wtorek, 31 marca 2015

Dzień po dniu

31 marca 2015

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Pan mnie powołał już z łona mej matki...

Powołanie jest wpisane w istnienie...
Każdy jest chciany i powołany...
Usłyszeć wołanie Pana i pójść za Nim...
Wybrać drogę, którą On ma dla mnie...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Jezus jest światłością świata...
Jesteśmy sługami zbawienia...
Nieść światło w krainie ciemności...
Kochać ludzi Boską miłością...

Witaj nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie...

We wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania...
Obecność Ducha zapewnia chrześcijanom swego rodzaju zespolenie z rzeczywistością Bożą oraz mądrość, która pozwala im pojmować tę rzeczywistość intuicyjnie, nawet jeśli nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by ją wyrazić precyzyjnie. 
Evangelii Gaudium 119

poniedziałek, 30 marca 2015

Dzień po dniu

30 marca 2015

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Duch mój na nim spoczął...
On przyniesie narodom Prawo...

Jezus - sługa Jahwe posłany przez Ojca...
Misja zbawienia zapowiadana przez proroków...
Nie zgasi knotka - trzciny nie złamie...
Prawo miłości w sercach utrwali...

Czekamy na Ciebie - Jezu...
Twojej Paschy wyglądamy...
Jesteś nadzieją udręczonych...
Jesteś pojednaniem skłóconych...

Maria obmywa Twoje stopy...
Woń miłości roznosi się wokół...
Jest zapowiedzią Twego grobu...
Jest nadzieją Twego zmartwychwstania...

Ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności...

Wiara jest bezinteresownym darem Boga, który wymaga pokory i odwagi, by zaufać i zawierzyć się, i w ten sposób dostrzec świetlaną drogę spotkania między Bogiem i ludźmi, historię zbawienia.
 Lumen Fidei 14

niedziela, 29 marca 2015

Dzień po dniu

29 marca 2015

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?...

Uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej...

Hosanna Królowi - Jezusowi, Synowi Dawida...
Na krzyż z Nim - nie chcemy króla...
Wywyższony i wzgardzony - uwielbiony i odrzucony...
Mąż boleści oswojony z cierpieniem...

Wejście Pana do miasta - bramy otwórzcie się - idzie Król chwały...
Otwórz me oczy, o Panie - otwórz me oczy i serce - chcę widzieć Ciebie...
Chcę spotkać Ciebie, Jezu - Królu mój i Panie...
Przechodzę na drugą stronę - Ty mnie prowadzisz...

Nie lękaj się pustki i samotności...
Pośród ciemności jest blask Jego światła...
Miłość przetrwa - zwycięży pustkę niebytu...
Jezus Król wyszydzony na krzyżu - wywyższony...

Na imię Jezus zgięło się każde kolano...
Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem...

Kto nie chce zawierzyć się Bogu, zmuszony jest słuchać głosów wielu bożków, wołających do niego: «Zdaj się na mnie!» Wiara, ponieważ związana jest z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków, by powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu. Wierzyć to znaczy powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzystencję, okazuje się potężna w swej zdolności prostowania wypaczeń naszej historii. Wiara polega na gotowości otwarcia się na wciąż nową przemianę dokonywaną przez Boże wezwanie.
Lumen Fidei 13
 

sobota, 28 marca 2015

Dzień po dniu

28 marca 2015

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród...

Jezus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy...
Jego ofiara jest ratunkiem dla świata...
Jezus umarł, aby człowiek mógł żyć...
Miłość Boża objawia się w ofierze krzyżowej Jezusa...

Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski...
Nie lękajmy się - Bóg nie potępia...
Jezus, Baranek Boży jest naszym ocaleniem...
W Jego ranach jest nasze zdrowie...

I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. 
Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem...

Gdy człowiek myśli, że znajdzie samego siebie oddalając się od Boga, jego egzystencja okazuje się porażką.
Lumen Fidei 19 

piątek, 27 marca 2015

Dzień po dniu

27 marca 2015

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Przeżywasz różne trudności...
Ludzie są jak nieprzyjaciele...
Wszystko wali się na głowę...
Jesteś osaczony i osamotniony...

Pamiętaj - Pan jest blisko...
Otwórz swe serce przed Bogiem...
Powierz Mu swój problem...
Zaufaj Mu - On będzie cię chronił...

Jesteś w rękach dobrego Boga...
Jezus przeszedł przez odrzucenie...
Osądzili Go i ukrzyżowali...
My idziemy Jego drogą...

Ale pamiętaj - On zmartwychwstał...
Ty jesteś powołany do życia w pełni...
Trzeba przejść przez próbę...
Twoja miłość się wydoskonali...

W każdym położeniu Jemu ufaj...
Powierzaj wszystko Bogu i dziękuj...
Uwielbienie Boga jest aktem miłości...
Umacnia i oczyszcza twoje serce...

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana.
Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców... 

Dlatego pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi pochodzić z bardziej pierwotnego źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga. Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Przemienieni przez tę miłość, otrzymujemy nowe oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta wielka obietnica pełni i kierujemy spojrzenie w przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z przeszłości, jest światłem pamięci o Założycielu, o życiu Jezusa, gdzie objawiła się Jego w pełni wiarygodna miłość, zdolna zwyciężyć śmierć. Lecz jednocześnie, ze względu na to, że Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara jest światłem bijącym z przyszłości, które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii. Rozumiemy więc, że wiara nie mieszka w mroku; jest ona światłem dla naszych ciemności.
Lumen Fidei 4

czwartek, 26 marca 2015

Dzień po dniu

26 marca 2015

Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim...

Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki...

Jezus jest Ty, który JEST - objawia nam Ojca...
Abraham się rozradował - obietnice się wypełniają...
Jesteśmy jego potomstwem według wiary...
Rodzina wielu narodów się urzeczywistnia...

Panie, Ty nie chcesz naszej śmierci...
Twój Krzyż jest drzewem życia...
Ty umarłeś, aby człowiek żył...
W Tobie jest nasze ocalenie...

Idziemu za Tobą na Golgotę...
Dramat krzyża jest aktem miłości...
Wchodzimy w misterium Twej męki...
Przeprowadzasz nas ze śmierci do życia...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Wiara w Boga oświeca najgłębsze pokłady jestestwa Abrahama, pozwala mu rozpoznać źródło dobroci, która jest początkiem wszystkiego, a także stwierdzić, że jego życie nie wywodzi się z nicości lub z przypadku, lecz z wezwania i miłości do osoby. Tajemniczy Bóg, który go wezwał, nie jest Bogiem obcym, ale Tym, który jest początkiem wszystkiego i wszystko podtrzymuje. 
Lumen Fidei 11

środa, 25 marca 2015

Dzień po dniu

25 marca 2015

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel...

Jezu - Ty jesteś Bogiem z nami...
Przychodzisz przez łono Dziewicy Maryi...
Jesteś darem Ojca posłany do grzesznych...
By ratować upadłych - i szukać złamanych...

Dziś radość Maryi jest naszą radością...
Duch Święty zstępuje - poczęcie się staje...
Nowość świta - wypełniają się proroctwa...
Wybawienie przychodzi przez Maryi AMEN...

Oto idę, abym spełnił wolę Twoją...

Przychodzisz Panie pełnić misję zbawczą...
Czekamy Ciebie w otchłani naszych grzechów...
Posłuszny Ojcu czynisz miłość w świecie...
Twój Krzyż jest zwycięstwem - naszym ocaleniem...

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

Ofiara Jezusa zbawia świat od grzechów...
Ocalasz nas przez śmierć Emmanuela...
Wyzwalasz nas z otchłani wiekuistej śmierci...
Prowadzisz nas w miłości do bezkresu nieba...

Dla Boga nie ma nic niemożliwego...

Wiara chrześcijańska jest wiarą we Wcielenie Słowa oraz w Jego zmartwychwstanie w ciele; jest wiarą w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo, że wszedł w nasze dzieje. Wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, nie oddala nas od rzeczywistości, ale pozwala nam pojąć jej najgłębsze znaczenie, odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go ku sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją wędrówkę na ziemi.
Lumen Fidei 18

wtorek, 24 marca 2015

Dzień po dniu

24 marca 2015

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

Zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...

Głęboko w człowieku jest bunt i odrzucenie...
Ziarno nieufności posiane w sercu człowieka...
Wszyscy zgrzeszyli - Jezus wszystkich kocha...
Otwórz serce - przyjmij łaskę nawrócenia...

Wyjdź z jaskini grzechu - spójrz na Baranka...
W Jego ranach jest twoje ocalenie...
Wywyższony na krzyżu ciebie przyciąga...
Abyś z Nim zjednoczony przeszedł swoją paschę...

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego wtedy poznacie, że Ja jestem...

Bóg prawdziwy jest Bogiem wiernym, Tym, który dotrzymuje swoich obietnic i pozwala w czasie zrozumieć swój zamysł.
Lumen Fidei 28

poniedziałek, 23 marca 2015

Dzień po dniu

23 marca 2015

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz...

Bóg przebacza - człowiek kamienuje...
Bóg jest miłosierny - człowiek bezwzględny...
Wszyscy potrzebują miłosierdzia...
Jesteśmy grzesznikami - odrzuciliśmy Boga...

Nawrócić się - to uznać zło grzechu...
Otworzyć się na miłość - zaufać Bogu...
Wyznać swoją niemoc - przyjąć moc Ducha Świętego...
Przebaczyć winowajcom - naprawić szkodę...

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie...

Jeśli pozwolimy, by wątpliwości i obawy przytłumiły wszelką śmiałość, to możliwe, że zamiast być kreatywni, będziemy po prostu wygodni, nie powodując żadnego rozwoju, a w takim przypadku nie będziemy uczestnikami historycznych procesów z naszym udziałem, ale jedynie obserwatorami bezpłodnej stagnacji Kościoła.
Duch Święty ubogaca cały Kościół, który ewangelizuje również przez różne charyzmaty. Są one darem dla odnawiania i budowania Kościoła. Nie są one zamkniętą w sobie spuścizną, powierzoną jakiejś grupie, aby jej strzegła. Chodzi raczej o dary Ducha włączone w ciało Kościoła, skierowane ku centrum, którym jest Chrystus, skąd się rozchodzą jako bodziec dla ewangelizacji.
Evangelii Gaudium 129-130

niedziela, 22 marca 2015

Dzień po dniu

22 marca 2015

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Oto nadchodzą dni...

Bóg zawarł przymierze z ludem na Synaju...
Dekalog - tablice przymierza są drogowskazem życia...
To przymierze ludzie złamali - występek połamał ich życie...
Bóg nie opuścił ludu - jest wierny miłości...

Nowe przymierze krzyża jest ostatecznym...
Jezus przypieczętował je swoją Krwią...
Wypisał prawo miłości w naszych sercach...
Chrzest jest przymierzem Jezusa z nami...

Trzeba odnowić przymierze, które jest w nas...
Trzeba odkryć źródło życia, króre bije w sercu...
Trzeba dotrzeć do skarbu, który jest w tobie...
Trzeba rozradować się miłością, która nie wygasła...

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Grzech jest nieposłuszeństwem Bogu...
Jezus był posłuszny Ojcu - wydał się na krzyż...
Przez posłuszeństwo wiary wracamy do Boga...
Przez posłuszeństwo wchodzimy w doświadczenie wolności...

Panie, chcemy ujrzeć Jezusa...

To pragnienie jest w nas...
Widzieć - gdy jesteśmy ślepi...
Otwórz moje oczy i serce...
Chcę widzieć i uwierzyć w Miłość...

Ziarno musi obumrzeć, abyś mógł żyć...
Ziarno jest zasiane w twoim życiu...
Krzyż jest drzewem wyzwolenia...
Jezus umarł - abyś ty mógł żyć...

Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony wszystkich przyciągnę do sobie...

Idziemy za Jezusem wznosząc się wzwyż...
Pan prowadzi  nas ku chwale nieba...
Przez dolinę śmierci naszych grzechów...
Przez zwątpienie do przebudzenia wiary...

Jezu, Tyś jest światłością mojej duszy...
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już...
Jezu, Tyś jest światłością mojej duszy...
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą...


sobota, 21 marca 2015

Dzień po dniu

21 marca 2015

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź... 
Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących...

Jezus wchodzi w wydarzenie Paschy...
Ludzie powzięli zamiar zabicia Go...
Prorok zapowiada Jego mękę i śmierć...
My przygotowujemy się do misterium Paschy...

Odrzucenie Boga i Jego miłości - to grzech pierwszych ludzi...
Konsekwencje tego są w nas i powtarzają się w różny sposób...
Ludzie na różne sposoby jawnie dyskryminują uczniów Jezusa...
Kościół jest prześladowany - krew męczenników obmywa ziemię...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, usilnie zachęca do radości.
Evangelii Gaudium 5

piątek, 20 marca 2015

Dzień po dniu

20 marca 2015

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem...
Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie...

Kim jest Jezus - czy my znamy Jezusa?...
Kim On jest dla nas - co mamy z Nim wspólnego?...
On ukazuje nam Ojca - czy jesteśmy otwarci?...
On jest posłany przez Ojca - prowadzi nas do Ojca...

Spór o tożsamość Jezusa dotyczy naszej tożsamości...
Walka o prawdę - przebijanie się przez gąszcz pozorów...
Bracia odrzucili Jezusa - uczniowie Pana odrzuceni przez świat...
Jezus nikogo nie odrzuca - idziemy do ludzi, aby ich ocalić...

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem;
Ty masz słowa życia wiecznego...

Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, jeśli to konieczne – uniża się aż do upokorzenia i bierze na siebie ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. 
Evangelii Gaudium 24

czwartek, 19 marca 2015

Dzień po dniu

19 marca 2015

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem...

Bóg daje obietnicę - jest wierny...
Syn Dawida rodzi się w domu Józefa...
Wiara Abrahama realizuje się dziś...
Jesteśmy z jego rodu - dziećmi Ojca...

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei...

Nadzieja zawieść nie może - Bóg jest wierny...
Jesteśmy spadkobiercami oczekiwań Abrahama...
Historia rozwija się - wchodzi w pełnię czasu...
Potrzebna jest zgoda - posłuszeństwo Józefa...

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus...

Nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym oczekiwaniu, w naszych kościołach, trzeba koniecznie dokonać przejścia od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego.
Evangelii Gaudium 15

środa, 18 marca 2015

Dzień po dniu

18 marca 2015

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...

Bóg jest obecny w historii świata i mojego życia...
Kieruje do mnie swoje słowo i działa we mnie...
Bóg chce działać również przeze mnie...
Gdy czynię miłość pełniąc Jego wolę...

Kościół jest drogą podążania za Jezusem dziś...
Misja Kościoła jest przestrzenią działania Ducha Świętego...
Otwórz się na Ducha Świętego - niech On działa przez ciebie...
Dzieło zbawienia dziś spełnia się w Kościele przez sakramenty...

Ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj...

 Zbawienie ofiarowane nam przez Boga jest dziełem Jego miłosierdzia. Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie, by nas ze sobą zjednoczyć. Posyła swojego Ducha do naszych serc, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby nas przemienić i uzdolnić do udzielenia naszym życiem odpowiedzi na Jego miłość. Kościół jest posłany przez Jezusa Chrystusa jako sakrament zbawienia ofiarowanego przez Boga. Przez swoją działalność ewangelizacyjną współpracuje on jako narzędzie Bożej łaski, działającej nieustannie poza wszelką możliwą kontrolą, «zawsze trzeba pamiętać, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od Boga, i tylko wtedy, gdy włączamy się w tę Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę Bożą inicjatywę, my również możemy stać się – z Nim i w Nim – ewangelizatorami».
Evangelii Gaudium 112

wtorek, 17 marca 2015

Dzień po dniu

17 marca 2015

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Wstań, weź swoje łoże i chodź...

Jesteśmy blisko - ale trudno dojść...
Paraliż ducha odbiera chodzenie...
Niemoc wyciągnąć rękę i uchwycić łaskę...
San Pan przychodzi i podaje dłoń...

Jesteśmy chorzy i nie ma pomocy...
Woda jest blisko, ale jak w nią wejść...
Kto mi pomoże, abym wreszcie żył...
Jezus przychodzi - podnosi z niemocy...

Przyjdźcie do wody przymierze odnowić...
Jezus daje Ducha, aby każdy żył...
Chrzest staje się drogą do pełni i chwały...
Woda ożywia przestrzenie stworzenia...

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego:
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?


Zbawienie ofiarowane nam przez Boga jest dziełem Jego miłosierdzia. Nie ma takiego ludzkiego działania, niezależnie od tego jak mogłoby być dobre, przez które moglibyśmy zasłużyć na tak wielki dar. Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie, by nas ze sobą zjednoczyć. Posyła swojego Ducha do naszych serc, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby nas przemienić i uzdolnić do udzielenia naszym życiem odpowiedzi na Jego miłość. Kościół jest posłany przez Jezusa Chrystusa jako sakrament zbawienia ofiarowanego przez Boga. Przez swoją działalność ewangelizacyjną współpracuje on jako narzędzie Bożej łaski, działającej nieustannie poza wszelką możliwą kontrolą.
Evangelii Gaudium 112

poniedziałek, 16 marca 2015

Dzień po dniu

16 marca 2015

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę...

Przez Jezusa Chrystusa jesteśmy stworzeni na nowo...
Odkupienie za darmo -  jest nowym stworzeniem...
Przez chrzest zanurzeni w śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu...
Otrzymaliśmy Ducha Świętego - On jest naszą nowością...

Żyjemy na świecie - tu są choroby, wojny i śmierć...
Ogarnia nas przygnębienie, niemoc i rozczarowanie...
Przebijamy się przez okowy, jesteśmy samotni i jest nam źle...
Ale mamy w sercu wizje nowej ziemi i nowego nieba...

Jesteśmy w drodze do nieba - tam Królestwo niezniszczalne...
Prowadzi nas Jezus - idziemy drogą ruin tego świata...
Wszystko ginie, przemija - my pozostaniemy dla chwały...
Wzdychamy i już jesteśmy obywatelami szczęśliwości...

Idź, syn twój żyje...
I uwierzył on sam i cała jego rodzina...

Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa, a dzieje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze.
Ewangelii Gaudium 127 

niedziela, 15 marca 2015

Dzień po dniu

15 marca 2015

Kościele święty nie zapomnę ciebie...

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni!...

Pascha - przejście na drugi brzeg - ze śmierci do życia...
Jezus przeprowadza nas z ciemności do światła miłości...
Bóg nikogo nie potępia - wiara jest otwarciem się na Miłość...
Bóg kocha ciebie dziś takim jakim jesteś - bezwarunkowo...

Raduj się, Jeruzalem - zgromadźcie się wszyscy, którzy ją miłujecie...
Pan odbuduje miasto - świątynia powstanie na nowo...
Duch Święty zamieszka w sercach uczniów Pana...
Wszyscy rozradują się w Jego miłości - wybrani i posłani...

Chrystus będzie wywyższony na pustyni świata...
Kto spojrzy i uwierzy ocaleje z pogromu potępieńców...
Bóg nie chce zguby grzeszników - jest miłosiernym Ojcem...
Człowiek sam może skazać siebie na potępienie...

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...
Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki...

Nie możemy zapominać, że w miastach z łatwością rozrasta się handel narkotykami i ludźmi, molestowanie i wyzysk nieletnich, porzucanie osób starszych i chorych, różne formy korupcji i przestępstw. Jednocześnie to, co mogłoby stanowić cenną przestrzeń spotkania i solidarności, często zamienia się w miejsce ucieczki i wzajemnego braku zaufania. Buduje się domy i dzielnice bardziej po to, by oddzielić i chronić, niż łączyć i integrować. Głoszenie Ewangelii będzie stanowić bazę do przywrócenia godności ludzkiego życia w tych okolicznościach, ponieważ Jezus chce dać w miastach życie w obfitości. Proponowany przez Ewangelię jednoznaczny i pełny sens życia ludzkiego jest najlepszym środkiem zaradczym na choroby miasta, chociaż powinniśmy brać pod uwagę, że jednolity, sztywny program i styl ewangelizacji nie są odpowiednie dla tej rzeczywistości. Jednakże dogłębne przeżywanie tego, co ludzkie, i pełne podjęcie wyzwań jako zaczyn świadectwa w jakiejkolwiek kulturze, w jakimkolwiek mieście, czyni lepszym chrześcijanina i ubogaca miasto.
Evangelii Gaudium75

sobota, 14 marca 2015

Dzień po dniu

14 marca 2015

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary...

Chodźcie, powróćmy do Pana...

Droga powrotu dokonuje się przez prawdę i pokutę...
Światło Słowa ukazuje sytuację człowieka pogubionego...
Jeśli kocha to na krótko - szubko znika dobro...
Jest chwiejny w dążeniach - nie wie co dalej...

Można mnożyć rytuały i religijne manifestacje...
Dużo deklaracji - pustka w sercu i nieznajomość Boga...
Nawrócenie połowiczne - pobożne deklaracje...
Obłudny faryzeizm, wyniosłość i pogarda innym...

Daj się poprowadzić Duchowi Świętemu...
Walcz z lenistwem i powierzchownością...
Otwórz się na Miłość Krzyża i dar odkupienia...
Dziel się z drugim tym, co otrzymałeś...

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika...

Problemem nie zawsze jest nadmiar aktywności, lecz przede wszystkim działalność przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości przenikającej działanie i czyniącej je upragnionym. Sprawia to, że obowiązki męczą ponad granice rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. Nie chodzi o  trud pogodny, lecz  uciążliwy, niedający zadowolenia i ostatecznie nieakceptowany. Ta duszpasterska acedia może mieć różne przyczyny. Niektórzy popadają w nią, ponieważ snują plany nie do zrealizowania i nie przeżywają chętnie tego, co mogliby spokojnie robić. Inni dlatego, że nie akceptują trudnej ewolucji i chcą, aby wszystko spadło z nieba. Jeszcze inni, ponieważ przywiązują się do niektórych projektów lub snów o sukcesie, podtrzymywanych swoją próżnością. Inni, ponieważ stracili realny kontakt z innymi osobami w odpersonalizowanym duszpasterstwie, prowadzącym do zwracania większej uwagi na organizację niż na ludzi, tak że bardziej entuzjazmują się «planem drogi» niż samą drogą. Jeszcze inni popadają w acedię, ponieważ nie umieją czekać i chcą panować nad rytmem życia. Dzisiejsze gorączkowe pragnienie osiągnięcia natychmiastowych wyników sprawia, że pracujący w duszpasterstwie nie tolerują łatwo poczucia jakiegoś sprzeciwu, widocznej porażki, krytyki, krzyża. 
Evangelii Gaudium 82

piątek, 13 marca 2015

Dzień po dniu

13 marca 2015

Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego...

Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę!

Naród wybrany w historii odchodził od Pana...
Dziś uczniowie Jezusa przeżywają kryzys wiary...
Porzucamy Jezusa - szukamy innych bogów...
Bałwochwalstwo jest źródłem innych grzechów...

W miejsce Boga wchodzi pieniądz, kariera, władza...
Moje EGO, dziecko, kobieta - jest bożkiem-demonem...
Łamiemy pierwsze przykazanie - wszystkie się sypią...
Życie jest puste i bez-nadziei - ciemność ogarnia nas...

Nawrócić się to słuchać Głos Boga - Szema Izrael...
Jest Jeden Bóg, który jest Miłością - dobry Ojciec...
Jest blisko - przychodzi jako Zbawca - Jezus...
Krzyż jest aktem Miłości - drzewem życia...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.  
 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  
 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Trzeba słuchać Boga - On mówi do człowieka...
Jest Jeden - uznaj Jedynego Boga, odrzuć bożki...
Uwierz w Jego miłość - kochaj Go całym sobą...
Pokochaj siebie, abyś mógł kochać bliźnich...

To jest fundament życia uczniów Pana...
Poganie żyją bez Boga - demony nimi kierują...
Nawrócenie jest drogą przejścia ze śmierci do życia...
Kochaj Boga - czyń dobrze ludziom - będziesz żył...

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego...

Pragnę skierować raz jeszcze do wszystkich współczesnych ludzi gorący apel:
 „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, «co jest w człowieku». On jeden! A dzisiaj człowiek tak często nie wie, co w nim jest, co jest w głębi jego umysłu i serca. Tak często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi. Szarpie nim niepewność, która przeradza się w rozpacz. Pozwólcie zatem — proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością — pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia — tak, życia wiecznego”.
Otwarcie drzwi Chrystusowi, przyjęcie Go w sferę własnego człowieczeństwa nie tylko nie jest zagrożeniem dla człowieka, lecz stanowi jedyną drogę wiodącą do uznania człowieka w pełni jego prawdy i do wyniesienia jego wartości.
Ta synteza Ewangelii i codziennego życia będzie najwspanialszym i najbardziej przekonywającym świadectwem ludzi świeckich, że nie lęk, ale poszukiwanie Chrystusa i przylgnięcie doń decydują o stylu życia i wzrastaniu człowieka, o nowych sposobach egzystencji, bardziej zgodnych z ludzką godnością.
Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest „Drogą, i Prawdą, i Życiem!”.
Ta nowa ewangelizacja, skierowana nie tylko do jednostek, ale do całych grup ludzkich żyjących w różnych sytuacjach, środowiskach i kulturach, ma na celu kształtowanie dojrzałych wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w całym swoim pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby.
Jan Paweł II


czwartek, 12 marca 2015

Dzień po dniu

12 marca 2015

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem...

Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem...

Bóg mówi do człowieka - człowiek słucha i rodzi się wiara...
Wiara jest ze słuchania słowa Bożego - słuchaj i ufaj...
Relacja miłości między Bogiem a człowiekiem jest od początku...
Ta więź jest przymierzem, które kształtuje się przez wieki...

Szatan usiłuje zamknąć nas na Słowo Pana - budzi nieufność i lęk...
Widzisz Boga w fałszywym zwierciadle i uciekasz przed Nim...
Powstaje mur wokół ciebie - jesteś głuchoniemy...
Przekreślasz dobroć Boga i negujesz Jego miłość...

Zatwardziałość serca jest poważnym zjawiskiem negacji Boga...
Ukazuje się w nihilizmie, arogancji, szyderstwie i bezczelności...
Takie określenia charakteryzują dziś społeczeństwo ponowoczesne...
Uczniowie Jezusa nie klasyfikują się w takich kategoriach...

Jesteś Belzebubem - twoja miłość jest fałszem...
Udajesz dobrego, a jesteś nikim i politowania godny...
My ciebie nie potrzebujemy - jesteśmy lepsi...
Taka logika dziś rządzi światem i sercem ludzkim...

Jezus przychodzi - nie lęka się przeciwników...
Kocha wszystkich - szczególnie najbardziej zagubionych...
Jego prawda ujawnia zamysły serc wielu...
Jego miłość nikogo nie odrzuca - wszyscy są godni miłości...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza...

Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra...
  Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością: «Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym». Kiedy Kościół wzywa do zaangażowania ewangelizacyjnego, nie czyni nic innego, jak wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm osobistej realizacji: «Odkrywamy tu następne głębokie prawo rzeczywistości: życie wzrasta i staje się dojrzałe, w miarę jak ofiarujemy je za życie innych.
Evangelii Gaudium 9.10

środa, 11 marca 2015

Dzień po dniu

11 marca 2015

Kościele święty, chwal Twojego Pana...

A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców...

Idziemy za Jezusem przez pustynię świata i spraw doczesnych...
Prawo jest przestrzenią wolności, w której realizuje się miłość...
Wszystkie przykazania streszczają się w miłości Boga i bliźniego...
Bez miłości nie można żyć i dojść do celu ostatecznego - nieba...

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo i Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić...

Jezus przychodzi w posłuszeństwie Ojcu...
Realizuje wolę Ojca - zbawia świat przez krzyż...
Jest oddany ludziom w miłości Ojca...
Przywraca im życie i prowadzi do Ojca...

Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie...

 W świetle wiary, całkowitego zawierzenia Bogu, który zbawia, Dekalog zyskuje swoją najgłębszą prawdę, która zawarta jest w słowach wprowadzających dziesięcioro przykazań: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». Dekalog nie jest zbiorem zakazów, ale zawiera konkretne wskazania, pozwalające wyjść z pustyni «ja», będącego dla siebie punktem odniesienia, zamkniętego w sobie, i nawiązać dialog z Bogiem, dać się ogarnąć Jego miłosierdziu, aby nieść Jego miłosierdzie. W ten sposób wiara wyznaje miłość Boga, daje się prowadzić tej miłości, prowadzącej do podążania ku pełni komunii z Bogiem. Dekalog jawi się jako droga wdzięczności, odpowiedzi miłości, możliwa dlatego, że przez wiarę otwarliśmy się na doświadczenie przemieniającej miłości Bożej względem nas. Nowym światłem na tej drodze jest to, czego Jezus naucza w Kazaniu na Górze.
Lumen Fidei 46 

wtorek, 10 marca 2015

Dzień po dniu

10 marca 2015

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

Wszyscy potrzebujemy przebaczenia - jesteśmy grzesznikami...
Przychodzimy do Pana - wyznajemy grzech i Bóg przebacza...
Bóg jest dobry - miłosierny Ojciec przygarnia swoje dzieci...
Pan pragnie, abyśmy przebaczali sobie nawzajem w Jego miłości...

Jesteśmy poranieni grzechami swoimi i innych wobec nas...
Wiemy doskonale, że nie łatwo jest przebaczyć bratu...
Szatan nie chce, abyśmy przebaczali i jednali się między sobą...
Brak przebaczenia stwarza miedzy nami mury i uczucie wrogości...

Brak przebaczenia to przekleństwo w naszym życiu...
Gdy przebaczamy dokonuje się zbliżenie stron i uzdrowienie...
Pokój jest w nas i życzliwość gdy prosimy o przebaczenie i przebaczamy...
Miłosierdzie Boga wówczas objawia się w nas - zwycięża miłość...

Odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom...

 Ten sam Duch budzi w każdym miejscu formy praktycznej mądrości, pomagające znosić trudy życia i żyć w większym pokoju i harmonii. Także i my, chrześcijanie, możemy odnieść korzyść z takiego utrwalonego przez wieki bogactwa, które może pomóc nam żyć lepiej naszymi szczególnymi przekonaniami.
Evangelii Gaudium 254 

poniedziałek, 9 marca 2015

Dzień po dniu

9 marca 2015

Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze...

Wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić...

Trzeba zanurzyć się na nowo w miłości, którą jesteśmy obdarowani...
Jest opór wewnętrzny naszej pychy i samowystarczalności...
Naaman wszedł do Jordanu i jego ciało stało się jak dziecka...
Został oczyszczony - na nowo narodzony z wody i Ducha...

Jesteśmy chrześcijanami, ale jest w nas trąd grzechu...
Potrzebujemy powrotu do źródła życia w Bogu...
Jezus daje nam Ducha, abyśmy zostali oczyszczeni...
Trzeba decyzji, aby wejść do wody zanurzenia w Duchu...

Jezus przychodzi, a my nie dowierzamy i wyrzucamy Go z miasta...
Formalnie należymy do Niego, ale serce jest przeżarte grzechem...
Zamykamy się i nie chcemy Jego uzdrowienia - żyjemy śmiercią...
On puka i kołacze do naszych serc - Jego miłość się nie męczy...

Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem...

Szukanie dróg jedności staje się pilne...
Dialog międzyreligijny stanowi konieczny warunek pokoju w świecie...
Evangelii Gaudium 246.250

niedziela, 8 marca 2015

Dzień po dniu

8 marca 2015

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest dla nas mocą i mądrością Bożą...

Jesteśmy powołani przez wiarę, aby być uczniami Pana...
Wiara określa nową perspektywę naszego życia i świata...
Krzyż - szubienica dla przestępców staje się drzewem ocalenia...
Śmierć Jezusa w pogardzie i odrzuceniu jest godziną Jego chwały...

Zburzenie Jerozolimy jest symbolem człowieka zniszczonego przez grzech...
Świątynia - dom chwały Jahwe jest zastąpiony przez człowieczeństwo Syna Bożego...
Tragedia i unicestwienie Izraela jest wydarzeniem proroczym...
Jezus realizuje tę zapowiedź oddając się na śmierć, aby zmartwychwstać...

Świątynia Jego Ciała zostaje odbudowana i staje się nadzieją dla nas...
Jesteśmy Jego świątynią - domem Boga uczynionym z naszych serc...
Dla pogan i greków krzyż to zgorszenie i głupota...
Dla nas jest mądrością i mocą Ducha, który został nam dany...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!  Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela, skoro Bóg Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby on, człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne.
Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości. i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie w świecie współczesnym. Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary, ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego humanizmu — pozostają najściślej związane z Chrystusem. Ono wyznacza zarazem Jego miejsce. Jego szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludzkości. Kościół, który nie przestaje kontemplować całej tajemnicy Chrystusa, wie z całą pewnością wiary, że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.
Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, aby skierowywał świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z głębią Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo dotykamy równocześnie największej głębi człowieka: ludzkich serc, ludzkich sumień, ludzkich spraw.
Jan Paweł II - Redemptor Hominis 10sobota, 7 marca 2015

Dzień po dniu

7 marzec 2015

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Powstanę i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie"....

Dałeś nam czas powrotu do Ciebie...
Wszyscy oddaliliśmy się wchodząc w grzech...
Ty zawsze blisko - oczekujesz z miłością...
Nie potępiasz - widzisz dobro w sercu człowieka...

Miłosierdzie Twoje jak ocean wód miłości...
W spojrzeniu i wzruszeniu ogarnia nas...
Nie chcesz naszej zguby lecz rozkwitu...
Przygarniasz nas do Serca Twego z całą czułością...

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go...

Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa, a dzieje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze.
Evangelii Gaudium 127


piątek, 6 marca 2015

Dzień po dniu

6 marca 2015

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym...

Jezusie, Synu Boga Żywego - odrzucony przez swoich braci...
Ty jesteś kamieniem węgielnym nowego ludu Bożego...
Jesteś początkiem i końcem nowej rzeczywistości świata...
Z Twojej miłości narodziliśmy się - jesteśmy Twoimi uczniami...

Józef sprzedany do Egiptu przez braci zapowiada Ciebie...
On uratował pokolenia Izraela przed głodem ziemi...
Jest obrazem Twojego życia i ocalenia nas przez złem grzechu...
Jesteś nadzieją dla swojego ludu i szansą ożywienia dla pogan...

Ty nas posyłasz do świata z Radosną Nowiną... 
Dajesz nam miłość i odwagę Ducha Świętego...
Chcesz rodzić w świecie swoich uczniów...
Zarzucasz sieci królestwa naszymi rękami...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Nie gońcie za sukcesem - im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć; musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi...
Sukces "przydarza się" nam, kiedy o niego nie zabiegamy. Trzeba słuchać, co nam podpowiada sumienie, a następnie realizować jego nakazy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
Viktor E. Frankl

czwartek, 5 marca 2015

Dzień po dniu

5 marca 2015

Błogosławiony, kto zaufał Panu...

U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody...

Jezus stoi u bramy twojego pałacu i żebrze...
Zamykasz oczy gdy widzisz żebraków na mieście...
Omijasz ich z daleka, bo czujesz ich nieświeżość...
Jesteś zajęty sobą, nie masz czasu - nie masz miłości...

Nawrócenie to wyjście z siebie - poza mur egoizmu i wygody...
Rozpoznać Jezusa wśród biednych, uzależnionych, odrzuconych...
Dzielić się chlebem, czasem, miłością - dotykać ran Jezusa w nich...
Zaufaj Bogu - On leczy nas z obojętności i samowystarczalności...

Panie Jezu przyjdź i zburz moją twierdzę zamknięcia...
Skrusz moje serce kamienne i daj mi serce z ciała...
Uwolnij mnie ode mnie i ukaż perspektywę miłości...
Wyprowadź mnie na wolność, abym mógł dawać siebie...

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją...

Kultura dobrobytu nas znieczula i tracimy spokój, jeśli rynek oferuje coś, czego jeszcze nie kupiliśmy, podczas gdy zrujnowane życie tych wszystkich ludzi z powodu braku szans wydaje nam się zwykłym spektaklem, który nas wcale nie porusza. 
Evangelii Gaudium 54

środa, 4 marca 2015

Dzień po dniu

4 marca 2015

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa...

Spotkałem Jezusa - uwierzyłem w Jego miłość...
Bóg stał się dla mnie Miłością - bliski i dobry...
Ojciec kocha mnie - Jezus moim Panem...
Wiara moja pulsuje - jest drogą życia...

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!...

Tylko miłość jest spełnieniem mojego życia...
Jezus jest dla mnie miłością Ojca - ukazuje mi Jego oblicze...
Iść drogą miłości to droga przykazań...
Prawo Boga jest drogą wyzwolonych...

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazałem...

Jezus nazywa nas przyjaciółmi swoimi...
Chce, abyśmy w przyjaźni za Nim podążali...
On kocha mnie - życie swoje oddał za mnie...
Wyprowadził mnie z dna zagłady - uzdolnił do miłości...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...

 Za każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia czegoś nowego w odniesieniu do Boga. Za każdym razem, gdy otwieramy oczy, by rozpoznać drugiego, bardziej zostaje oświecona wiara, by rozpoznać Boga.
Evangelii Gaudium 272 

wtorek, 3 marca 2015

Dzień po dniu

3 marca 2015

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Obmyjcie się, bądźcie czyści.
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu...

Jest czas pokuty - droga nawrócenia...
Trzeba stanąć w prawdzie - jest zło w moim życiu...
Mam pewne skłonności, które mnie ciągną...
Chcę niby dobrze, ale wychodzi inaczej...

Jezus zostawił sakrament pojednania...
Odpuszczajcie w Imię Pana - to misja kapłanów...
Trzeba zbliżyć się do kratek - uznać i wyznać grzech...
Duch Święty zstępuje - dokonuje uwolnienia...

Otwórz się na miłosierdzie Boga - On jest Miłością...
Czeka na ciebie - wzrusza się głęboko gdy wracasz...
Jego Serce jest twoim domem - nie lękaj się...
Zaufaj Jego miłości - On jest dobrym Bogiem...

Albowiem usta Pana to wyrzekły...

W jedności z wiarą i miłością, nadzieja kieruje nas ku pewnej przyszłości, która wpisuje się w perspektywę inną niż iluzoryczne propozycje bożków tego świata, a która daje nam nowy zapał i nową siłę do codziennego życia. Nie pozwólmy, by nam skradziono nadzieję, nie pozwólmy, żeby zniszczyły ją natychmiastowe rozwiązania i propozycje, które blokują nas na drodze, «rozpraszają» czas, przemieniając go w przestrzeń. Czas zawsze przewyższa przestrzeń. W przestrzeni krystalizują się projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku przyszłości i pobudza do tego, by iść z nadzieją.
Lumen Fidei 57

poniedziałek, 2 marca 2015

Dzień po dniu

2 marca 2015

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

Jesteś grzesznikiem - chcesz dobra, a czynisz zło...
Ciągle upadasz, odchodzisz od Boga - choć nie chcesz...
Ranisz ludzi, a ludzie ranią ciebie - powstaje mur wrogości...
Nie potrafisz oczyścić się z grzechów - żyjesz we niemocy...

Bóg nie przestał cię kochać - szuka i przygarnia cię...
Jezus obmywa swoją krwią nasze grzechy - ukazuje nam Ojca...
Bóg jest miłosiernym Ojcem - wzrusza się, gdy wyznajesz grzech...
Jesteśmy Jego dziećmi, a dla siebie braćmi - Jezus nasz Brat i Pan...

Przez Ducha Świętego dokonuje się nasza przemiana...
Stajemy się podobni do Boga - przebaczamy naszym braciom...
Nie potępiamy - staramy się zrozumieć i zaakceptować...
Miłosierdzie staje się naszym sposobem życia...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami...

Cierpienie przypomina nam, że posługa wiary dobru wspólnemu jest zawsze posługą nadziei, która patrzy przed siebie wiedząc, że tylko u Boga, w przyszłości ofiarowanej przez zmartwychwstałego Jezusa, nasze społeczeństwo może odnaleźć mocne i trwałe fundamenty.
Lumen Fidei 57