem w Duchu Świętym w miłości...
Twoje powołanie - pełnienie woli Bożej dziś...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...