sobota, 29 sierpnia 2015

Dzień po dniu

29 sierpnia 2015

Uwierzyliśmy miłości 

Powrót z Ziemi Świętej...
Księżówka i rekolekcje na szlaku...
Otworzyć się na Słowo Pana...
Duch Święty będzie działał w nas. ..

Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra.

czwartek, 20 sierpnia 2015

Dzień po dniu

20 sierpnia 2015

Przychodzę,  Boże,  pełnić Twoją  wole...

Idźcie na rozstaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich. ..

Bóg zaprasza,  ale wielu lekceważy Jego wezwanie. ..
Jezus jest darem, ale ludzie Go odrzucają...
Uczta miłości gotowa - zaproszeni nie przyszli...
Bóg zaprasza wszystkich - tych najdalszych i maluczkich...

Jezus chce nakarmić ciebie  chlebem życia...
Jest w tobie głód miłości - przyjdź i  jedz...
Dar nieśmiertelności daje dobry Bóg...
Pij napój nieśmiertelności - Jego  Krew...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...


środa, 19 sierpnia 2015

Dzień po dniu

19 sierpnia 2015

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Czy na to złym okiem patrzysz,  że ja jestem dobry...

Bóg jest miłością - daje więcej niż się spodziewamy. ..
Nasze pragnienia są nienasycone, a zachłanność rośnie. ..
Serce Boga kocha nieskończenie wszystkich bez wyjątku. ..
Zaufaj Bogu, On wie czego ci potrzeba - ochrania twą duszę. ..

Żywe jest słowo Boże i skuteczne...

wtorek, 18 sierpnia 2015

Dzień po dniu ,

18 sierpnia 2015

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Oto my opuściliśmierci wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc  otrzymamy. ..

Pozostawić wszystko,  aby iść za Jezusem...
Być wolnym wewnętrznie, aby kochać...
Jezus nie stawia warunków - tylko powołuje. ..
Jest pragnienie,  ale  są opory i lęki...

Ostatni będą pierwszymi...

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Dzień po dniu

17 sierpnia 2015

Betlejem - początek pielgrzymki.  Czas nawiedzenia - Jezus Chrystus nas prowadzi i nawiedza. Dziś Magnificat w Aim Karem - radość i pokój.

niedziela, 16 sierpnia 2015

Dzień po dniu

16 sierpnia 2015

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Nie bądźcie przeto nierozumni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana...

Jezus prowadzi nas drogami zbawienia...
Trzeba rozpoznać drogę i podążać wytrwale...
Duch Święty oświeca rozum w poznaniu woli Pana...
Posłuszeństwo jest gwarancją sukcesu...

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...
Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie...


  

sobota, 15 sierpnia 2015

Dzień po dniu

15 sierpnia 2015

Stoi Królowa po Twojej prawicy... 

Ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce... 

Maryja jest w niebie z duszą i ciałem...
Dziś czcimy Maryję i wychwalamy Pana...
Wszyscy idziemy za Jezusem do nieba...
Maryja już tam jest i wspiera nas modlitwą...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli... 

Jezu jesteś naszym życiem i nadzieją...
Złożyłeś życie swoje na krzyżu za nas...
Pokonałeś śmierć - aby człowiek żył...
Maryja już jest z Tobą - my idziemy...

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła... 

Wiara prowadziła Maryję przez świat historii...
Abraham wyszedł i wędrował za głosem Boga...
Idziemy za Jezusem drogą nieskończonej miłości...
Życie się nie kończy - przechodzi w chwałę...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim... 

 

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Dzień po dniu

10 sierpnia 2015

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Trudno dawać, gdy nie ma się nic...
Nie ma takich, którzy nic nie mają...
Najwięcej dają ubodzy - mają wolność serca...
Chciwiec zawsze ma za mało - zagarnia dla siebie...

Uczeń Pana jest nasycony miłością...
Otrzymał zbawienie darmo - może dawać... 
Kto nie daje ten traci i usycha w pazerności...
Duch Święty nas otwiera w dawaniu miłości...

Trzeba umierać, aby żyć prawdziwie...
Trzeba tracić, aby wciąż mieć...
Trzeba kochać, aby się zbawić...
Trzeba był chlebem - karmić głodnych miłości... 

Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze - nie przyniesie owocu...  

 
 

niedziela, 9 sierpnia 2015

Dzień po dniu

9 sierpnia 2015

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry... 

Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga... 

Potrzebujesz chleba, aby żyć i kochać...
Na pustyni Pan daje chleb - jedz i idź dalej...
Bądź chlebem dla samotnych i zmęczonych...
Smutnym daj radość; samotnym przyjaźń...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec... 

Ojcze - przywołaj mnie miłością Syna...
Niech odkryję Twoją miłość w ciemnościach życie...
Chcę uwierzyć, że jesteś dobrym Bogiem...
Chcę iść do Ciebie drogą Jezusa - przez krzyż...

Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował...

Cała natura nie tylko objawia Boga, ale jest miejscem Jego obecności. W każdym stworzeniu zamieszkuje Jego ożywiający Duch, który nas wzywa do relacji z Nim.
Laudato si 88 

czwartek, 6 sierpnia 2015

Dzień po dniu

6 sierpnia 2015

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie...

Przemienienie Jezusa na górze jest ukazaniem Jego bóstwa... 
Jest teofanią dla apostołów, którzy są przejęci objawieniem...
Dla nas jest wezwaniem do przemiany wewnętrznej w drodze...
Duch Święty przemienia nas, a my otwieramy się i współpracujemy...

Przechodzimy od starego człowieka do nowości życia w Duchu...
Umiera w nas człowiek zmysłowy - rodzi się człowiek duchowy...
To jest droga wiary - dokonuje się to przez całe nasze życie...
Jezus prowadzi nas, poucza i uzdrawia nasze choroby ducha...

Polska potrzebuje uzdrowienia, przemiany wewnętrznej...
Dziś zaprzysiężenie Prezydenta - rodzi się nadzieja...
Trzeba budować jedność - wspólnie się podnosić...
Odnowić oblicze narodu to ważny cel w dążeniach...

Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy...

Są zatem spotkania, które mają moc przemiany. Są wyzwania, które sprawiają, że szukamy oparcia, aby im sprostać. Są zadania, którym poświęcając nasze życie, odpowiadamy na wezwanie, by czynić ze swego życia dar dla innych. Niewątpliwie do takich, do jednych z najważniejszych, do najistotniejszych, należy służba dobru wspólnemu. W swej encyklice Laudato si papież Franciszek nazywa ją wprost doskonałą formą miłości. Nie ogranicza się bowiem do tego, co moje i własne, ale potrafi w rozumny i uporządkowany sposób, chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać. Dlatego też papież zachęca, a wręcz prosi nas, abyśmy ponownie odczuli, że potrzebujemy siebie nawzajem, że przecież jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, że warto być dobrym i uczciwym. Co więcej, wskazuje jeszcze, że kiedy ktoś rozpoznaje wezwanie Boga do uczestnictwa wraz z innymi w tych działaniach społecznych, powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości oraz że właśnie w ten sposób dojrzewa i uświęca się. Żeby jednak troska o dobro wspólne była drogą dojrzewania i wzrostu, drogą, na której człowiek wierzący może się uświęcić, musi w praktyce zakładać poszanowanie osoby ludzkiej jako takiej, z jej podstawowymi i niezbywalnymi prawami ukierunkowanymi na jej integralny, a więc całościowy rozwój. Chodzi bowiem zawsze – jak uczył nas św. Jan Paweł II – o każdego i o całego człowieka i chodzi o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa, czyli taki, który zachowuje szacunek dla osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach oraz służy jej rozwojowi. Oprócz bezwarunkowego szacunku dla osoby ludzkiej, troska o dobro wspólne domaga się również – jak nam zwraca uwagę papież – szczególnej troski o rodzinę. Tylko w ten sposób będziemy i my mogli spoglądać z nadzieją w przyszłość. Każda rodzina – przypominał nam papież Franciszek – jest komórką społeczeństwa, ale rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną, i inwestowanie w nią jest w pełni korzystne dla państwa. Wreszcie troska o dobro wspólne domaga się pokoju społecznego, a mianowicie poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Nie wolno ich bezmyślnie narażać przez nieprzemyślane działania, a zwłaszcza przez uleganie pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa. Trzeba, natomiast, odważnie ich strzec i bronić, starając się o to, aby wykluczać to wszystko, co może powodować społeczne frustracje i rodzić przemoc. Tak, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę i za siebie nawzajem. Jesteśmy odpowiedzialni za nasz wspólny ojczysty dom, za Polskę, a w niej, każda i każdy z nas, zobowiązani, na miarę swego powołania i swego miejsca w społeczeństwie, do obrony i promowania dobra wspólnego, do pomnażania go, do troski o nie we wszystkich wymiarach i w odniesieniu do każdego.
Prymas Polski dziś

środa, 5 sierpnia 2015

Dzień po dniu

5 sierpnia 2015

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi... 

Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha...

Zły duch dopada ludzi na krętych drogach szukania...
Jest wielu zniewolonych - grzech panuje w ich życiu...
Całe przestrzenie ludzi pochłonięte przez otchłań śmierci...  
Z głębokości grzechu wołamy - Panie ulituj się nade mną...

Przecież jesteś posłany do tych co zaginęli na krańcach...
Przecież nikogo nie wykluczasz - chcesz zbawienia wszystkich...
Ukazujesz nam Ojca, który wzrusza się i przygarnia grzesznika...
Panie Jezu - przecież dla nas przyszedłeś na ten chory świat...

Pozwól dotknąć Twojej szaty - Panie mój...
Chcę choć okruszynę dobroci Twego stołu...
Spójrz Panie na moją niskość z głębi miłości...
Powiedz słowo, a życie wróci w moje członki...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz...
  
Bóg, który pragnie z nami współpracować i liczy na naszą współpracę, może wyprowadzić jakieś dobro ze zła, które my popełniamy, ponieważ «Duch Święty posiada nieograniczoną możliwość działania, właściwą umysłowi Bożemu, który potrafi znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej złożonych i nieprzeniknionych sytuacji ludzkiego życia».
Laudato si 80  

wtorek, 4 sierpnia 2015

Dzień po dniu

4 sierpnia 2015

Zmiłuj się Boże, bo jesteśmy grzeszni... 

Czemu zwątpiłeś, małej wiary... 

Piotr gdy patrzył na Jezusa szedł po wodzie...
Gdy zwrócił wzrok na silny wiatr zaczął tonąć...
Wiara to wpatrywanie się w oblicze Jezusa...
To chodzenie po wodzie pośród żywiołów...

Jezus nie jest zjawą pośród ciemności życia...
Przychodzi jak zjawa, aby nas wybawić...
Przeprowadza nas na drugi brzeg życia...
Jest naszą pascha - ocaleniem i pełnią...

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się... 

Pisma proroków zachęcają do odnajdywania siły w chwilach trudnych, kontemplując potężnego Boga, który stworzył wszechświat. Nieskończona moc Boża nie prowadzi nas do pomijania Jego ojcowskiej czułości, bo w Nim łączą się miłość i moc. W istocie cała zdrowa duchowość oznacza równoczesne przyjęcie Bożej miłości i ufne uwielbienie Pana z powodu Jego nieskończonej mocy.
Laudato si 73

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Dzień po dniu

3 sierpnia 2015

Śpiewajcie Bogu naszemu obrońcy

Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeżeli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście...

Narzekali na pustyni na pokarm mizerny...
Szemrali przeciw Bogu i Mojżeszowi...
Szukali Jezusa - a On ich uzdrowił...
Rozmnożył chleb na pustkowiu...

Jezus chce dziś uzdrawiać przez ciebie...
Potrzebuje twoje takie małe NIC...
Aby cud rozmnożenia mógł zadziwić...
Jesteś radosnym dawcą miłości...

Bądź otwarty na Boże działania...
Jezus wzywa, aby działać przez ciebie...
Jesteś w drodze - On ciebie karmi...
Abyś podnosił upadłych na duchu...

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść... 

Warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka. Oczywista jest sprzeczność postaw tych, którzy walczą z handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem, a pozostają całkowicie obojętni na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą zniszczyć drugiego, nielubianego człowieka.  
Laudato si 91

  

niedziela, 2 sierpnia 2015

Dzień po dniu

2 sierpnia 2015

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył... 

Zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi...

Jak Izrael idziemy drogą wiary przez pustynię...
Idziemy głodni, zmęczeni, spragnieni i zbuntowani...
Narzekamy, użalamy się się nad sobą - chcemy wracać...
Pan karmi nas chlebem - Ciałem Jezusa - daje nam życie...

Jesteśmy na drodze paschy - stary człowiek umiera...
Odnawia się nasz umysł - serce staje się domem Boga...
Wyrywa się cierń grzechu - to boli, pucha się buntuje...
Nowy człowiek wyłania się z błota ciemności...

Mamy pełnić dzieła Boga w zagubionym świecie...
Mamy zarzucić sieć - łowić ryby królestwa...
Wiara jest kamieniem węgielnym twego posłania...
Duch mocy i mądrości leczy twoją słabość...

Otwórz się na dzieła Boże w sobie...
Pozwól, aby żądze światowe zgasły...
Niech rozkwitnie miłość królestwa...
Radosne ALLELUJA wzbudzi się w tobie...

Ja jestem chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...


Stworzeń tego świata nie można traktować jako dobra nie posiadającego właściciela: «To wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!». Prowadzi to do przekonania, że wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku. Chciałbym przypomnieć, że «Bóg złączył nas tak ściśle z otaczającym światem, że pustynnienie ziemi jest niejako chorobą dotykającą wszystkich, i możemy ubolewać nad wymarciem jakiegoś gatunku jak nad swoistym okaleczeniem».
Laudato si 89