piątek, 20 kwietnia 2018

Dzień po dniu

20 kwietnia 2018

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Spotkać Jezusa na drodze, która jest ciemnością donikąd...
Umrzeć dla nienawiści, grzechu - narodzić się do miłości...
Nowy człowiek wychodzi z grobu - rozpoczyna misję..
Chleb życia jest siłą zjednoczenia z Jezusem ku chwale...

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...  

czwartek, 19 kwietnia 2018

Dzień po dniu

19 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Podejdź i przyłącz się do tego wozu...
Czy rozumiesz, co czytasz?...

Wszyscy jesteśmy w drodze - często idziemy donikąd...
Patrzymy i nie widzimy - słuchamy i nie słyszymy - tak...
Jak rozumieć Pisma - jak uwierzyć w Chleb życia - jak?...
Duchu Święty daj zrozumienie - otwórz oczy na ten Chleb...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...
   

środa, 18 kwietnia 2018

Dzień po dniu

18 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście...

Idziemy - Duch Święty nas prowadzi do ludzi...
Niesiemy Jezusa, to On nas niesie i prowadzi...
Znaki i cuda dzieją się - wiara rośnie wokół...
Jest tylu ludzi wokół nas szukających Boga...

Ja jestem chlebem życia...

wtorek, 17 kwietnia 2018

Dzień po dniu

17 kwietnia 2018

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga...

Patrzeć na Jezusa - On jest twoim Przyjacielem...
Jest blisko - mówi do ciebie i karmi cię Ciałem...
Twoje świadectwo jest blaskiem Boga w świecie...
Chleb życia rozmnaża wciąż, abyź był nasycony...

Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Dzień po dniu

16 kwietnia 2018

Błogosławieni słuchający Pana...

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu...

Wierzymy Jezu w Ciebie - idziemy za Tobą...
Chleb z nieba umacnia nas na drodze życia...
Twój Duch niech pobudza nas do miłości...
Chcesz, byśmy byli świadkami na całej ziemi...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał...

Dzień po dniu

15 kwietnia 2018

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Pozwól mi, Panie, opuścić krainę zwątpień i obaw...
Już nie chcę dotykać, sprawdzać, Ty żyjesz i kochasz...
Chcesz, abym był świadkiem - Ty jesteś Dawcą życia...
Wyszedłeś z grobu - obdarzasz mnie nowym życiem...

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?...

Dzień po dniu

14 kwietnia 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Gdy jesteś uczniem Pana słuchaj Jego słowa...
Wybierz priorytety - Pan jest zawsze pierwszy...
Głoś słowo Pana - niech Duch Święty prowadzi...
Gdy ciemność i wicher przeciwny - Pan jest blisko...

To Ja jestem, nie bójcie się...

niedziela, 15 kwietnia 2018

Dzień po dniu

13 kwietnia 2018

Jedynego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich...

Jesteśmy oblężeni - Pan naszą obroną...
Wszyscy są przeciw nam - Bóg z nami...
My dajemy tak niewiele - Pan rozmnaża...
Cuda się dzieją - a my wciąż nie wierzymy...

Nie samym chlebem żyje człowiek...

czwartek, 12 kwietnia 2018

Dzień po dniu

12 kwietnia 2018

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty...

Nie możesz ukrywać wiary, bać się odrzucenia...
Trzeba słuchać Boga, nie bać się ludzi - odwagi...
Wiara jest darem Boga, miłość Jezusa uzdrawia...
Wiara promieniuje, nie da się ukryć - blask prawy...

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...

środa, 11 kwietnia 2018

Dzień po dniu

11 kwietnia 2018

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu...

Duch Święty namaszcza nas dla głoszenia Ewangelii..
Napotkasz przeszkody, ale Pan wspiera nas i umacnia...
Odwagi, nie można się poddawać - mocą naszą jest Pan...
Słowo jest takie - Bóg kocha ciebie, chce twojego szczęścia...

Tak Bóg umiłował świat...

wtorek, 10 kwietnia 2018

Dzień po dniu

10 kwietnia 2018

Pan Bóg króluje pełen majestatu...

Trzeba wam się powtórnie narodzić...

Wiara nie jest formalnym zapisem w księgach...
Ochrzczeni katolicy muszą narodzić się z ducha...
Tu się zaczyna żywa wiara - przyjaźń z Jezusem...
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi...

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża...

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Dzień po dniu

9 kwietnia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel...

Nie przychodzisz, Panie, bez zgody człowieka...
Pukasz do serca, zwiastujesz zbawienie...
Maryja uwierzyła i Ciebie przyjęła...
To początek historii Twojej na tej ziemi...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego...

niedziela, 8 kwietnia 2018

Dzień po dniu

8 kwietnia 2018 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich...

Ten sam Duch jednoczy nas uczniów Pana w Ciało - Kościół...
Wierzymy w Jezusa Mesjasza i to jest zwycięstwo wiary...
Narodzeni na nowo do miłości jesteśmy świadkami Jezusa...
Jego Ciało - Kościół rośnie - radość i wdzięczność świeci...

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził...

Dotykaj ran Jezusa, abyś doświadczył Jego miłosierdzia...
W twoich ranach i upadkach Jezus chce być rozpoznany...
On nie potępia - uwierz w Jego przebaczenie - otwórz się...
Jezus jest twoim Bogiem - On dziś ciebie pożyła z misją...

Pan mój i Bóg mój...  

sobota, 7 kwietnia 2018

Dzień po dniu

7 kwietnia 2018

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 
Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy...

To Duch Święty w nas jest odwagą i radością...
Mamy być świadkami wszędzie i wobec wszystkich...
Nie możemy się przestraszyć i wycofać z misji...
Jezus umarł za wszystkich - zbawienie dla każdego...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!... 
 

piątek, 6 kwietnia 2018

Dzień po dniu

6 kwietnia 2018

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących...

Jesteś moją opoką, Panie - fundamentem mego życia...
Wezwałeś mnie po imieniu - uczyniłeś rybakiem ludzi...
Puste moje sieci gdy po swojemu łowię - nicość wokół...
Ty jesteś przewodnikiem, Twój Duch natchnieniem...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...  

środa, 4 kwietnia 2018

Dzień po dniu

4 kwietnia 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Nie mam srebra ani złota...
ale co mam, to ci daję:
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!...

Jesteś Panie zawsze blisko - my Cię nie widzimy...
Zapatrzeni w siebie w smutku - idziemy do nikąd...
Ty przychodzisz, łamiesz chleb, i oczy otwierasz...
Wracamy do Ciebie - grób nam otworzyłeś, jesteś...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

wtorek, 3 kwietnia 2018

Dzień po dniu

5 kwietnia 2018

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Kim jest Jezus dla nas smutnych biedaków dzisiaj?...
Przychodzi, choć Go nie widzimy - On jednak jest...
Kręcimy wokół siebie, wpatrzeni w marne interesy...
On wchodzi w mój świat i czyni mnie świadkiem...

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego...
  

Dzień po dniu

3 kwietnia 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem...

Jezus jest Panem - tak, moim Panem...
Miłość Boża dziś ogarnia cały świat...
Ramiona Krzyża opasują wszystko...
Jezus żyje i jest blisko - przychodzi... 

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...
  

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Dzień po dniu

2 kwietnia 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

Jezus zmartwychwstał - jesteśmy Jego świadkami...
Jest nadzieja - grzech został pokonany - zbawienie...
Przeszliśmy ze śmierci do życia - miłujemy braci...
Duch Święty przemienia nas - jest w nas Miłością... 

Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą...
  

niedziela, 1 kwietnia 2018

Dzień po dniu

1 kwietnia 2018

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Jezus żyje, grób jest pusty - radujmy się i uwielbiajmy Pana...
Chrzest to zanurzenie w miłości Boga - to jest nasza Pascha...
Przeszliśmy ze śmierci do życia - Jezus jest drogą do nieba...
Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei - nieśmiertelność i chwała... 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha...
Odprawiajmy nasze święto w Panu...