niedziela, 31 lipca 2011

Dzień po dniu

31 lipca 2011

Wy dajcie im jeść...

Gdy się nie ma - czy można coś dać...
A jednak ci co nie mają dają najwięcej...
Potrzeba może tylko jednego, aby dać - a Pan rozmnaża i nasyca...
Jezus wciąż rozmnaża Chleb i karmi nas Życiem...
Ale Jezus potrzebuje twojego ziarnka, aby móc rozmnażać i dawać przez ciebie...

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy...

Jezus zaspakaja najgłębsze pragnienie serca...
Jezus daje Ducha Świętego tym, którzy otwierają się i proszą...
Veni - przyjdź Duchu Święty...
Rozpal ogień miłości w sercach...
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie, jak spragniona, zeschła ziemia...
Przyjdź...

Odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...

Pełne zwycięstwo Jezus odniósł na krzyżu...
Pełne zwycięstwo my odnosimy, gdy...
- Duch Święty sprawia w nas zdolność przebaczenia, przełamania nienawiści, egoizmu, nieczystości, rezygnacji z niegodziwego zysku...
- gdy wbrew wszystkiemu wybieramy drogę woli Bożej podążając za Jezusem kosztem wielkich strat i odrzuceń...
- gdy radujemy się w cierpieniach i dzięki składamy Bogu pośród wielkich boleści...

Tak - jesteśmy powołani do zwycięstwa - On zwyciężył świat!
JEZUS

piątek, 29 lipca 2011

Dzień po dniu

29 lipca 2011

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego.
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Troski nasze przerastają nas każdego dnia...
Biegamy od jednej sprawy do drugiej i dziesięć innych jeszcze czeka...
Jak trudno usiąść i słuchać Pana...
Wydaje się to wręcz niemożliwe...

Tymczasem słuchanie Pana nadaje kierunek działaniu, służbie i priorytetom...
Słuchanie Pana poniekąd gwarantuje skuteczność działania...
Pozwala ominąć podwodne rafy i ślepe uliczki błędnych decyzji...
Najlepsza cząstka - Słuchaj Pana...
I w mocy Ducha Świętego działaj skutecznie...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam...

środa, 27 lipca 2011

Dzień po dniu

27 lipca 2011

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu... do drogocennej perły...

Jesteś poszukiwaczem skarbu, drogocennej perły...
Znalazłeś Jezusa, a właściwie On ciebie odnalazł...
Jesteś dla Niego skarbem, perłą...
Zapłacił wielką cenę, aby ciebie nabyć...
Krew Jezusa to ceną twojego ocalenia...
Tak Bóg umiłował świat - tak umiłował ciebie...
Niech blask Jego miłości promieniuje na twoim obliczu

poniedziałek, 25 lipca 2011

Dzień po dniu

25 lipca 2011

Nie wiecie, o co prosicie...

My też nie wiemy, o co prosić...
Kręcimy się wokół własnych interesów...
Chcemy, żeby Bóg je nam załatwiał...
Kariera, sukces finansowy, przyjemności - to się liczy...

Kielich mój pić będziecie...

Być sługą wszystkich, być ostatnim - to droga Jezusa...
Dać się przybić do krzyża, być odrzuconym - to kariera Jezusa...

Jakuba pierwszy spośród apostołów męczeńską śmiercią stanął blisko Jezusa - ścięty mieczem przez Heroda Agryppę...

niedziela, 24 lipca 2011

Dzień po dniu

24 lipca 2011

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...

Bóg poszukuje ciebie...
Jesteś skarbem, jesteś perłą dla Niego...
Daj się znaleźć Jezusowi...

Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra...

piątek, 15 lipca 2011

Dzień po dniu

15 lipca 2011

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Prawo szabatu i przepisy wyjaśniające szczegółowe sytuacje zachowań i postępowania są dla człowieka, dla jego dobra, aby podążał drogą wolności...
Tylko wtedy będą spełnione te warunki, gdy człowiek uzna Jezusa jako Pana rzeczywistości swojego życia i postawi Go ponad Prawem - nie przeciw Prawu, ale jako Tego, który określa prawo i wyznacza drogi naszego podążania za sobą...
Prawo nie jest przeciw nam, ale jest dla nas, aby rozróżniać co jest dobre, a co złe - jest dla naszego dobra...
Człowiek wybierając Jezusa ma podążać drogą, którą określa prawo wyznaczając przestrzeń wolności naszego postępowania...
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

poniedziałek, 11 lipca 2011

Dzień po dniu

11 lipca 2011

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Można postawić pytanie, czy na pewno opuściliśmy wszystko...
Co to znaczy - opuścić wszystko?

Panie - idziemy za Tobą...
Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem...

środa, 6 lipca 2011

Dzień po dniu

6 lipca 2011

Idźcie i głoście:
"Bliskie już jest królestwo niebieskie".

Najpierw Jezus szedł i wzywał do nawrócenia, głosił i uzdrawiał...
Potem apostołowie, teraz my...

Człowiek jest w drodze...
Idzie ku przejściu, ku śmierci...
Świadectwo twoje, że jest inny świat jest twoją misją...
Idźcie i głoście...
Pascha jest przejściem w inny świat...
Już płaczu nie będzie, narzekania i śmierci...
Będzie radość i pełnia życia - nieśmiertelność i chwała...

Gdy Jezus wchodzi w nasze życie stajemy się świadkami nadziei...
Nasze oblicze rozpromienia radość i nasze relacje przyjazne...
Wnosimy w ciemność tego świata blask Bożej miłości...

wtorek, 5 lipca 2011

Dzień po dniu

5 lipca 2011

Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz.

Walka Jakuba z Aniołem pośród nocy...
Człowiek potrzebuje błogosławieństwa...
Błogosławieństwo jest źródłem łask i pociech wewnętrznych...
Pośród nocy człowiek zmaga się z przeciwnikiem...
Modlitwa jest jak walka, która toczy się gdzieś głęboko w nas...
Jakub otrzymuje nowe imię Izrael...
Staje się początkiem narodu - Izraela...

Tak jest z nami w najgłębszej strukturze bytu...
Walka wewnętrzna nie ustaje...
Jak rozpoznać czy to anioł, czy demon...

poniedziałek, 4 lipca 2011

Dzień po dniu

4 lipca 2011

Twoja wiara cię ocaliła.

Człowiek nie może żyć bez wiary...
Wiara jest odniesieniem do czegoś lub kogoś...
Możesz wierzyć w pieniądz, w człowieka, w postęp...
Wiara ma wpływ na życie, kształtuje je...

Wierzyć w Jezusa to wierzyć Jezusowi...
Taka wiara jest relacją miłości, związkiem przymierza...
Tylko taka wiara może ocalić człowieka...
Takiej wiary wszyscy potrzebują...

niedziela, 3 lipca 2011

Dzień po dniu

3 lipca 2011

Przyjdźcie do mnie wszyscy...

To Jezus zaprasza nas wszystkich...
Utrudzonych, zmęczonych, obolałych, cierpiących...
Ja was pokrzepię...

Przychodzimy, szukamy pomocy, liczymy na Niego...
Tymczasem to On do nas przychodzi...
On, Bóg stał się człowiekiem...
Wszedł w historię świata i moja historię...
Bóg nawiedził swój lud i ciągle nawiedza...
Jezus przychodzi i puka do drzwi serca...
Oto stoję u drzwi i kołaczę...

Otworzyć się i zaprosić...
Pozwolić, aby Jezus wszedł w moje życie...
On jest zwycięski Król, Baranek zabity...
On przeprowadza nas na drugi brzeg...
Ze śmierci do życia...
Już nie będziesz żył według ciała, ale według ducha...

Weźmijcie moje jarzmo na siebie...

Tym jarzmem jest prawo miłości...
Utrudzeni i obciążeni stają się wolni i zdolni do miłości...

piątek, 1 lipca 2011

Dzień po dniu

1 lipca 2011

Bóg jest miłością.

Dziś wpatrujemy się w Serce Jezusa...
Serce przebite, Serce otwarte...
Serce zranione, Serce gorejące miłością...

Mówimy dziś - uczyń serca nasze według Serca Swego...
Moje serce według Serca Jezusa...

Serce moje ma się przekształcać...
Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała...
Serce człowieka ma być świątynią Ducha Świętego...

Serce wielkie nam daj zdolne objąć świat...
Panie serce nam daj zdolne do walki ze złem...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością;
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.