piątek, 17 lipca 2015

Dzień po dniu

17 lipca 2015

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary... 

Nie wytykaj błędu swemu bratu - bardziej osądź siebie... 
Ponad przepisami, regułami i zakazami jest miłosierny Bóg...
Szabat to przymierze z Bogiem i dziękczynienie za wyzwolenie...
Dla nas Chrystus zmartwychwstał - On jest Panem naszym...

Pascha Izraela jest wydarzenie w dziejach i świętem upamiętnienia...
Baranek i jego krew osłania przed śmiercią synów Izraela...
Jest zapowiedzią Baranka Jezusa - Paschy, która zbawia świat...
Bóg dokonuje swego dzieła - człowiek stawia opór Bogu...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu... 

Stworzeń tego świata nie można traktować jako dobra nie posiadającego właściciela: «To wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!». Prowadzi to do przekonania, że wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku. 
Laudato si 89

czwartek, 16 lipca 2015

Dzień po dniu

16 lipca 2015

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

Ciężko jest nam - potrzebujemy pomocy...
Głody emocjonalne, chore relacje,  lęki o przyszłość...
Jak trudno się  porozumieć, jak trudno zrozumieć...
Pieniądze, podróże, troska o wygląd - to nas boli...

Jezus przychodzi i zaprasza - otwórz się, zaufaj Mi...
Przychodzę, aby nieść twój krzyż, aby cię uzdrowić...
Jego jarzmo jest drogą wolności - to prawo miłości...
Jego Serce pokorne i łagodne koi i uzdrawia twoje serce...

Mojżeszu idź do braci i bądź ocaleniem dla ludu...
Będzie opór starszyzny i króla - Ja jestem z tobą...
Będą znaki i cuda - będziesz działał w moje imię...
Ja jestem, który jestem - poza mną nie ma innego Boga...

Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono...
 

środa, 15 lipca 2015

Dzień po dniu

15 lipca 2015

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia... 

Jestem Bogiem ojca twojego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba...
Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź lud mój, Izraela z Egiptu...
Ja będę z Tobą...

Odnalazłeś mnie, Panie, na pustyni mojego życia...
Płonąłeś ogniem miłości - po imieniu mnie wezwałeś...
Wszedłeś w historię mojego życia - ja stawiałem opór...
Posłałeś mnie z misją do braci - jesteś ze mną...

Egipt mojego życia - to zwątpienie, bunt i grzech...
Ciemność zalega wszędzie - beznadzieja i rozpacz...
Grzech mnoży się, niszczy i osacza cierpieniem...
Ale Bóg przychodzi z miłosiernym wezwaniem...

Bóg chce działać przeze mnie w świecie mego grzechu...
To On będzie działał - wybrał mnie mimo mojej nędzy...
Oczyszcza mnie, wyzwala i pieczęcią Ducha naznacza...
Wlewa miłość w moje serce - odwagę i pokorę w oddaniu...  

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom...

Bóg, który pragnie z nami współpracować i liczy na naszą współpracę, może wyprowadzić jakieś dobro ze zła, które my popełniamy, ponieważ «Duch Święty posiada nieograniczoną możliwość działania, właściwą umysłowi Bożemu, który potrafi znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej złożonych i nieprzeniknionych sytuacji ludzkiego życia». Chciał On w pewien sposób ograniczyć samego siebie, stwarzając świat potrzebujący rozwoju, gdzie wiele rzeczy, które uważamy za złe, za zagrożenie lub źródło cierpienia, jest w istocie częścią bólów rodzenia, pobudzających nas do współpracy ze Stwórcą. Jest On obecny w tym, co najgłębsze w każdej rzeczy, nie uwarunkowując autonomii swego stworzenia, co zapewnia uzasadnioną autonomię rzeczywistości ziemskiej. Ta Boża obecność, która zapewnia ciągłość i rozwój każdej istoty, «jest kontynuacją działania stwórczego». Duch Święty wypełnił wszechświat możliwościami, dzięki którym z samego łona rzeczy może zawsze rodzić się coś nowego: «Przyroda jest niczym innym, jak pewnym rodzajem prawdziwej sztuki, a mianowicie Boskiej sztuki, wpisanej w rzeczy, które poruszane są ku określonemu celowi. To tak jakby budowniczy statku mógł nadać drewnu to, przez co samo mogłoby przybrać formę statku».
Laudato si 80  
 

wtorek, 14 lipca 2015

Dzień po dniu

14 lipca 2015

Ożyje serce szukających Boga...

Uciekł więc Mojżesz przed faraonem...

Egipt, niewola - to moje życie, jestem grzesznikiem...
Mojżesz ocalał przez wodę i rósł na dworze faraona...
Jestem jak Mojżesz - nie wiem kim jestem - uciekam...
Zostałem odrzucony - ktoś czyha na moje życie...

Ocalenie, zagubienie, samotność i odrzucenie...
To historia mojego życia - to historia Boga we mnie...
Niewidzialny Bóg jest reżyserem wydarzeń, historii...
Jestem na pustyni u obcych jak intruz - pusto i ciemno...

To nie koniec - historia idzie dalej...
Mojżesz jest bohaterem wielkich wydarzeń...
Nie wie kim jest - Bóg go widzi i  zna...
Błąka się po omacku - Bóg czeka i przychodzi...

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły...  

Każdy człowiek jest stworzony z miłości, uczyniony na Boży obraz i podobieństwo. To stwierdzenie ukazuje nam ogromną godność każdej osoby ludzkiej, która «nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolna poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami.  
Laudato si 65    

poniedziałek, 13 lipca 2015

Dzień po dniu

13 lipca 2015

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...

Jesteśmy uczniami Jezusa - idziemy Jego drogą...
Uwierzyliśmy miłości - On wyprowadza nas z niewoli...
Krzyżem jest nasza historia, grzech i cierpienie...
Przez wiarę rozpoznajemy Jego oblicze w naszej nędzy...

Trzeba dać się pochwycić Jego miłości...
On chce przyjaźni z nami, która leczy...
Zaufać Mu w naszej niedoskonałości...
Zawierzyć Mu życie wbrew obawom...

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych...

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że człowiek jest stworzeniem, które ma prawo do życia i szczęścia w tym świecie, a jest także obdarzony szczególną godnością, to nie można nie brać pod uwagę skutków degradacji środowiska, aktualnego modelu rozwoju i kultury odrzucenia dla życia osób.
Laudato si 43 

niedziela, 5 lipca 2015

Dzień po dniu

5 lipca 2015

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili...
Posyłam cię do nich, abyś im powiedział... 

Ojciec posyła Syna - Słowo, aby dokonać zbawienia...
Ludzie odrzucili Słowo - nie uwierzyli Mu...
Dziś wielu ochrzczonych odrzuca Jezusa...
Należą do Boga - żyją bez Boga w ciemności...

Kościół jest posłany jak prorok - głoś Słowo Pana...
Lud buntowników odrzuca Słowo - nie wierzy...
Prawda was wyzwoli - lud żyje w niewoli ciała...
Jestem słabym człowiekiem - Boża moc działa we mnie...

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny...

sobota, 4 lipca 2015

Dzień po dniu

4 lipca 2015

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Młode wino wlewa się do nowych bukłaków...

Być uczniem Jezusa to nowość rzeczywistości duchowej...
Stare przemija - oto Jezus wnosi w świat nowe przykazanie...
Miłujcie się nawzajem - tak jak ja was umiłowałem...
Stare przymierze wypełnia się w nowości Krzyża...

Idźmy za Jezusem - On roztacza nową perspektywę...
Jest drogą i prawdą i życiem - prowadzi nas do Ojca...
On daje Ducha Świętego - przemienia nas wewnętrznie...
Jego królestwo jest już pośród nas - ogień Ducha płonie...

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Degradacja natury jest ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie...
Człowiek to nie tylko wolność, którą sam sobie tworzy. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on duchem i wolą, ale jest tez naturą...
Laudato si 6


piątek, 3 lipca 2015

Dzień po dniu

3 lipca 2015

Idźcie i głoście światu Ewangelię...


Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga...

Kim jestem w wielkiej wspólnocie Kościoła?...
Jakie powołanie mnie pochwyciło w tej budowli?...
Jakie zadania mam wykonać na drodze wiary?...
Jestem niepowtarzalny w misji Jezusa w świecie...

Tak - każdy ma jedyne miejsce i powołanie...
Każdy jest potrzebny i odpowiedzialny za Kościół...
Jest dynamizm wzrostu budowli Kościoła...
Architektem jest Bóg - my wykonawcami...

Wiara nasza jest słaba - chcemy dotykać Jezusa...
On przychodzi - umacnia nas w wierze...
Jego rany rozpoznajemy dziś w całym Kościele...
Zbawienie realizuje się w nas przez Ducha Świętego...

Pan mój i Bóg mój...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

Prawdziwy rozwój człowieka ma charakter moralny i pociąga za sobą pełne poszanowanie osoby ludzkiej, powinien być również ukierunkowany na świat przyrody i «brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany system.
Laudato si 5

czwartek, 2 lipca 2015

Dzień po dniu

2 lipca 2015

W krainie życia będę widział Boga...

Wstań, weź swoje łoże i idź do domu...

Paraliż serca jest grzechem naszego życia...
Jestem obezwładniony - potrzebuję Jezusa...
Bracia zanoszą mnie w przestrzeń miłosierdzia...
Jezus widzi serce - uzdrawia duszę i ciało...

Do kogo przychodzisz w swojej nędzy grzechów...
Gdzie szukasz oczyszczenia swojej duszy...
Sam sobie nie poradzisz - demon trzyma cię...
Tylko Bóg rozgrzesza - nie człowiek...

Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego...

Abrahamie musisz ofiarować Mi syna Izaaka...
Twój syn nie może być twoim bogiem - Ja Jestem...
Wierzysz - bądź posłuszny - złóż ofiarę syna...
Niech dokona się zwycięstwo twojej miłości do Mnie...

Bóg Syna swego nie oszczędził, ale Go za nas wydał...
Bóg ukazuje swoje oblicze w ofierze Abrahama...
Kim jest twój Bóg - jaka jest twoja wiara posłuszeństwa...
Nic nie może być większe od Boga w twoim sercu...

Abrahamie... Oto jestem...

Zniszczenie środowiska ludzkiego jest sprawa bardzo poważną nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji.
Laudato si 5środa, 1 lipca 2015

Dzień po dniu

1 lipca 2015

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas...

Panie Jezu przychodzisz w porę - nie w porę...
Dajesz wolność i uzdrowienie naszych serc...
Tyle jest w nas demonów - tyle nieczystości...
Nie chcieliśmy Ciebie - a jednak przyszedłeś...

Wyprowadź nas z grobu - demony niech odejdą...
Otwórz podwoje wiary - miłość niech zaświta...
Przyjdź Panie Jezu - świnie runą w otchłań...
Miasto Cię nie chce - boją się przemiany...

Dziś, Panie Jezu, tylu zniewolonych duchem...
Samotnie cierpią, wariują - wołają Ciebie...
Przyjdź i uwolnij - pokój przywróć sercom...
Jesteś nadzieją naszą - słońcem, które wschodzi...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami...

Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia».
Laudato si 5