środa, 16 lipca 2008

Dzień po dniu

16 lipca 2008

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn
i ten, komu Syn zechce objawić.

Jezus przyszedł na ziemię, aby ukazać nam prawdziwe oblicze Boga.
Nazwał Go swoim Ojcem i zarysował Jego oblicze w przypowieściach, szczególnie w przypowieści o synu marnotrawnym.
Bóg w objawieniu Jezusa jest Ojcem, który kocha nas i nie chce naszej zguby.
Pragnie, aby człowiek uwierzył w Jego miłość, otworzył się i przyjął tę miłość, którą najbardziej obdarowuje nas gdy posyła nam Ducha Świętego.
Duch Święty jest darem Ojca, darem miłości, jest samą miłością.
On przemienia nas, przekształca wewnętrznie nadając nowy kierunek naszemu życiu, ukazując cel i misję, której realizacja prowadzi do tego ostatecznego celu.
Duch Święty, który jest miłością uzdalnia nas do miłości, tak że człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu na Jego miłość.
Duch Święty obdarza nas w charyzmaty, które są narzędziami służby w misji i budowaniu Królestwa Bożego.
Duch Święty sprawia, że wchodzimy w relacje synowską wobec Ojca nasuwając Go Abba - Ojcze, a nawet Tatusiu.
Duch Święty, prowadzi nas, objawiając nam wolę Boża i dając nam moc, siłę wewnętrzną do przezwyciężania przeszkód na drodze realizacji planu Ojca.

Potrzeba nowej Pięćdziesiątnicy -
nowego wylania Ducha Świętego

Wielu młodych patrzy na swoje życie z obawą i zadaje sobie wiele pytań co do swej przyszłości. Zaniepokojeni pytają: jak odnaleźć w świecie naznaczonym licznymi i ciężkimi niesprawiedliwościami i cierpieniami? Jak odnieść się do egoizmu i przemocy, które niekiedy zdają się zwyciężać? Jak nadać życiu pełny sens? Jak przyczynić się do tego, aby owoce Ducha - miłość, radość, pokój... zalały ten zraniony i kruchy świat - świat młodych.

Tylko Chrystus może zaspokoić najgłębsze pragnienie serca człowieka; tylko On jest zdolny ucywilizować ludzkość i doprowadzić ją do przebóstwienia.
Mocą swojego Ducha rozlewa On w naszych sercach miłość Bożą, która czyni nas zdolnymi, by kochać bliźniego i być gotowymi do służby dla niego.
Duch Święty oświeca, objawiając Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wskazuje drogę do najpełniejszego upodobnienia się do Niego, aby być wyrazem i narzędziem miłości, która od Niego pochodzi.

Świadkami Chrystusa możemy być tylko wtedy, kiedy pozwolimy się prowadzić Duchowi Świętemu.
Benedykt XVI - orędzie

Brak komentarzy: