środa, 24 lutego 2016

Dzień po dniu

24 lutego 2016

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu...

Chcemy być wielcy, chcemy coś znaczyć...
Kariera od dziecka jest wpisana w nasze życie...
Walczymy o pierwsze miejsca w klasie i sporcie...
 Kto chce być pierwszy niech będzie ostatnim...

Kto kocha ten służy z oddaniem...
Służyć to ukazywać miłość Boga...
Aby móc służyć trzeba być wolnym...
Jezus jest Sługą nas wszystkich...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...
   

poniedziałek, 22 lutego 2016

Dzień po dniu

22 lutego 2016

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego...

Kim jest Jezus - Bóg i człowiek...
Przychodzi jako Mesjasz posłany...
Misja zbawienia to Jego zadanie...
Uwierzyć - to stanąć na Fundamencie...

Jezus - kamień węgielny naszego życia...
Wprowadza nas do wspólnoty Kościoła...
Jest naszym Panem i Zbawicielem...
Prowadzi nas do celu boskich przeznaczeń...

Kościół to wspólnota wyrosła na Skale...
Jest Piotr - pasterz dziś jako Franciszek...
Ukazuje nam Jezusa swoim posługiwaniem...
Jest głosem Jezusa, który dziś mówi do nas...

Ty jesteś Piotr - Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
  

niedziela, 21 lutego 2016

Dzień po dniu

21 lutego 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami...

Jeśli jesteś uczniem Jezusa masz odzwierciedlać Jego styl...
Tam gdzie żyjesz masz świecić blaskiem Jego miłości...
Twoje słowa, czyny - sposób życia ma być blaskiem Boga... 
Aby inni mogli iść za tobą drogą wiary w Jezusa...

Nasza ojczyzna jest w niebie... 

Jesteśmy w drodze - pielgrzymami do domu Ojca...
Jezus nas prowadzi i pragnie, abyśmy tam doszli...
Idąc za Nim - naśladując Go w miłości - dojdziemy...
Tam pełnia życia i szczęścia przebywania na zawsze...

Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem...

Abram uwierzył Bogu - obietnice potomstwa i własność ziemi...
Dał się prowadzić Bogu - zaufał Mu i był posłuszny...
Przymierze to więź z Bogiem i błogosławieństwo...
Jezus na krzyżu przypieczętował nowe przymierze...

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie...

Kościół niesie Jezusa: to jest istotą Kościoła, niesienie Jezusa!
 Franciszek papa
  

   
 

piątek, 19 lutego 2016

Dzień po dniu

19 lutego 2016

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?... 

Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim...

Powrót do Boga - oczyszczenie z grzechów...
Pojednanie z braćmi - uwolnienie od przekleństwa...
Taka jest droga nawrócenia, gdy idziesz za Jezusem...
Duch Święty uzdrawia rany i przemienia serce...

Jezus chce, abyś żył pełnią życia...
Dlatego umarł za ciebie na krzyżu...
Jego miłość oczyszcza i leczy twe serce...
Jego Duch przemienia i posyła do ludzi...

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy 
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.  

Człowiek może zbudować świat bez Boga, ale ten świat w końcu obróci się przeciwko człowiekowi...
Jan Paweł II  
 

czwartek, 18 lutego 2016

Dzień po dniu

18 lutego 2016

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam...

Nie jesteś samowystarczalny - trzeba prosić...
Nie wszystko masz, nie wszystko wiesz - szukaj...
Drzwi zamknięte, jesteś uwięziony - kołacz, pukaj...
Bóg jest dobry i daje w swojej hojności...

Życie twoje jest w niebezpieczeństwie...
W zaułku czyha śmierć - ty chcesz żyć...
Choroby przychodzą - inwazje zaleją kraj...
Ratunek przychodzi od Pana - wołaj i ufaj...

Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą...  

środa, 17 lutego 2016

Dzień po dniu

17 lutego 2016

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie... 

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy...

Jesteś dziś posłany - świadek Jezusa Chrystusa...
Niniwa to świat zanurzony w ciemność i grzech...
Ludzie żyją jakby martwi i zawieszeni w próżni...
Jezus szuka ich na rozstajach - ty jesteś posłany...

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu...

Uwierzyć sercem - otworzyć się na Miłość...
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia...
Jezus przychodzi i puka do naszych serc...
Niech Duch Święty odnowi oblicze tej ziemi...

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny...
   

wtorek, 16 lutego 2016

Dzień po dniu

16 lutego 2016

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Modlitwa to przede wszystkim słuchanie Pana...
Bóg mówi - słuchaj człowieku w ciszy serca...
Otwórz się na Słowo Pana - zaufaj Bóg jest dobry...
Twoje słowo to odpowiedź na Boże Słowo...

Modlitwa jest priorytetem w życiu ucznia...
Najpierw słuchaj, abyś mógł kochać i służyć...
Modlitwa napełnia Duchem Świętym...
Pokazuje drogę - prowadzi drogą świętości...

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, który pochodzi z ust Bożych...   

poniedziałek, 15 lutego 2016

Dzień po dniu

15 lutego 2016

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!...

Powołanie do świętości jest powszechne - dla wszystkich...
Bóg tak nas stworzył na początku - grzech zniszczył piękno...
Na początku była przyjaźń z Bogiem i szczęście raju...
Grzech zburzył relację z Bogiem i piękno ludzkiej duszy...

Jezus zbawił nas na krzyżu i przywraca dar świętości...
Uwierzyć w Jezusa to wejść na drogę świętości...
Duch Święty przemienia nas wewnętrznie i uświęca...
Świętość jest darem Boga dla nas i zadaniem...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili...   

niedziela, 14 lutego 2016

Dzień po dniu

14 lutego 2016

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu...

Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem...
I dał nam ten kraj opływający w mleko i miód...

Tak dzisiaj Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu...
Jezus przyszedł i oddał życie za nas - wyzwolił nas...
Zmartwychwstał i żyje pośród nas - jest naszym Panem...
Teraz zanurza nas - chrzest naszego ocalenia w Jego miłości...

Jesteśmy wspólnotą Jego uczniów - idziemy drogą życia...
Tu dokonuje się nasze nawrócenie - słowo przenika nas...
Jego Duch przeprowadza nas przez śmierć do życia...
Jego życie jest w nas nowością - zadatkiem świętości...

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie...


Trzy kuszenia Chrystusa...
Trzy kuszenia chrześcijanina, które usiłują zniszczyć prawdę, do której zostaliśmy wezwani.
Trzy pokusy, które próbują nas poniżyć i zdegradować.

1. Bogactwo, czyniące nas właścicielami dóbr, które zostały dane wszystkim, a które wykorzystuję wyłącznie dla siebie lub „swoich”. Jest to posiadanie „chleba” powstałego w pocie czoła kogoś innego, a nawet kosztem jego życia. Bogactwo to jest chlebem o smaku bólu, goryczy i cierpienia. W rodzinie lub społeczeństwie zepsutych jest to chleb, który daje się do jedzenia własnym dzieciom.

2. Próżność – to poszukiwanie prestiżu na gruncie nieustannego i trwałego dyskwalifikowania tych, którzy „nie są jak ten”. Nadmierne poszukiwanie tych pięciu minut sławy, która nie daruje „sławy” innych. „Czynienie drewna z zawalonego drzewa” oznacza zrobienie kroku do trzeciej pokusy:
3. Pychy, czyli stawiania się w pozycji wyższości, czując, że nie podziela się „wspólnego życia śmiertelników” i modląc się codziennie: „Dziękuję, Panie, że nie stworzyłeś mnie takim, jak oni”.
Trzy kuszenia Chrystusa...
Trzy kuszenia, z którymi chrześcijanin styka się codziennie.
Trzy pokusy, które próbują poniżyć, zniszczyć i zabrać radość i świeżość Ewangelii; które zamykają nas w kręgu zniszczenia i grzechu.

Należy więc zapytać: na ile jesteśmy świadomi tych pokus w sobie, w nas samych?
Na ile przyzwyczailiśmy się do stylu życia, który uważa, że w bogactwie, próżności i pysze tkwi źródło i siła życia?
W jakim stopniu sądzimy, że dbanie o innego, nasza troska i starania o chleb, imię i godność innych są źródłem radości i nadziei?

Opowiedzieliśmy się za Jezusem a nie za szatanem, chcemy kroczyć Jego drogami, wiemy jednak, że nie jest to łatwe. Wiemy, co oznacza być kuszonym przez pieniądze, sławę i władzę. Dlatego Kościół obdarza nas tym czasem, wzywa nas do nawrócenia, mając jedną tylko pewność: to On na nas czeka i chce uzdrowić nasze serca z tego wszystkiego, co je poniża, degradując się lub degradując. To Bóg nosi imię: miłosierdzie. Jego imię jest naszym bogactwem, Jego imię jest naszą sławą, Jego imię jest naszą władzą i w Jego imieniu jeszcze raz mówimy słowami Psalmu: „Ty jesteś moim Bogiem i w Tobie pokładam ufność”. Możemy to powtórzyć razem: „Ty jesteś moim Bogiem i w Tobie pokładam ufność”.

Franciszek papa dziś

   

niedziela, 7 lutego 2016

Dzień po dniu

7 lutego 2016

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu...

Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów... 

W głębi swojego serca rozpoznasz Jezusa...
On jest i kocha ciebie miłością krzyża...
Jego Duch ukazuje kierunek owocnej pracy...
Sieci nie są puste gdy słuchasz głosu Pana...

Królestwo jest siecią ratunku dla skazańców...
Trzeba ich wyłowić z otchłani ciemności...
Jest misja Jezusa Chrystusa w twoim posłaniu...
Posłuszeństwo z pokorą rodzi cuda połowu...

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił...  

Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. 
EG 1

sobota, 6 lutego 2016

Dzień po dniu

6 lutego 2016

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich...

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza...

Dziś ludzie błąkają się po świecie...
Nie wiedzą skąd i dokąd idą i po co...
Zagubili szlak i szukają po omacku...
Szukają Jezusa - On szuka ich i uzdrawia...

Jesteś uczniem Pana - weź udział w szukaniu...
Rozejrzyj się - nie lękaj się dzikich twarzy...
Tylu biednych zagubionych żebrze na ulicach...
Szukają miłości, która uzdrawia i wyzwala...

Jesteś posłany przez Jezusa w miłosierdziu Boga...
Szukaj - dotykaj - uzdrawiaj ludzi w imię Jezusa...
Niech twoja przyjazna postawa przyciąga ludzi...
Niech ogień miłości rozgrzewa skamieniałe serca...

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną...

Styl Boga różni się od sposobu działania człowieka, gdyż Bóg zwycięża pokorą.
Franciszek papa
 
  

wtorek, 2 lutego 2016

Dzień po dniu

2 lutego 2016

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały... 

Światło na oświecenie pogan...

Potrzebujemy Ciebie, Jezu...
Tyś światłem naszych serc...
Ty życie dajesz nam i nadzieję...
Twój płomień miłości nie gaśnie...

Niech Twój Duch pozwoli Ciebie rozpoznać...
Niech Twoja miłość nas rozpali i wyzwoli...
Twój Krzyż jest drzewem życia i zwycięstwa...
Ty jesteś w naszej pustce i cierpieniu zawsze...

Na znak, któremu sprzeciwiać się będą...
  

poniedziałek, 1 lutego 2016

Dzień po dniu

1 lutego 2016

Powstań, o Panie, ocal moje życie...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...

Opętany uwolniony od demonów zostaje misjonarzem...
Teraz dziel się w swoim środowisku cudem uzdrowienia...
Jesteś posłany wśród tych, którzy nie chcą Jezusa...
 Zaczął rozgłaszać i wszyscy się dziwili - dziś tak trzeba...

Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic...

Jest rzeczą oczywistą, że w niektórych miejscach doszło do duchowego «pustynnienia», będącego owocem projektu społeczeństw, które pragną budować się bez Boga albo które niszczą swoje chrześcijańskie korzenie. Tam «świat chrześcijański staje się jałowy i wyczerpuje się jak nadmiernie wyeksploatowana ziemia, przemieniająca się w piasek». W innych krajach gwałtowny opór przeciw chrześcijaństwu zmusza chrześcijan do przeżywania swojej wiary niemal w ukryciu w ojczyźnie, którą kochają. To inna forma pustyni, bardzo bolesna. Również własna rodzina lub miejsce  naszej pracy mogą stać się tym wyjałowionym środowiskiem, gdzie trzeba zachować wiarę i starać się nią promieniować. Ale «właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; i tak we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję». W każdym wypadku w tych okolicznościach jesteśmy wezwani, by być osobami-amforami, by dać pić innym. Niekiedy amfora przekształca się w ciężki krzyż, ale właśnie na krzyżu Pan, przebity, oddał się nam jako źródło wody żywej. Nie pozwólmy się okraść z nadziei! 
Evangelii gaudium 86