czwartek, 31 stycznia 2019

Dzień po dniu

31 stycznia 2019

Oto lud wierny, szukający Boga...

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę...

Nie wiemy gdzie jesteśmy - gdzie jesteś, Panie?...
Pustka i cisza wokół nas - przyjdź i wyzwól nas...
Potrzebujemy Ciebie - dałeś obietnicę przyjścia...
Jesteś - nie poznaliśmy Ciebie - blisko i kochasz...

Baczcie na to, czego słuchacie...  

środa, 30 stycznia 2019

Dzień po dniu

30 stycznia 2019

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Siewca sieje słowo...

Słowo Ojca przyszło na świat - stało się Człowiekiem...
Jezus jest między nami - żyje miedzy cierniami świata...
Umarł na krzyżu - my jesteśmy owocem Jego miłości...
Teraz ty i ja siejemy ziarno królestwa Jezusa w świecie...

Zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne...
  

wtorek, 29 stycznia 2019

Dzień po dniu

29 stycznia 2019

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

Idziesz wartko - a tu nie wiesz dokąd...
Szukasz szczęścia - wchodzisz w sidła...
Boisz się planu Boga - nie wierzysz...
Jezus chce być twoim bratem - zaufasz...

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...  

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Dzień po dniu

28 stycznia 2019

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Uważaj, jak oceniasz kogoś - odszukaj w nim dobro...
Broń słabych i grzesznych - możesz upaść niżej nich...
Krzyż Jezusa jest ocaleniem - wyjściem z dna zagłady...
Nie niszcz, nie podkopuj - ocal kruche ludzkie życie...

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia...  

niedziela, 27 stycznia 2019

Dzień po dniu

27 stycznia 2019

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni...

Jesteśmy jednym ciałem - Jezus jest z nami...
Wszyscy jesteśmy potrzebni - wiele darów...
Słowo Pana spełnia się w nas - Duch jest...
Namaszczenie jest mocą - misja Królestwa...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...  


sobota, 26 stycznia 2019

Dzień po dniu

26 styczeń 2019

Pośród radości wstępuje do nieba...

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych...

Idziemy po omacku pędzeni przez czas...
Jesteśmy pogubieni - Jezus przychodzi...
Przyszłość przed nami w dobrej nadziei...
Rozpal na nowo w nas charyzmat miłości...

Odszedł od zmysłów... 

 

piątek, 25 stycznia 2019

Dzień po dniu

25 stycznia 2019

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz...

Idziemy przeciw prawdzie - sypiemy ciemnością...
Jest śmierć w nas - rozsiewamy zniszczenie i lęk...
Jezus przychodzi - chce nas pochwycić dla miłości...
Przez śmierć do życia w pełni dla misji Królestwa...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  

czwartek, 24 stycznia 2019

Dzień po dniu

24 stycznia 2019

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę... 

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu...

Dobrze, że jesteś blisko Jezu...
Jestem słaby - dotknij mnie...
Jesteś u Ojca w domu życia...
Jesteś z nami - w małej Hostii... 

Cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć... 

środa, 23 stycznia 2019

Dzień po dniu

23 stycznia 2019

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Podnieś się na środek...

Gdzie ty jesteś - co robisz ze swoim życiem...
Jakaś niemoc spadła na ciebie - przebódź się...
Jezus wyprowadza z największych ciemności...
Wołaj - Jezusie, Synu Boga, ulituj się nade mną...

Wyciągnij rękę...  

wtorek, 22 stycznia 2019

Dzień po dniu

22 stycznia 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę...

Tylko ludzie wolni są zdolni do miłości...
Wiara otwiera na działanie Boga we mnie...
Prawo jest dobre gdy Jezus jest na tronie...
Duch ożywia i upraszcza - idziemy bez obaw...

Zaiste Syn Człowieczy jest Panem także szabatu...   

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Dzień po dniu

21 styczeń 2019

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga...

Idziemy w różne strony - cały świat dla nas...
Niesiemy ogień Ducha - niech świat zapłonie...
Stare zostawiamy za sobą - powstaje nowość...
Przez Krzyż Jezusa rodzi się Jego Królestwo...

Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...  

niedziela, 20 stycznia 2019

Dzień po dniu

20 stycznia 2019

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje...

Stwórca Bóg jest zakochany w tobie...
Zapłacił wielką cenę - śmierć Jezusa...
Jesteś dziś w przymierzu z Bogiem...
Cuda się dzieją - twoja woda w wino...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

sobota, 19 stycznia 2019

Dzień po dniu

19 stycznia 2019

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne...

Jezus jest Słowem Ojca - przychodzi...
Wiara się rodzi - Słowo staje się we mnie...
Grzesznik się nawraca - Duch działa...
Droga Jezusa jest moją drogą i życiem...
 
Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...  

piątek, 18 stycznia 2019

Dzień po dniu

18 stycznia 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Śpieszmy się wiec wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa...

Nie mam czasu iść za Tobą...
Mam swoje interesy - dużo...
Możesz mi pomagać - jesteś?...
Przebudź się - Jezus jest i puka... 

Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu...  

czwartek, 17 stycznia 2019

Dzień po dniu

17 stycznia 2019

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego...

Słuchaj Pana sercem ufnym... 
Bóg mówi do ciebie dziś...
Pustynia staje się żywą oazą...
Serce moje wypełnia miłość... 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych...  

środa, 16 stycznia 2019

Dzień po dniu

16 stycznia 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli...

 Jest smutno i pustka - nie wiadomo skąd...
Niemoc ogarnia - przyjdź Jezu - dotykaj...
Potrzebujemy Ciebie - sam środek serca...
Jesteś naszym ocaleniem, życiem - nadzieją...

Wszyscy Cię szukają...  

wtorek, 15 stycznia 2019

Dzień po dniu

15 stycznia 2019

Całym swym sercem raduję się w Panu...
  
Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim...

Wejdź do nas, Panie w przestrzeń nieczystości...
Dotykaj brudu - w Tobie blask i nasze ocalenie...
Moc słowa - miłość ukrzyżowana - to dar Pana...
Moje ciało świątynią Boga - przyjdź i pozostań... 

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?...  

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Dzień po dniu

14 stycznia 2019

Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie...

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna...

Słuchaj bracie - Bóg mówi do ciebie dziś...
Posyła Syna - zaprasza cię do przyjaźni...
Jest blisko - widzi twój ból i zagubienie...
W Jego ranach jest miłość i twe ocalenie... 

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi...   

niedziela, 13 stycznia 2019

Dzień po dniu

13 stycznia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie...

Idziemy za Tobą - ale pytam: dokąd?...
Kim jesteśmy i jak mamy postępować...
Gdzie jest miłość - szukamy Jezusa...
On wybrany przez Ojca - jest dla nas...

On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem...

sobota, 12 stycznia 2019

Dzien po dniu

12 stycznia 2019

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy...

Bóg jest dobry - dobro jest w każdym z nas...
Działa dla naszego dobra - trzeba poznać dobro...
Jezus rośnie w nas - Duch Święty w nas działa...
Misja powołania ujawnia się na zakrętach życia...

Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał...

piątek, 11 stycznia 2019

Dzień po dniu

11 stycznia 2019

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia...

Dla nieśmiertelności stworzeni - idziemy za Tobą, Jezu...
Ty uwalniasz nas od zła - oczyszczasz nasze wnętrze...
Ciągle wracamy do Ciebie - Ty przygarniasz, Panie mój...
Twoja miłość doświadczyła pogardy odrzucenia - jesteś...

Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić...

czwartek, 10 stycznia 2019

Dzień po dniu

10 styczeń 2019

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował...

Bóg zawsze pierwszy - to Jego miłość...
Otwórz się, uwierz - daj się pokochać...
Jego słowo spełnia się dziś - staje się...
Miłość twoja jest z serca - Jego Duch...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

środa, 9 stycznia 2019

Dzień po dniu

9 stycznia 2019

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaka Bóg ma ku nam. bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Przeprawiamy się na drugi brzeg naszego życia...
Wiatr jest przeciwny, ciemność dookoła - Ty jesteś...
Przychodzisz jak zjawa - wszystko cichnie w nas...
Twoja miłość ogarnia nas - jesteśmy u brzegu...

Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!...

wtorek, 8 stycznia 2019

Dzień po dniu

8 stycznia 2019

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy...

Miłość w chleb się przemienia - jest zawsze...
Bez miłości nie można żyć - szukamy jej wciąż...
Ofiara Jezusa jest źródłem życia dla wszystkich...
Jesteś posłany jako dar miłości - dziel się chlebem...

Wy dajcie im jeść...

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Dzień po dniu

7 stycznia 2019

Dam Ci narody w Twoje posiadanie...

Abyśmy wierzyli w imię Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie...

Wiara w Jezusa to fundament mojego życia...
On prowadzi mnie i uzdalnia do miłości...
Droga mego życia to droga nawracania...
Duch Święty wypełnia serce moje miłością... 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie...  

niedziela, 6 stycznia 2019

Dzień po dniu

6 styczeń 2019

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą...

Ciemność przenika Światło - szukamy Jezusa...
Przychodzi Jezus i objawia nam oblicze Boga...
Jego gwiazda dziś świeci w Kościele - w tobie...
Jesteś posłany - namaszczony w Duchu - idź...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się...

sobota, 5 stycznia 2019

Dzień po dniu

5 stycznia 2019

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

My wiemy, że prześliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci...

Ty nas wybrałeś - prowadzisz przez Paschę...
Umieramy w Tobie - idziemy do życia w Tobie...
Pochwyciłeś mnie miłością - pójdź za Mną...
Twoje królestwo jest w nas - rośnie w chwale...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...  

piątek, 4 stycznia 2019

Dzień po dniu

4 stycznia 2019

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu...

Szukamy wciąż miłości - Jezus nas kocha dziś...
Chcemy być szczęśliwi - Świętość jest dla nas...
Jest zamęt w świecie - chcą nas demony uwieść...
Duch przychodzi z pomocą - uwielbiajmy Pana...

Znaleźliśmy Mesjasza...

czwartek, 3 stycznia 2019

Dzień po dniu

3 stycznia 2019

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...

Świat jest zepsuty, jest wiele zła - Jezus przyszedł...
Daje się zabić - tak kocha nas - jest moim ocaleniem...
Namaszczony Duchem idzie dziś przez dzieje świata...
Jest we mnie - jest w tobie - tworzy wspólnotę miłości...

Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim...

środa, 2 stycznia 2019

Dzień po dniu

2 stycznia 2019

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?...

Zwykły dzień, trochę śniegu, deszcz i wiatr - jest Jezus...
Można Go chcieć zatuszować, wyeliminować - On jest...
Wchodzi światło w twoją ciemność - życie twoje świeci...
Jest nadzieja - śmierć nie jest końcem - warto dobrze żyć...

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską...  

wtorek, 1 stycznia 2019

Dzień po dniu

1 stycznia 2019

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Niech cię Pan błogosławi i strzeże...

Nowy czas, nowy rok - Jezus dziś nas prowadzi...
Jego Duch - miłość i moc w sercu mym już jest...
Idę z radością - nadzieja widzi nieskończoność...
Pan zaprasza do żniwa - tyle wokół jest ciemności...

Gdy nadeszła pełnia czasu...